Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategické plány SPP Estónska a Lotyšska

16-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Estónsko vyčlení približne 45 % celkových finančných prostriedkov plánu SPP na pomoc pri stabilizácii príjmov poľnohospodárov a vidieckych podnikov. Vyššiu podporu príjmov budú využívať aj malé a stredné poľnohospodárske podniky. Pokiaľ ide o environmentálne priority, estónsky plán použije približne 456 miliónov EUR z celkového rozpočtu SPP na podporu environmentálnych a klimatických cieľov so zameraním na sekvestráciu uhlíka, biodiverzitu a cenné trávne porasty, ako aj na zvyšovanie vedomostí o udržateľnej výrobe. Viac ako 23 % poľnohospodárskej pôdy dostane podporu na praktizovanie ekologického poľnohospodárstva. Estónsko očakáva, že prostredníctvom projektov podporovaných v rámci SPP vytvorí 1250 nových pracovných miest na vidieku. Osobitná pomoc sa poskytne aj mladým poľnohospodárom s cieľom riešiť problém vyľudňovania a starnutia obyvateľstva vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárskom sektore.

Lotyšsko vyčlení približne 14 % svojho rozpočtu na priame platby na viazanú podporu príjmu v rámci odvetví, ktoré majú ťažkosti. Využívať ju budú sektory mlieka a mliečnych výrobkov, hovädzieho dobytka, obilnín a olejnín a ovocia a zeleniny. Lotyšsko tiež zaviedlo obmedzenie podpory, ktorú dostávajú poľnohospodárske podniky nad určitú veľkosť, a malé a stredné poľnohospodárske podniky budú dostávať redistributívnu platbu. Lotyšský plán stanovuje vysoké ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Dôraz sa bude klásť na zmiernenie zmeny klímy, zníženie znečistenia, zachovanie biodiverzity a udržateľné lesné hospodárstvo. Napríklad na viac ako 70 % využívanej poľnohospodárskej plochy sa budú využívať postupy na ochranu a zlepšenie kvality pôdy. Do roku 2027 sa bude 18,8 % lotyšskej poľnohospodárskej pôdy obrábať ekologicky. Lotyšsko sa prioritne zameriava na zlepšenie svojho znalostného a inovačného systému v poľnohospodárskom sektore, pričom 23 000 osôb získa poradenstvo a odbornú prípravu s podporou SPP.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-estonia-and-latvia-2022-11-11_en