Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

04-10-2013
Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD. | [email protected]

Repka je najpestovanejšou olejninou na Slovensku. Na Slovensku prevláda pestovanie ozimnej formy repky, ktorá tvorí 95 % výmer repiek. Zvyšných 5% tvorí jarná repka a repica. V posledných dvoch rokoch však pestovateľské plochy repky poklesli o 60 tisíc hektárov a v roku 2012 sa repka pestovala na výmere "len" 108 tisíc hektárov. Mnohí pestovatelia môžu zníženie výmer repky ľutovať, lebo rentabilitu pestovania repky v roku 2012 výrazne ovplyvnili priaznivé realizačné ceny.

Kompletne povzchádzané porasty ozimnej repky v ročníku 2011/2012 mali na ťažkých pôdach, po dobrom prezimovaní a pri veľmi suchom a teplom priebehu počasia počas vegetácie, veľkú výhodu oproti repkám na iných pôdnych druhoch. Vďaka vyššej vododržnej schopnosti ťažkých pôd sa aj pri extrémnom priebehu počasia dosiahli priemerné až nadpriemerné úrody. Zvýšenými úrodami sa kompenzovali vyššie náklady pri obrábaní ťažkých pôd.

Náklady na pestovanie plodín sa v priebehu posledných rokov zvyšovali a tak to bolo aj pri ozimnej repke. V tabuľke 1 sú porovnané náklady na pracovné operácie pri pestovaní ozimnej repky v roku 2007 a v roku 2012.

Tabuľka 1: Rast variabilných nákladov na pracovné operácie v roku 2012 oproti roku 2007 pri repke ozimnej na ťažkých pôdach

Tabuľka 1

Pracovné operácie boli porovnané pri konvenčnej príprave pôdy a pri minimalizácii. Pri oboch technológiách pestovania repky sa variabilné náklady zvyšovali. Pri tradičnej príprave pôdy s orbou sa variabilné náklady zvýšili o 52,12 €.ha-1 a to na celkových 302,44 €.ha-1, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo rast o vyše 17 %. Minimalizáciou prípravy pôdy sa variabilné náklady na pracovné operácie znížili na polovicu a v roku 2012 predstavovali 152,63 €.ha-1. Oproti roku 2007 variabilné náklady vzrástli o takmer 28 €.ha-1 t. j. o 18,33 %. Rast variabilných nákladov pri oboch technológiách súvisel s rastom ceny práce (miezd) za posledných 5 rokov. Výrazne vzrástli ceny pohonných hmôt, olejov a mazadiel. Na 1 hektár to predstavovalo zvýšenie pri konvenčnej technológii o viac ako 30 € a pri minimalizácii o 15 €. V roku 2012 sa tak pri konvenčnej príprave pôdy spotrebovala nafta a mazadlá za 163,71 €.ha-1 a pri minimalizácii za 82,07 €.ha-1. Mierne sa zvýšili aj náklady na opravy a údržbu.

S rastom variabilných nákladov rástli aj celkové náklady na pestovanie ozimnej repky (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Rast celkových nákladov na pestovanie ozimnej repky v roku 2012 oproti roku 2007 na ťažkých pôdach

Tabuľka 2

Celkové náklady pri konvenčnej technológii v roku 2012 boli 1185,03 €.ha-1. Minimalizáciou prípravy pôdy sa ušetrilo 193,23 € z 1 hektára, keď celkové náklady boli vo výške 991,80 €.ha-1. Za posledných 5 rokov celkové náklady pri konvenčnej príprave pôdy vzrástli o 213,77 €.ha-1 (18,04 %) a pri minimalizácii o 186,25 €.ha-1 (18,79 %). Najvyšší rast nákladov bol zaznamenaný pri materiálových nákladoch. V dôsledku rastu cien osív, hnojív a pesticídov sa materiálové náklady zvýšili z takmer 575 €.ha-1 na 724 €.ha-1, teda skoro o 150 €.ha-1. Fixné náklady rástli len mierne.

Ekonomická efektívnosť pestovania ozimnej repky bez dotácií na ťažkých pôdach je vyjadrená v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Ekonomická efektívnosť pestovania ozimnej repky na ťažkých pôdach bez dotácií

Tabuľka 3

V roku 2007 bolo pri úrode 3,11 t.ha-1 pestovanie ozimnej repky konvenčnou technológiou stratové -153,33 €.ha-1. Miera rentability bola záporná -104,94 %. Pre dosiahnutie nulovej rentability bolo potrebné dosiahnuť pre repku veľmi vysokú úrodu 3,69 t.ha-1. Pri minimalizácii bola zásluhou nižších nákladov strata len -11,29 €.ha-1 pri zápornej rentabilite 10,64%. Pri minimalizácii pre nulovú rentabilitu bolo potrebné dosiahnuť úrodu o 0,04 t.ha-1 vyššiu ako sa dosiahla. Pri porovnaní oboch technológií sa pri konvenčnej dosiahla o 0,09 t.ha-1 vyššia úroda, čo zvýšilo produkciu o 23,67 € z hektára. Náklady pri minimalizácii boli nižšie o 165,71 €.ha-1, a o 141,94 €.ha-1 bola nižšia aj strata. Pre nulovú rentabilitu stačilo pri minimalizácii dosiahnuť úrodu o 0,63 t.ha-1 nižšiu ako bola úrodový prah pri konvenčnej technológii.

V roku 2012 sa dosiahli nižšie úrody ako v roku 2007, čo súvisí s extrémne suchým a teplým priebehom daného roku. Zásluhou výrazne vyššej realizačnej ceny sa dosiahla produkcia prevyšujúca 1300 € z hektára, pri minimalizácii sa dosiahla produkcia takmer 1400 €.ha-1. Aj pri zvýšených nákladoch oproti roku 2007 sa pri oboch technológiách bez dotácií dosiahol zisk. Pri konvenčnej technológii bol zisk vo výške 159 €.ha-1 pri rentabilite 13,41 %. Pri úrode 2,90 t.ha-1 sa pri minimalizácii dosiahol vysoký zisk a to 400 €.ha-1. Miera rentability presiahla úroveň 40 %. Pre nulovú rentabilitu postačovala úroda 2,07 t.ha-1. Pri porovnaní technológií pestovania boli náklady pri minimalizácii nižšie o 193,23 €.ha-1 a aj tým sa dosiahol pri tejto technológii zisk vyšší o 241,23 € z 1 hektára. O takmer 27 % bola pri minimalizácii vyššia aj miera rentability.

Ekonomická efektívnosť pestovania repky s dotáciami je uvedená v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Ekonomická efektívnosť pestovania ozimnej repky na ťažkých pôdach s dotáciami

Tabuľka 4

Po zarátaní dotácií bola v roku 2007 v miernej strate repka pestovaná konvenčným spôsobom. Dosiahla sa pri nej strata -4,23 €.ha-1. Pre nulovú rentabilitu bolo potrebné dosiahnuť úrodu 3,13 t.ha-1. Repka dopestovaná minimalizáciou bola s dotáciami zisková 137,81 €.ha-1, s rentabilitou 17,11 %. Úrodový prah pre nulovú rentabilitu bol vo výške 2,50 t.ha-1.

Výrazne ziskovejšia bola repka po zarátaní dotácií v roku 2012. Pri konvenčnom pestovaní sa pri rentabilite 26,53 % dosiahol zisk 314,33 €.ha-1. Zisk presahujúci 550 € z hektára sa dosiahol pri minimalizácii a miera rentability dosiahla 56 %. Na ziskové pestovanie repky v roku 2012 pri minimalizácii stačilo dosiahnuť úrodu prevyšujúcu 1,74 t.ha-1.

Závery

Repka olejka ozimná je dôležitou olejninou, ktorá pri priaznivých realizačných cenách môže výrazným spôsobom vylepšiť ekonomickú situáciu poľnohospodárskych subjektov. Z výsledkov výskumu, ale aj z poznatkov praxe je na ťažkých pôdach najefektívnejším spôsobom jej pestovania využitie minimalizačných postupov s vynechaním orby. Ekonomické hodnotenia potvrdili vyššiu ziskovosť a vyššiu mieru rentability pri minimalizačnej technológii, ako pri konvenčnom spôsobe pestovania ozimnej repky. Pri vysokých realizačných cenách v roku 2012 bolo pestovanie ozimnej repky ziskové aj bez dotácií. S dotáciami sa pri konvenčnom spôsobe pestovania repky dosiahol zisk prevyšujúci 300 €.ha-1 a pri využití minimalizácie zisk presiahol 555 €.ha-1.

Vystavené: 20.3.2013