Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategické plány SPP Nemecka, Grécka a Litvy

22-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nemecko sa vo svojom pláne zameriava na ochranu klímy a životného prostredia a zároveň na zabezpečenie konkurencieschopnosti a odolnosti poľnohospodárskych podnikov a vidieckych oblastí. Ekologické poľnohospodárstvo je osobitne podporované sumou takmer 2,4 miliardy EUR a približne 30 % poľnohospodárskej pôdy bude využívať postupy znižujúce emisie alebo zachovávajúce/zvyšujúce ukladanie uhlíka, zlepšujúce kvalitu pôdy alebo zlepšujúce kvalitu vody. 280 000 poľnohospodárov a zainteresovaných strán na vidieku bude môcť využívať odbornú prípravu, poradenstvo a iné činnosti zamerané na prenos poznatkov s cieľom zvýšiť ich výkonnosť v oblasti životného prostredia a klímy. Osobitným financovaním bude podporené využívanie poľnohospodárskych poistných systémov v súvislosti so suchom a inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami. Napokon sa očakáva, že plán SPP pomôže vytvoriť viac ako 20 000 nových pracovných miest a podporí 40 000 vidieckych podnikov.

Grécky plán zlepší životaschopnosť malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú základ gréckeho poľnohospodárstva. Uskutoční sa to pomocou cielenej podpory príjmov a dodatočnej redistributívnej platby. Na riešenie problému generačnej výmeny dostane viac ako 65 000 mladých poľnohospodárov (mladších ako 40 rokov) osobitnú podporu na začatie podnikateľskej činnosti. Dostanú aj dodatočnú podporu príjmu na zabezpečenie primeraného príjmu a uľahčenie prístupu k úverom a pôde. Okrem toho sa očakáva, že podpora SPP vytvorí viac ako 70 000 nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Cieľom gréckeho plánu je tiež znížiť environmentálnu stopu poľnohospodárstva a efektívnejšie hospodáriť s prírodnými zdrojmi. Približne 1,4 miliardy EUR z podpory SPP bude zameraných na zdvojnásobenie celkovej poľnohospodárskej pôdy využívanej na ekologické poľnohospodárstvo do konca programového obdobia.

Litva vo svojom pláne kladie veľký dôraz na spravodlivé príjmy poľnohospodárov. Približne 3 miliardy EUR sú vyčlenené na podporu príjmov s redistributívnou platbou pre malé a stredné poľnohospodárske podniky, ako aj na viazanú podporu pre viaceré odvetvia. Litva je jednou z mála krajín, kde sa zvyšuje podiel mladých poľnohospodárov. Litovský plán investuje finančné prostriedky na zabezpečenie toho, aby tento sektor zostal atraktívny. Viac ako 4 600 mladých poľnohospodárov dostane podporu na začatie činnosti a následne ďalšiu pomoc. Odmenené budú aj udržateľné poľnohospodárske postupy. Napríklad do roku 2028 sa plocha v rámci ekologického poľnohospodárstva zvýši minimálne o polovicu a bude pokrývať 13 % poľnohospodárskej pôdy v krajine.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-germany-greece-and-lithuania-2022-11-21_en