Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Nové pravidlá na zníženie rizika a používania pesticídov v EÚ

24-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhla nové pravidlá na zníženie používania a rizika pesticídov v EÚ, čím sa dosiahne cieľ stratégie "Z farmy na stôl", ktorým je spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém:

  • Právne záväzné ciele: záväzné ciele na úrovni EÚ znížiť používanie a riziko chemických pesticídov a používanie nebezpečnejších pesticídov o 50 % do roku 2030. Členské štáty si budú musieť stanoviť vlastné ciele zníženia v rámci jasne vymedzených parametrov, ako aj vlastné stratégie na zabezpečenie spoločného dosiahnutia celoeurópskeho cieľa.
  • Prísne nové pravidlá na presadzovanie ekologickej kontroly škodcov: komplexný nový rámec presadzovania, ktorý zabezpečí, aby všetci poľnohospodári uplatňovali integrovanú ochranu proti škodcom (IPM), v rámci ktorej sa najprv zvážia všetky alternatívne metódy kontroly škodcov a až potom sa ako posledné opatrenie použijú chemické pesticídy.
  • Zákaz používania všetkých pesticídov v citlivých oblastiach (a v okruhu 3 metrov od týchto oblastí), ako sú verejné parky alebo záhrady, detské ihriská, rekreačné alebo športové plochy, verejné cesty, ako aj ekologicky citlivé oblasti.
  • Výnimočná podpora EÚ: poľnohospodári budú pri tomto prechode podporovaní Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ (SPP). Počas 5 rokov môžu členské štáty využiť SPP na pokrytie nákladov na nové požiadavky pre poľnohospodárov.

Nové pravidlá budú stanovené v nariadení, ktoré je priamo záväzné pre všetky členské štáty.

Cieľom stratégie „Z farmy na stôl“, v rámci ktorej bol prvýkrát oznámený cieľ znížiť používanie chemických pesticídov, je prechod na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Znížením používania pesticídov chránime biodiverzitu a zdravie našich občanov, prírodu a opeľovače. Tie sú nevyhnutné na zachovanie produkcie potravín a bezpečnosti z dlhodobého hľadiska. Pokračujúci pokles biodiverzity, ekosystémových služieb a opeľovačov, ktorého sme svedkami už teraz, priamo ohrozuje potravinovú bezpečnosť.

Existuje množstvo príkladov a štúdií, ktoré dokazujú, že poľnohospodári môžu znížiť používanie pesticídov a ušetriť peniaze bez toho, aby ohrozili výnosy alebo kvalitu plodín. Techniky presného poľnohospodárstva, ako je napríklad úprava prietoku z postrekovacích dýz vo vinohradoch, umožnili použiť o 58 % menší objem postreku pesticídmi v porovnaní s aplikáciou konštantnej dávky. Používanie postrekovacích dýz s rôznym prietokom a senzorov buriny umožnilo ušetriť v priemere 22,8 % herbicídov v obilninách a 27,9 % v hrachu. Zníženie množstva herbicídov použitých v EÚ pri použití takejto technológie aplikácie pesticídov s premenlivou dávkou sa odhaduje až na 30 000 ton. Iná štúdia, ktorú si nechal vypracovať Európsky parlament, ukázala, že existujúce presné poľnohospodárstvo môže prispieť k zníženiu používania pesticídov o 10 - 20 % bez toho, aby to ovplyvnilo výnosy alebo vznikli dodatočné náklady.

Zmeny zavedené novými pravidlami budú postupné, čím sa minimalizuje akýkoľvek vplyv na potravinovú bezpečnosť. Okrem toho môžu členské štáty počas piatich rokov využívať Spoločnú poľnohospodársku politiku na pokrytie nákladov poľnohospodárov spojených s novými požiadavkami. Tým sa je možné kompenzovať akékoľvek dodatočné náklady a zabrániť nárastu cien potravín.

Pokrok pri dosahovaní cieľov možno dosiahnuť využitím celého radu opatrení, ktoré pomôžu znížiť používanie chemických pesticídov:

  • stiahnutie nebezpečnejších pesticídov z trhu;
  • vývoj a širšie využívanie alternatívnych techník boja proti škodcom v súlade s integrovanou ochranou proti škodcom, najmä vrátane biologických pesticídov, ako sú mikroorganizmy;
  • podpora zo SPP na investície, poradenstvo, aj prostredníctvom platieb na plochu;
  • zvýšenie ekologického poľnohospodárstva;
  • presné poľnohospodárstvo a využívanie nových technológií.

Používanie a riziko chemických pesticídov sa bude každoročne merať na základe údajov o predaji prípravkov na ochranu rastlín (POR), ktoré členské štáty oznámia Komisii.

Základom pre výpočet 50 % zníženia bude priemerný predaj v rokoch 2015, 2016 a 2017, čo sú tri posledné roky, za ktoré boli k dispozícii údaje v čase oznámenia stratégie „Z farmy na stôl“.

Všetky účinné látky uvedené na trh vo forme POR sú zaradené do jednej zo štyroch skupín a každej skupine je pridelená váha - vyššia váha je pridelená nebezpečnejším skupinám.

Cieľom týchto váhových koeficientov je podporiť používanie POR obsahujúcich účinné látky s nízkym rizikom (mnohé z nich nie sú chemické látky) a odradiť od používania POR  obsahujúcich nebezpečnejšie látky (najmä neschválené látky používané prostredníctvom časovo obmedzených národne schválených núdzových povolení).

Používanie nebezpečnejších pesticídov sa bude merať aj pomocou údajov o predaji prípravkov na ochranu rastlín (POR), ktoré členské štáty nahlásia Komisii. V tomto prípade však nie sú potrebné žiadne váhové koeficienty, keďže všetky patria do rovnakej skupiny.

Na základe nedávno dosiahnutej predbežnej dohody o nových pravidlách poľnohospodárskej štatistiky (SAIO) Komisia zhodnotí súčasnú metodiku a možno navrhne novú.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3694