Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Vykonávanie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky: spustenie siete SPP EÚ

13-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia počas podujatia v Bruseli, na ktorom sa zišlo viac ako 300 účastníkov z verejného a súkromného sektora, otvorila Európsku sieť SPP. Cieľom siete EÚ pre SPP je optimalizovať tok informácií o poľnohospodárskej a vidieckej politike v rámci EÚ, podporiť vykonávanie a hodnotenie strategických plánov SPP, ako aj podporiť inovácie v tomto sektore.

Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá sa má začať uplatňovať 1. januára 2023, je navrhnutá tak, aby formovala prechod k udržateľnému, odolnému a modernému európskemu poľnohospodárskemu sektoru. Bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore európskeho poľnohospodárskeho sektora, ako aj pri posilňovaní úsilia európskych poľnohospodárov v boji proti zmene klímy a pri ochrane životného prostredia v súlade so stratégiami Komisie „Z farmy na stôl“ a Biodiversity.

Dve existujúce siete - Európska sieť pre rozvoj vidieka vrátane jej hodnotiacej časti a Európske partnerstvo pre inovácie v poľnohospodárstve (EIP-AGRI) - sa zlúčili do siete SPP EÚ. Jednotná sieť združujúca všetky zainteresované strany a subjekty povedie k účinnejšej výmene informácií a osvedčených postupov, čím sa ďalej podporí spolupráca a inovácie v celej vidieckej Európe. Toto novozriadené fórum je otvorené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o udržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka v celej Európskej únii a angažujú sa v tejto oblasti, od poľnohospodárov a hodnotiteľov až po miestne akčné skupiny a národné siete SPP.

Sieť SPP EÚ bude okrem iných činností organizovať stretnutia tematických skupín a workshopy zamerané na budovanie kapacít, ako aj väčšie semináre pre široké publikum. Bude poskytovať fakty a čísla o programovaní a vykonávaní SPP a každý mesiac bude distribuovať informačný bulletin s relevantnými informáciami o SPP. Asistenčné pracovisko pre hodnotenie tiež pomôže zainteresovaným stranám siete SPP EÚ lepšie pochopiť, ako hodnotiť výkonnosť SPP a ako by sa mohla v budúcnosti zlepšiť.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/implementing-new-common-agricultural-policy-launch-eu-cap-network-2022-10-06_en