Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

04-10-2013
Ing. Jana Jakubová; Ing. Ladislav Kováč, PhD. | [email protected]

Slnečnica ročná (Helianthus annuus. L.) je na Slovensku najrozšírenejšou jarnou olejninou. V roku 2012 bola zasiata na výmere vyše 90 tisíc hektárov. Jej pestovanie je sústredené do kukuričnej výrobnej oblasti, kde zaberá takmer 8,5 % ornej pôdy. V repárskej a zemiakárskej oblasti sa pestuje menej a jej plochy tvoria 2,5 až 4,0 % z ornej pôdy. Teplomilná slnečnica sa v horskej výrobnej oblasti nepestuje. V celoslovenskom priemere sa od roku 2004 úrody slnečnice pohybujú nad úrovňou 2 t z hektára. Výnimkou bol pre slnečnicu nepriaznivý rok 2010, kedy sa dosiahla úroda 1,81 t.ha-1. Naopak najpriaznivejšie podmienky mala slnečnica v roku 2008 s úrodou nad 2,5 t z hektára.

Výška nákladov na pestovanie slnečnice závisí od mnohých faktorov a preto sa v jednotlivých pestovateľských rokoch mení. Úzko súvisí s cenou jednotlivých pracovných operácií, ktoré zas závisia od ceny práce, cien pohonných hmôt, strojov, réžie a pod. Tieto položky sú v rokoch značne variabilné. Premenlivé sú aj materiálové náklady a to najmä náklady na hnojivá, osivá a pesticídy.

Náklady na výrobu semena slnečnice ročnej sa odlišujú nielen podľa výrobných oblastí, ale aj podľa pôdnych typov a druhov. V príspevku sa preto špeciálne sústredíme na analýzu nákladov pri rôznom spôsobe obrábania pôdy pod slnečnicu ročnú na ťažkých pôdach. Prezentované výsledky predstavujú priemer z viacročných analýz nákladov pestovania slnečnice na ťažkých pôdach experimentálneho pracoviska CVRV-VÚA v Milhostove. V tabuľke 1 sú porovnané variabilné náklady pri rôznej technológii pestovania slnečnice.

Tabuľka 1: Variabilné náklady na pracovné operácie pri slnečnici ročnej v €.ha-1 na ťažkých pôdach

Tabuľka 1

Pri konvenčnej príprave pôdy variabilné náklady na pracovné operácie predstavujú 210,37 €.ha-1. Minimalizovaním prípravy pôdy klesli náklady na 117,11 €.ha-1. Priamou sejbou sa táto nákladová položka znížila o viac ako polovicu konvenčnej prípravy pôdy. Najvyššiu položku variabilných nákladov pracovných operácií tvorí spotreba palív a olejov. Pri každej technológii spotrebované palivá a mazadlá prekračovali 53 % nákladov na pracovné operácie.

Tabuľka 2: Celkové náklady na pestovanie slnečnice v €.ha-1 na ťažkých pôdach

Tabuľka 2

V absolútnych hodnotách nafta a mazadlá pri konvenčnej technológii predstavovali náklad vo výške 112,54 €.ha-1, pri minimálnej agrotechnike sa ušetrilo 49,84 €.ha-1 a pri priamej sejbe 56,89 €.ha-1. Druhou najvyššou položkou boli náklady na opravu a údržbu, ktoré tvorili 33 až takmer 38 % nákladov na pracovné operácie. Najmenej nákladov sa vynaložilo na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich pracovné operácie.

Materiálové náklady predstavujú položku súvisiacu s nákupom osív, hnojív a pesticídov. V priemere rokov materiálové náklady predstavujú položku vo výške 415 €.ha-1. Technológia obrábania pôdy výrazne túto sumu neovplyvňuje. Skôr sú výraznejšie rozdiely medzi rokmi. Materiálové náklady tvoria pri konvenčnom obrábaní pôdy asi 55 % celkových nákladov. Pri minimalizácii a priamej sejbe je to takmer 67 %. V priemere rokov sú náklady na konvenčné pestovanie slnečnice na úrovni 750 €.ha-1. Minimalizáciou prípravy pôdy sa náklady na pestovanie slnečnice znižujú na 628 €.ha-1. Pri priamej sejbe sú náklady ešte nižšie asi o 7,5 €.ha-1. V porovnaní s celoslovenským priemerom sú celkové náklady na ťažkých pôdach pri konvenčnom spôsobe pestovania slnečnice vyššie o 30 €.ha-1.

Efektívnosť pestovania slnečnice je v značnej miere závislá od realizačných cien. Nestabilita v realizačných cenách semena slnečnice je vyjadrená v grafe 1.

Graf 1: Vývoj realizačných cien slnečnice ročnej v priebehu rokov 2003 - 2012

Graf 1

V priebehu rokov 2003 až do roku 2012 sa priemerné realizačné ceny slnečnice pohybovali od 155 do 430 €.t-1. Najnižšie realizačné ceny boli v rokoch 2008 a 2009(pod 200 €.t-1), ale v roku 2012 realizačná cena semena slnečnice sa dostala nad 400 €.t-1. V priemere desiatich rokov bola realizačná cena slnečnice 287 €.t-1.

V tabuľke 3 je vyjadrená ekonomická efektívnosť pestovania slnečnice v alternatívach troch rôznych realizačných cien.

Tabuľka 3: Ekonomická efektívnosť pestovania slnečnice ročnej na ťažkých pôdach

Tabuľka 3

Prvá alternatíva je pri minimálnej realizačnej cene 155 €.t-1, ktorá bola zaznamenaná v priebehu desiatich rokov, v druhej alternatíve je priemerná desaťročná realizačná cena 287 €.t-1 a tretiu alternatívu predstavuje maximálna cena, za ktorú bola realizovaná slnečnica v roku 2012. Vo viacročných pokusoch sa pri konvenčnom spôsobe pestovania slnečnice ročnej dosiahla úroda 3,00 t.ha-1. Minimalizáciou prípravy pôdy sa úroda znížila o 0,24 t.ha-1. Výrazne nižšie boli úrody pri priamej sejbe do nespracovanej pôdy a to len 1,68 t.ha-1.

Z dôvodu meniacej sa výšky dotácií v priebehu rokov je ekonomická efektívnosť v tabuľke 3 vypočítaná bez dotácií.

Pri realizačnej cene z roku 2009 vo výške 155 €.t-1 boli všetky varianty stratové. Pri priamej sejbe bola strata vo výške 360 € z hektára a miera rentability bola záporná -58 %. Aby bol tento variant ziskový bolo by potrebné dosiahnuť úrodu nad 4 t z hektára. Pri konvenčnej a minimálnej agrotechnike boli straty nižšie -284 resp. -200 €.ha-1.

Pri priemernej realizačnej cene 287 €.t-1 bol najziskovejší minimalizačný variant vo výške 164 €.ha-1 pri rentabilite 26 %. Menej ziskový bol konvenčný variant 111 €.t-1, s rentabilitou do 15 %. Priama sejba bola stratová vo výške -138 €.ha-1. Pre nulovú rentabilitu pri priamej sejbe bolo potrebné dosiahnuť úrodu 2,16 t.ha-1.

Veľmi priaznivá je realizačná cena v roku 2012. Pri tejto cene sú bez dotácií ziskové všetky varianty. Pri konvenčnej agrotechnike sa dosiahol zisk 540 € z hektára a pri minimalizačnej agrotechnike až 559 €.ha-1. Rentabilita pestovania slnečnice ročnej pri minimalizácii bola 89 % a na jej ziskové pestovanie postačuje úroda prevyšujúca 1,46 t.ha-1.

Závery

Slnečnica ročná je plodinou, ktorej pestovanie na ťažkých pôdach má svoje opodstatnenie. Najefektívnejšie je ju pestovať konvenčnou a minimalizačnou technológiou. Pri priamej sejbe sa výrazne znižujú úrody a ani úspora nákladov nekompenzuje výpadok produkcie. Pri vysokej realizačnej cene, ako v roku 2012 je pestovanie slnečnice ziskové aj bez dotácií. Vysoký zisk sa dosahuje pri minimalizačných technológiách, ale aj pri konvenčnej agrotechnike.

Vystavené 31.1.2013