Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Choroby slnečnice v roku 2021

14-02-2022
doc. Ing. Peter Bokor, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, Katedra ochrany rastlín

Aj v roku 2021 pokračoval trend zvyšovania výmery slnečnice ročnej, ktorá sa pestovala na ploche 73 574 ha. Bolo to výrazné zvýšenie oproti roku 2020, keď bolo slnečnicou obsiatych 53 912 ha. Priemerná úroda slnečnice by mala byť o niečo vyššia, v porovnaní s minulým rokom, na úrovni 5-ročného priemeru. Odhad priemernej úrody slnečnice ročnej na Slovensku k 15. septembru 2021 bol 2,71 t.ha-1 a priemer za roky 2016-2020 predstavuje 2,72 t.ha-1. V roku 2020 bola priemerná úroda slnečnice na Slovensku 2,53 t.ha-1.

Vo vegetačnom období v roku 2021 na Slovensku boli teploty v priemere silne nadnormálne a pokračoval tak trend z minulých rokov, keď prevládalo mimoriadne teplé počasie s vysokými priemernými dennými teplotami. Bolo to na Slovensku už 7. vegetačné obdobie za sebou, ktoré je možné považovať na väčšine územia za teplotne silne nadnormálne. Apríl a máj boli teplotne podnormálne a jún a júl teplotne mimoriadne nadnormálne. Úhrn zrážok bol vo vegetačnom období 2021 v medziach normálu, ale s nevyrovnaným časovým a priestorovým rozdelením zrážok. Veľa zrážok padlo v auguste a veľmi málo pršalo v júni. Pozorovaný bol aj veľký počet dní s búrkovými lejakmi, prehánkami a prívalovými zrážkami.

Výskyt chorôb v porastoch slnečnice bol ovplyvnený hlavne intenzitou zrážok v letných mesiacoch. Minimálne zrážky v júni zabránili výraznejšiemu výskytu chorôb. Až daždivé počasie v druhej polovici júla a v auguste podporili rozvoj niektorých chorôb slnečnice, najmä na východnom Slovensku. Napriek tomu bol zdravotný stav väčšiny porastov slnečnice ročnej v roku 2021 na Slovensku dobrý. K najrozšírenejším a najškodlivejším chorobám patrili popolavá hniloba slnečnice, sivá škvrnitosť slnečnice, čierna škvrnitosť slnečnice a alternáriová škvrnitosť slnečnice.

Podobne ako v minulom roku, aj v roku 2021 sme zaznamenali vyššie výskyty sivej škvrnitosti slnečnice v oblasti juhovýchodného Slovenska. Ochorenie spôsobuje patogén Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) a jeho výskyt v tejto oblasti bol vyšší v porovnaní s minulým rokom.

Obr. 1

Obr. 1: Symptómy sivej škvrnitosti slnečnice sa v tomto roku vyskytovali hlavne v porastoch slnečnice na východnom Slovensku. V období dozrievania sa farba škvŕn mení na sivú.
(foto P. Bokor)

Symptómy sivej škvrnitosti slnečnice boli pozorované prakticky vo všetkých porastoch slnečnice a počet napadnutých rastlín bol od 0 do 80 %. Približne v tretine hodnotených porastov slnečnice bolo infikovaných viac ako 40 % rastlín. V období dozrievania boli vytvorené škvrny na stonkách stále hnedé, na základe čoho môžeme predpokladať, že rastliny boli infikované neskôr, až po odkvitnutí a škodlivosť ochorenia nebola veľká.

Obr. 2

Obr. 2: Rastliny so symptómami sivej škvrnitosti, hnedé škvrny na stonkách počas dozrievania pri neskorších infekciách rastlín.
(foto P. Bokor)

Pri takýchto neskorších infekciách bývajú straty na úrode len mierne. V prípade skoršej infekcie rastlín sa v období dozrievania zafarbenie škvŕn na stonkách postupne mení na sivé, patogén dokáže preniknúť hlboko do drene stonky a spôsobiť aj lámanie stoniek a výrazne vyššie straty.

V porastoch slnečnice v oblasti juhozápadného Slovenska bol výskyt sivej škvrnitosti slnečnice zaznamenaný približne na polovici hodnotených lokalít vo veľmi malej miere, do 1 %. Len na jednej lokalite bol zistený vyšší výskyt tohto ochorenia (25 %). Slabú intenzitu výskytu patogéna Diaporthe helianthi pravdepodobne spôsobili menej vhodné podmienky pre tvorbu a dozrievanie plodničiek huby - peritécií na rastlinných zvyškoch v zimnom období a na jar.

Obr. 3

Obr. 3: V tomto roku sme v porastoch slnečnice dosť často pozorovali symptómy po infekcii patogénom Diaporthe helianthi.
(foto P. Bokor)

K tvorbe a dozrievaniu peritécií je potrebné, aby napadnuté rastlinné zvyšky boli vo vlhkom prostredí. Menej zrážok v zimnom období, hlavne v januári a v marci na juhozápadnom Slovensku (Tabuľka), spôsobili slabé formovanie plodničiek a následne aj nízky výskyt ochorenia v tejto oblasti.

Tabuľka: Úhrn zrážok (mm) a N (%) percento normálu 1981-2010 v letných mesiacoch na juhozápadnom Slovensku (Nitra, Žihárec, Hurbanovo, Mochovce) a juhovýchodnom Slovenku (Michalovce, Trebišov, Somotor) v roku 2021

Tabuľka

zdroj: SHMÚ

K výraznejšiemu rozvoju sivej škvrnitosti na východnom Slovensku pravdepodobne prispel aj fakt, že slnečnica tu kvitla až v druhej polovici júla, kedy boli aj intenzívnejšie zrážky. V západnej časti Slovenska slnečnica začala kvitnúť už začiatkom júla, kedy bolo menej zrážok. Obdobie butonizácie a kvitnutia slnečnice sú najvhodnejšie pre vznik infekcií rastlín a aj v minulosti bol výskyt ochorenia v porastoch slnečnice v podmienkach Slovenska zaznamenávaný najmä v rokoch s vyššími úhrnmi zrážok v tomto období.

Symptómy bielej hniloby slnečnice, ktorú spôsobuje huba Sclerotinia sclerotiorum, boli pozorované len v malej miere. Vo väčšine porastov bolo menej ako 1 % infikovaných rastlín. Len zriedka bolo v porastoch zistených 4–10 % infikovaných rastlín. Väčšinou boli rastliny slnečnice infikované mycéliom patogéna z pôdy. Askospórové infekcie vyšších častí rastlín a biela hniloba úborov sa vyskytovali len veľmi málo.

Obr. 4

Obr. 4: Biela hniloba úborov sa v tomto roku vyskytovala v porastoch slnečnice len zriedka.
(foto P. Bokor)

Podobný výskyt bielej hniloby sme zaznamenali aj v dvoch predchádzajúcich ročníkoch. V rokoch s intenzívnymi zrážkami v období kvitnutia a dozrievania slnečnice môže huba Sclerotinia sclerotiorum spôsobiť vážne poškodenie rastlín a úplné zničenie úborov po ich infekcii askospórami patogéna.

Obr. 5

Obr. 5: Vybielené stonky rastlín v spodnej časti a ich rozpad sú typickými príznakmi pokročilej myceliárnej infekcie rastlín hubou Sclerotinia sclerotiorum.
(foto P. Bokor)

Pri hodnotení zdravotného stavu sme vo všetkých porastoch slnečnice v roku 2021 pozorovali symptómy čiernej škvrnitosti slnečnice, ktorú spôsobuje huba Phoma macdonaldii. Intenzita výskytu čiernej škvrnitosti na väčšine lokalít bola v rozmedzí od 10-50 %, ale zaznamenali sme aj porasty s výskytom ochorenia 70-100 %, hlavne na východnom Slovensku. Podobný výskyt tohto ochorenia sme zistili v porastoch slnečnice aj v minulom roku.

Obr. 6

Obr. 6: Takýto silný výskyt čiernej škvrnitosti slnečnice sa v porastoch slnečnice objavoval len zriedka, väčšinou na infikovaných rastlinách boli vytvorené len 1 alebo maximálne 2 čierne škvrny.
(foto P. Bokor)

V roku 2021 bol zaznamenaný častý výskyt alternáriovej škvrnitosti na stonkách slnečnice. Rozvoj ochorenia podporuje najmä daždivé počasie v letných mesiacoch. Vysoký výskyt alternáriovej škvrnitosti bol zaznamenaný hlavne na východnom Slovensku kde intenzita výskytu ochorenia vo väčšine porastov slnečnice bola 70–100 % a v Trnavskom kraji (intenzita výskytu 20-100 %).

Obr. 7

Obr. 7: Symptómy alternáriovej škvrnitosti na stonkách slnečnice.
(foto P. Bokor)

Vo väčšine porastov slnečnice na juhozápadnom Slovensku boli v období dozrievania pozorované symptómy hrdze slnečnice na listoch. Škodlivosť hrdze je vyššia, ak sa symptómy objavia v období kvitnutia alebo pred kvitnutím. V našich podmienkach sa väčšinou objavujú kôpky uredospórového a aj teleutospórového štádia až počas dozrievania.

Aj v tomto roku, podobne ako v minulom, patrila k najrozšírenejším chorobám slnečnice popolavá hniloba, ktorú spôsobuje huba Macrophomina phaseolina. Vhodné podmienky pre rozvoj tohto patogéna sú najmä v rokoch keď je slnečnica stresovaná teplom a nedostatkom vlahy. V roku 2021 sa popolavá hniloba slnečnice vyskytovala prakticky na všetkých lokalitách Slovenska. V oblasti juhozápadného Slovenska bola intenzita výskytu popolavej hniloby v porastoch slnečnice od 0 do 40 %, na väčšine lokalít bola úroveň infekcie 10–30 %. Na východnom Slovensku bol výskyt popolavej hniloby v tomto roku nízky a na väčšine hodnotených lokalít bolo v porastoch hubou M. phaseolina infikovaných od 0 do 8 % rastlín. V júli a hlave v auguste padlo na Slovensku dostatočné množstvo zrážok a rastliny slnečnice neboli stresované suchom a aj z tohto dôvodu bol výskyt popolavej hniloby nižší v porovnaní s rokom 2020. Vysoké výskyty popolavej hniloby v porastoch slnečnice boli pozorované najmä v rokoch s nedostatkom zrážok v letnom období (2013, 2015, 2019).

Zdravotný stav väčšiny porastov slnečnice ročnej v roku 2021 na Slovensku bol dobrý. Na západnom Slovensku sa v porastoch slnečnice vyskytovala najmä popolavá hniloba, alternáriová škvrnitosť a hrdza. Výskyt ostatných chorôb (biela hniloba, sivá a čierna škvrnitosť slnečnice) v porastoch slnečnice v tejto oblasti bol nízky. Na východnom Slovensku bol zdravotný stav porastov slnečnice o niečo horší, hlavne kvôli vyššiemu úhrnu zrážok počas roka. V porastoch slnečnice sa v oblasti juhovýchodného Slovenska vyskytovala hlavne sivá škvrnitosť, čierna škvrnitosť a alternáriová škvrnitosť slnečnice.