Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Digitálna transformácia: Dlhodobý vplyv na poľnohospodárov a vidiecke komunity v EÚ

11-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Štúdia Spoločného výskumného centra EK

Úspešné riadenie zelenej a digitálnej transformácie je kľúčovým faktorom, ktorý by mohol zvýšiť odolnosť a strategickú autonómiu EÚ a formovať jej budúcnosť. Digitalizácia poľnohospodárstva a vidieckych oblastí však vyvoláva zásadné otázky o víťazoch a porazených, nákladoch, prínosoch a dlhodobých dôsledkoch.

K digitálnej transformácii dôjde v rýchlo sa meniacom svete, ktorý bude čeliť zmene klímy, zhoršovaniu životného prostredia, geopolitickej nestabilite, zmene dodávateľských sietí a rastúcemu dopytu spotrebiteľov. Výhľadové scenáre tejto štúdie naznačujú, že digitalizácia môže urýchliť transformáciu a pomôcť pri zvládaní šokov, nadobúdaní znalostí, budovaní komunity a systémovom myslení. Zároveň však môže posilniť nerovnosti a zaviesť nepružnosť. Podpora digitalizácie by sa preto mala zamerať na vytvorenie udržateľných potravinových systémov a pevných, prepojených a prosperujúcich vidieckych oblastí a komunít.

Riadna stratégia digitálnej transformácie by mala podporovať odolnosť poľnohospodárstva a vidieka, zelenú transformáciu, digitálne občianstvo pre poľnohospodárov a komunity a celkový blahobyt.

Medzi kľúčové faktory úspešnej digitálnej transformácie patrí budovanie kapacít pre digitálne zručnosti, podpora silného digitálneho ekosystému, investovanie do infraštruktúry a pripojiteľnosti a zabezpečenie dostatočného financovania. 

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať vzájomné pôsobenie medzi digitálnou transformáciou, politikami a odolnosťou poľnohospodárskeho sektora a vidieckych oblastí v kontexte potenciálnych rušivých a transformačných zmien. Materiál navrhuje základné prvky účinnej stratégie digitálnej transformácie EÚ pre poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti s podporou praktického súboru nástrojov tvorcov politík. 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/digital-transition-long%E2%80%93term-implications-eu-farmers-rural-communities_en