Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Európska zelená dohoda: Komisia predstavila opatrenia na podporu ekologickej poľnohospodárskej výroby

26-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia predstavila akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby. Jeho celkovým cieľom je podporiť výrobu a spotrebu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, aby podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom do roku 2030 predstavoval 25 % a  výrazne zvýšiť objem ekologickej akvakultúry.  Je v súlade s Európskou zelenou dohodou, so stratégiou „Z farmy na stôl“ a „Stratégiou biodiverzity“.

Výhody ekologickej poľnohospodárskej výroby:

 • polia obhospodarované ekologicky vykazujú približne o 30 % viac biodiverzity,
 • ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík,
 • ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a sú odolnejší,
 • spotrebitelia vďaka logu ekologickej výroby EÚ presne vedia, čo nakupujú.

Akčný plán obsahuje 23 opatrení zhrnutých do troch osí:

1. Podpora spotreby

Akčný plán obsahuje viaceré konkrétne opatrenia zamerané na podporu dopytu, udržanie dôvery spotrebiteľa a priblíženie ekologických potravín občanom. Medzi ne patrí:

 • informovanie a komunikovanie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
 • podpora spotreby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,
 • stimulovanie širšieho využívania ekologických potravín vo verejných jedálňach prostredníctvom verejného obstarávania,
 • zintenzívnenie distribúcie týchto produktov v školskom programe,
 • prevencia potravinových podvodov,
 • zvýšenie dôvery spotrebiteľov,
 • zlepšenie vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

2. Zvýšenie výroby

V súčasnosti sa obhospodaruje ekologicky približne 8,5 % poľnohospodárskej plochy EÚ. Predstavený akčný plán ponúka súbor nástrojov na vyvinutie dodatočného úsilia, aby sa dosiahol podiel 25 %. Akčný plán sa prevažne zameriava na „efekt príťažlivosti“ na strane dopytu, hlavným nástrojom na podporu prechodu na ekologické poľnohospodárstvo však ostane Spoločná poľnohospodárska politika. V súčasnosti na podporu ekologického poľnohospodárstva plynie približne 1,8 % prostriedkov SPP (7,5 miliardy EUR). Budúca SPP na obdobie 2023 – 2027 bude zahŕňať ekologické režimy s rozpočtom 38 – 58 miliárd EUR, v závislosti od výsledku rokovaní o SPP. Ekologické režimy možno zaviesť na podporu ekologického poľnohospodárstva.

Okrem SPP sú ďalšími kľúčovými nástrojmi:

 • organizovanie informačných podujatí,
 • vytváranie sietí na šírenie najlepších postupov,
 • certifikácia skupín poľnohospodárov a nie jednotlivcov,
 • výskum a inovácia,
 • využívanie technológie blockchain a iných technológií na zlepšenie vysledovateľnosti,
 • zvýšenie transparentnosti trhu,
 • posilnenie spracúvania na miestnej a malej úrovni,
 • podpora organizácie potravinového reťazca,
 • zlepšenie výživy zvierat.

Komisia v snahe zvýšiť informovanosť o ekologickej výrobe bude každoročne organizovať „deň EÚ ekologických potravín“. Zavedie ocenenia v reťazci ekologických potravín ako uznanie excelentnosti vo všetkých jeho fázach. Bude podporovať vývoj ekologických sietí cestovného ruchu prostredníctvom „eko-obvodov“ (oblasti, kde všetky zainteresované strany spolupracujú v snahe o udržateľné riadenie miestnych zdrojov na základe ekologických zásad a postupov).

V akčnom pláne sa ďalej uznáva, že ekologická akvakultúra je ešte stále pomerne novým sektorom, ale má výrazný potenciál na rast. Pripravované nové usmernenia EÚ k udržateľnému rozvoju akvakultúry EÚ budú členské štáty a zainteresované strany podnecovať, aby podporovali ekologickú výrobu v tomto sektore.

3. Ďalšie zlepšenie udržateľnosti sektora

V neposlednom rade má ďalej zlepšiť výkonnosť ekologického poľnohospodárstva z hľadiska udržateľnosti. Súvisiace opatrenia budú zamerané na

 • zlepšenie životných podmienok zvierat,
 • zabezpečenie dostupnosti ekologických osív,
 • zmiernenie uhlíkovej stopy sektora,
 • minimalizáciu používania plastov, vody a energie.

Komisia ďalej plánuje zvýšiť podiel výskumu a inovácie a vyčleniť minimálne 30 % rozpočtu na opatrenia výskumu a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach v prospech tém, ktoré sa týkajú konkrétne ekologického sektora alebo sú preň relevantné.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zostavili národné akčné plány ekologickej výroby v snahe zvýšiť svoj národný podiel ekologického poľnohospodárstva. Existujú významné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o podiel poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa aktuálne obhospodaruje ekologickým spôsobom. Ide o rozsah od 0,5 % do 25 %. Národné akčné plány ekologickej výroby doplnia národné strategické plány SPP a budú obsahovať opatrenia presahujúce rámec poľnohospodárstva a možností v rámci SPP.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_1275