Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2023

25-01-2023
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Morenie osiva strukovín

Pri aplikácii prípravkov na ochranu osiva strukovín je potrebné uprednostniť pomocný prípravok, ktorý sa používa k podpore zdravotného stavu a zvýšeniu odolnosti rastlín pri aplikácii morením proti hubovým chorobám prenosným osivom a pri aplikácii postrekom. Aktívnou zložkou pomocného prípravku v ochrane rastlín Albit Max je kyselina poly-beta-hydroxy maslová (PHB). PHB a jeho deriváty interagujú s receptormi rastlín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastlinných buniek a vedú k syntéze kyseliny salicylovej, veľmi aktívnej signálnej zlúčeniny. Salicylát imunizuje rastlinu proti chorobám a rastlinné tkanivá získavajú odolnosť voči širokému spektru patogénov (systémová získaná rezistencia). Autorizácie je do hrachu 1x morením a 5x sa môže aplikovať postrekom počas celej vegetácie.

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je  veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálnych prípravkov Green Doctor a Polyversum s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá  parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Nie je to klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. Sú to biologické prípravky a ich účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku následne po biologickom prípravku je možné aplikovať bežný fungicíd. Autorizácia je do hrachu, lupiny a sóje.

Morenie osiva pomáha rastlinám prekonať choroby prenosné osivom a pôdou. Z toho dôvodu je na výnimku znovu povolený prípravok Maxim XL 035 FS na báze fludioxonilu a metalaxylu-M s platnosťou autorizácie od 15. januára 2023 do 14. mája 2023 proti hubovým chorobám strukovín.

Fludioxonil je širokospektrálny kontaktný fungicíd s reziduálnym účinkom patriaci do skupiny phenylpyrolov. Jeho príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Účinkuje na ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Fungi imperfecti (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Metalaxyl–M zo skupiny phenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Účinkuje na huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.).

Hrach siaty

Choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín vyvolávajú huby z rodov Pythium, Rhizoctonia,  Aphanomyces, Thielaviopsis, Phoma. Spôsobujú  zniženie počtu rastlín na jednotku plochy počas vzchádzania aj v priebehu vegetácie. Porasty trpia rastovými poruchami, predčasne dozrievajú a kvalita semien je negatívne ovplyvnená. Prejav je viditeľný na mladých rastlinkách ich zaostávaním v raste, žltnutím, koreňové kŕčky a bázy stoniek sa sfarbujú do hneda až čierna, podliehajú suchej alebo mokrej hnilobe až postupne odumierajú.  Pôvodcovia chorôb pretrvávajú v pôde vo forme spór 4-5 rokov a dlhodobo zamorujú pozemky. Napadnutie klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín podporuje chladné a daždivé počasie. Preventívna ochrana spočíva v používaní zdravého osiva, správnej agrotechnike a dlhšom časovom odstupe v zaraďovaní hrachu na tú istú parcelu. 

Koreňovú spálu hrachu vyvoláva Fusarium solani. Najskôr sa prejavuje červenohnedými pásikmi na báze stonky tesne nad povrchom pôdy. Pásiky sa spájajú do škvŕn a pletivo odhníva. Spodné listy napadnutých rastlín majú sivastý nádych, postupne žltnú a odumierajú. V priaznivých podmienkach postupujú vyššie a rastliny celé odumierajú. 

Fuzáriové vädnutie hrachu spôsobuje huba Fusarium oxysporum f .pisi. Huba napáda cievne zväzky, na prierezu sú červenkasté. Rastliny zaostávajú v raste, ich listy sa stáčajú, sú sivozelené až biele a postupne usychajú. Obidve ochorenia spôsobené fuzáriami sa vyskytujú v poraste ohniskovo. Prezimujú vo forme chlamydospór na zvyškoch rastlín a v pôde, napadnutie sa najviac prejavuje v máji najmä ak je teplé počasie a vlhká a teplá pôda. Pri fuzariózach je dôležité dodržiavať dobrú agrotechniku, zaorávať rastlinné zvyšky, striedať plodiny, nevysievať hrach na zamorený pozemok aspoň 5 rokov a používať zdravé a morené osivo. Ascochyta pinodes, Ascochyta pinodella a Ascochyta pisi spôsobuju ochorenie hrachu známe pod názvom antraknóza hrachu. Prvé dve huby prežívajú okrem osiva aj v pôde. Na rastlinách tvoria hnedé až hnedočierne škvrny bez ohraničenia na stonkách, listoch, zálistkoch a úponkoch, strukoch aj semenách. Ascochyta pisi tvorí svetlohnedé škvrny s tmavším okrajom. Napadnutiu rastlín a rozvoju choroby napomáha vlhké a chladné počasie. Aj pri antraknóze je dôležité okrem morenia vyberať odolné odrody hrachu a venovať sa správnej agrotechnike. 

Fazuľa záhradná

Najzávažnejšou hubovou chorobou fazule je antraknóza fazule Colletotrichum lindemuhianum. Prejavuje sa hnedou škvrnitosťou s načervenavými okrajmi na strukoch a semenách. Zdroj infekcie je osivo a zvyšky napadnutých rastlín. Tie môžu byť zdrojom infekcie aj hnedej škvrnitosti listov fazule Ascochyta boltshauseri. Škvrny sa objavujú už na klíčnych listoch a postupujú až na struky. Koreňovú hnilobu fazule vyvolávajú Fusarium solani f. phaseoli, Fusarium oxysporum f. phaseoli. Chorobu podporuje časté pestovanie fazule na tom istom pozemku. 

Okrem hubových chorôb, ktorým sa dá predchádzať morením osiva, sú osivom prenosné bakteriózy: baktériová spála fazule Xantomonas axonopodis pv. Phaseoli a baktériová gloriolová spála fazule Pseudomonas syringae pv. phaseolica.

Zásadnými ochrannými opatreniami sú preventívne zásahy na odstránenie pozberových zvyškov napadnutých rastlín, striedanie plodín, neprehusťovať porasty, výber odolnejších odrôd a vysievať zdravé osivo. Počas vegetácie je možné použiť fungicídy.

Sója obyčajná

Nevýhodou pestovania sóje môže byť množstvo hubových chorôb prenosných osivom, zvyškami rastlín a pôdou – pleseň sójová Peronospora manshurica, hnedá škvrnitosť listov sóje Mycosphaerella uspenskajae, cerkospórová škvrnitosť sóje Cercospora sojina, fómová škvrnitosť listov sóje Phoma exiqua, škvrnitosť listov sóje Pleumosphaerulina sojaecola, hniloba stoniek a strukov sóje Diaporthe phaseolorum, fuzariózy sóje, antraknóza sóje a ochorenie spôsobené baktériami prenosné osivom bakteriálna spála sóje Pseudomonas syringae.

Na presné určenie pôvodcu ochorenia sóje sú nevyhnutné laboratórne metódy determinácie patogénov. Nedá sa spoliehať na účinok moridla proti všetkým patogénom. 

Šošovica jedlá

Najnebezpečnejšie choroby napádajúce vzchádzajúce rastlinky, ktoré spôsobujú koreňovú hnilobu a vädnutie šošoviceFusarium spp., Phoma pinodella a pôvodca antraknózy šošovice Ascochyta lentis

Bôb obyčajný

Trpí rovnakými chorobami prenosnými osivom a pozberovými zvyškami ako fazuľa: antraknóza bôbu, hnedá škvrnitosť listov bôbu Botrytis fabae, koreňovú spálu bôbu vyvolávajú fuzáriá. Nie sú povolené žiadne moridlá na ochranu osiva, je nutné dodržiavať preventívnu ochranu ako pri fazuli.

Lupina biela

Na mokré a suché morenie osiva lupiny proti hubovým chorobám sú autorizované prípravky s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler. 

Základom predchádzania výskytu chorôb a škodcov je prevencia. Platia všeobecné zásady prevencie chorôb:  striedanie plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou,  správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva, pri morení používať adhezívne látky. Morenie osiva pomáha znižovať riziko infekcie chorobami prenosnými osivom a pôdou.