Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka k stratégii o biodiverzite

24-03-2021
(zdroj: www.euractiv.sk)

Európska komisia v máji 2020 predstavila dva dôležité dokumenty – Stratégiu z farmy na stôl a Stratégiu na ochranu biodiverzity.

Obe stratégie musí ešte schváliť Európsky parlament a pred plenárnym hlasovaním ich musia odobriť výbory. Začiatkom marca zasadal k Stratégii o ochrane biodiverzity Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), ktorý má v procese schvaľovania poradný hlas. Za dokument zodpovedá Výbor pre životné prostredie (ENVI), ktorý bude o ňom hlasovať začiatkom apríla.

Členovia poľnohospodárskeho výboru sa zhodli, že Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) zohrá pri ochrane biodiverzity významnú úlohu, avšak ochrana biodiverzity má podľa nich ísť ruka v ruke s ochranou fariem a poľnohospodárov. Stanovisko výboru je možné zhrnúť do siedmich hlavných bodov:

1. Dopadové štúdie, veda a dôkazy

Všetky nové opatrenia aj ciele, ktoré zo stratégie vyplývajú, musia vychádzať z dopadových štúdií a vedeckých faktov podložených analýzami a výskumami.

2. Udržateľné používanie pesticídov a kompenzácie za ochranné opatrenia

 • Ak majú poľnohospodári znížiť používanie chemických pesticídov, potrebujú širšiu paletu alternatív, ktoré budú efektívne, lacné a prijateľné z pohľadu životného prostredia.
 • Tí, ktorí sa rozhodnú tieto prostriedky používať by takisto mali dostať adekvátnu podporu a kompenzácie.
 • Jedným z legislatívnych návrhov Komisie v rámci stratégie je rozšíriť chránené územia. Poľnohospodárom by mala Komisia dovoliť pokračovať na územiach v praktikách, ktoré sú v súlade s cieľmi, alebo dokonca pozitívne prispievajú k ochrane biodiverzity.
 • Členské štáty by mali kompenzovať farmárov za prípadnú stratu obrábateľného územia, ako aj za vyššie náklady spojené s novými opatreniami.

3. Ochrana genetickej diverzity

 • Podpora genetickej diverzity by sa mala posilniť na európskej aj na národnej úrovni.
 • Na európskej úrovni by Komisia mala presadiť zmenu v reguláciách o vegetatívnom rozmnožovaní spôsobom, aby sa podporilo zachovanie genetickej variability v tradičných európskych odrodách.
 • Členské štáty by mali lepšie chrániť domáce európske druhy zvierat.

4. Silnejšia ochrana opeľovačov

Národné vlády by mali prísnejšie kontrolovať používanie prostriedkov škodlivých pre opeľovače, ktoré už dnes trpia vysokou úmrtnosťou. Členské štáty by mali prísť s konkrétnymi krokmi na ich ochranu vo svojich Strategických plánoch pre SPP 2023-2027.

5. Podpora biodiverzity v európskom poľnohospodárstve

 • Europoslanci vyzvali členské štáty, aby vo svojich strategických plánoch podporili vyčlenenie aspoň desiatich percent plochy každej farmy pre priamu podporu biodiverzity (živé ploty, nárazníkové pásy, zákaz využívania chemikálií, pôda úhorom).
 • Komisia by mala podporiť zelené výrobné procesy, ktoré by optimalizovali využívanie prírodných zdrojov a ochranu pôdy, vody a vzduchu.
 • Európska exekutíva by mala podporiť výskum riadenia pôdnych ekosystémov, vodného riadenia a efektívnych zavlažovacích systémov.

6. Odolné, zdravé a životaschopné lesy

Členské štáty by mali zastaviť nelegálny výrub dreva, ktorý prispieva k strate biodiverzity a mali by lepšie chrániť pôvodné lesy.

7. Udržateľné obchodné dohody

 • Všetky európske obchodné dohody by mali myslieť aj na ochranu biodiverzity.
 • Dovoz surovín do Únie z tretích krajín musí dodržiavať európske štandardy
 • Dovoz poľnohospodárskych plodín, ktoré prispievajú k deforestácii by mal byť zastavený.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://mcusercontent.com/5efd0f11c2897b5e224ab0f98/files/a5004534-1c36-439f-a9bd-088fe8d97914/EA_SPECIAL_202103_Uz_ivi_ekologicke_pol_nohospoda_rstvo_Slovensko.pdf