Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

21-03-2022
Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Alternatívou náhradou pesticídov, ako sme viackrát spomínali v predošlých príspevkoch, je použitie tzv. základných látok, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. V súlade s článkom 23 tohto nariadenia základná látka musí spĺňať nasledujúce štyri požiadavky:

  1. nie je problémová látka,
  2. nemá prirodzenú schopnosť narušiť endokrinný systém a nemá neurotoxické alebo imunotoxické účinky,
  3. prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín, buď priamo, alebo v prípravku, ktorý sa skladá z tejto látky a jednoduchého rozpúšťadla a
  4. neuvádza sa na trh ako prípravok na ochranu rastlín.

Postupy na použitie základných látok sú v užívateľsky prístupnej forme dostupné a pravidelne aktualizované na webovej stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne-latky?Itemid=195.

V roku 2020 boli schválené dve základné látky, teda L-cysteín a kravské mlieko, ktorých podrobné použitie bolo uvedené v 12 čísle časopisu Naše pole. Súčasne v roku 2020 bolo doplnené a rozšírené použitie základných látok - lecitíny, fruktóza a sacharóza.

Posledná aktualizácia revíznej správy Komisie, v ktorej sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Lecitíny (SANCO/12798/2014 – rev. 4) bola zrealizovaná 19. mája 2020 a bolo v nej rozšírené použitie lecitínov ako náhrady fungicídov proti múčnatke (Leveillula taurica) pre mrkvu obyčajnú siatu pestovanú vonku, na poli alebo v skleníkoch. Pre mrkvu sa koncentrát lecitínov v roztoku studenej vody aplikuje postrekom v rastových fázach od BBCH 19 (9 a viac pravých listov rozložených) do BBCH 90 (plná zrelosť, listy začínajú meniť farbu). Ročne sa odporúča uskutočniť 4 postreky v 2-týždňových intervaloch s aplikačnou dávkou na jedno ošetrenie 2 kg.ha-1 lecitínov(200 g na 100 l vody) a celkovou ročnou dávkou 8 kg.ha-1. Ochranná lehota nie je žiadna.

Pre ozrejmenie doplníme, že lecitíny majú najširšie uplatnenie z potravinárskych ingrediencií využívaných na ochranu rastlín a používajú sa proti hubovým chorobám v ovocných sadoch (jabloň domáca, broskyňa obyčajná), v porastoch ríbezle egrešovej, pre postreky rajčiaka jedlého, uhorky siatej, šalátu siateho, čakanky štrbákovej, valeriánky poľnej, pre okrasné rastliny, hlavne ruže, pre vinič hroznorodý, jahody záhradné, ostružinu malinovú a ľuľok zemiakový.

Obr. 1

Obr. 1: Postreky roztokmi sacharózy, fruktózy a lecitínov sú schválené pre ochranu jablone domácej
foto: Ing. Martin Danilovič, PhD.

Posledná aktualizácia revíznej správy Komisie pre základnú látku fruktóza (SANCO/12680/2014 – rev. 3) bola zrealizovaná 17. júla 2020 a bolo v nej rozšírené použitie fruktózy nielen ako elicitora s insekticídnym, ale aj s fungicídnym účinkom.

Rozšírenie sa týka použitia fruktózy ako elicitora s fungicídnym účinkom proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola) a ako elicitora s insekticídnym účinkom proti cikádam (Scaphoideus titanus) vo viniči hroznorodom a stonožičke bielej (Scutigerella immaculata) v kukurici siatej pravej a kukurici cukrovej.

Proti peronospóre viniča sa odporúča aplikovať roztok fruktózy v studenej vode v rastových fázach od BBCH 10 (začiatok vývinu 1. listu) do BBCH 57 (celkom vyvinutá metlina, oddelené kvety). Podľa potreby sa ročne odporúča uskutočniť 1 až 12 postrekov v 15-dňových intervaloch s aplikačnou dávkou fruktózy na jedno ošetrenie 10 až 20 g.ha-1 (10 g na 100 l vody) a celkovou ročnou dávkou v rozpätí 10 až 240 g.ha-1.

Obr. 2

Obr. 2: Postreky roztokmi sacharózy, fruktózy a lecitínov sú schválené pre ochranu viniča hroznorodého
foto: Ing. Martin Danilovič, PhD.

Proti cikádam na viniči hroznorodom sa v rastových fázach od BBCH 17 (7. pravý list vyvinutý) do BBCH 57 (celkom vyvinutá metlina, oddelené kvety) odporúča realizovať 3 postreky v 7–dňových intervaloch roztokom fruktózy s aplikačnou dávkou na jedno ošetrenie 15 g.ha-1 (10 g na 100 l vody) a celkovou ročnou dávkou 45 g.ha-1.

Postreky roztokom fruktózy je vhodné použiť aj v porastoch kukurice siatej pravej proti stonožičke bielej v dvoch termínoch. Prvú aplikáciu je potrebné realizovať v období vývinu 2 – 3 pravých listov (BBCH 12-13) a druhú v období vývinu 4 pravých listov (BBCH 14). Odporúčaná aplikačná dávka fruktózy na jedno ošetrenie je 8,2 g.ha-1 (10 g na 100 l vody) a celková ročná dávka je 16,4 g.ha-1.

Obr. 3

Obr. 3: Postreky roztokmi sacharózy a fruktózy sú schválené pre insekticídnu ochranu kukurice siatej pravej
foto: Ing. Martin Danilovič, PhD.

Proti stonožičke bielej v kukurici siatej pravej a kukurici cukrovej je možné realizovať jedno ošetrenie v riadku výsevu dávkou 4 g.ha-1 fruktózy (10 g na 100 l vody).

Mimo tohto rozšíreného použitia sa fruktóza využíva aj ako elicitor s insekticídnym účinkom proti obaľovačovi jablčnom (Cydia pomonella) na jabloni domácej.

Analogicky ako pri fruktóze aj v prípade sacharózy bola posledná aktualizácia revíznej správy zrealizovaná 17. júla 2020 (SANCO/11406/2014 – rev. 3). Pri tejto aktualizácii bolo rozšírené použitie sacharózy ako elicitora s fungicídnym účinkom proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola), ako elicitora s insekticídnym účinkom proti cikádam (Scaphoideus titanus) vo viniči hroznorodom a proti vijačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis Hbn.) v kukurici cukrovej a kukurici siatej pravej.

V prípade sacharózy je potrebné zdôrazniť, že pri všetkých použitiach v aktualizovanej revíznej správe bola pôvodná odporúčaná koncentrácia účinných látok zvýšená z 1 g na 100 litrov vody na 10 g na 100 litrov vody, teda odporúčaná koncentrácia je desať násobne vyššia ako bola pôvodne udávaná v revíznej správe z 11. júla 2014. Uvedené zmeny boli zohľadnené aj pri poslednej aktualizácii webovej stránky Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Proti peronospóre viniča sa sacharóza aplikuje postrekom v období od začiatku vývinu 1. listu (BBCH 10) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57). Ročne v 15-dňových intervaloch je možné zrealizovať 1 až 12 postrekov vodným roztokom sacharózy, aplikačná dávka na jedno ošetrenie je 10 až 20 g.ha-1 a celková ročná dávka sacharózy je 10 až 240 g.ha-1.

Insekticídny postrek vodným roztokom sacharózy proti cikádam na viniči hroznorodom v období od vývinu 7. pravého listu (BBCH 17) do celkom vyvinutej metliny, oddelených kvetov (BBCH 57) je vhodné zrealizovať 3 krát v 7–dňových intervaloch, pričom odporúčaná aplikačná dávka na jedno ošetrenie je 15 g.ha-1 a celková ročná dávka sacharózy je 45 g.ha-1.

Insekticídny postrek roztokom sacharózy proti vijačke kukuričnej je odporúčané realizovať v rastových fázach BBCH 12 (2 listy vyvinuté) až BBCH 89 (plná zrelosť, zrno tvrdé a lesklé, okolo 65 % sušiny) v kukurici cukrovej a v rastových fázach BBCH 12 (2 listy vyvinuté) až BBCH 51 (začiatok rastu metliny, metlina sa objavuje na vrchole stonky) v kukurici siatej pravej. V obidvoch kukuriciach je vhodné ročne urobiť 3 až 4 postreky roztokom sacharózy, odporúčaný interval medzi aplikáciami je 15 dní, aplikačná dávka na jedno ošetrenie je 20 g.ha-1 a celková ročná dávka 60 až 80 g.ha-1.

Pre objasnenie je potrebné doplniť, že sacharóza sa používa aj ako elicitor s insekticídnym účinkom proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella) na jabloni domácej. Jablone sa postrekujú v jari, v období od začiatku otvárania púčikov, pred objavením sa prvých zelených špičiek listov (BBCH 6) do leta, zberovej zrelosti, keď plody sú vhodné na zber (BBCH 89).

V prípade použitia sacharózy na reguláciu obaľovača na jabloniach bol zmenený aj termín aplikácie a to nasledovne: aplikácia v jari, v období od začiatku otvárania púčikov, pred objavením sa prvých zelených špičiek listov (BBCH 6) do leta, zberovej zrelosti, keď plody sú vhodné na zber (BBCH 89). Počas vegetácie sa odporúča uskutočniť 7 až 10 postrekov v 15-dňových intervaloch. Aplikačná dávka na ošetrenie je upravená (aktuálna revízna správa) na 10 g sacharózy na 100 litrov postrekovej vody a preto dávka sacharózy pre jednu aplikáciu je upravená na 60 až 100 g.ha-1 a celková ročná dávka je 420 až 1000 g.ha-1.

Fruktóza a sacharóza nemajú žiadne priame fungicídne a insekticídne vlastnosti, pôsobia len nepriamo. Ochranná lehota pre fungicídne ošetrenie jabloní, fungicídne a insekticídne ošetrenie viniča a insekticídne ošetrenie kukurice nie je žiadne. Všetky postreky sa musia aplikovať skoro ráno pred 9. hodinou a aplikačné roztoky sa musia pripraviť tesne pred aplikáciou.

Ako sme uviedli, všetky aktuálne zmeny týkajúce sa použitia základných látok pri ochrane rastlín, poľnohospodárskych produktov, ich použitia na dezinfekciu priestorov, náradia a nástrojov sú pravidelne zaznamenávané a aktualizované na webovom portáli Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Základné látky predstavujú jednu z možností uplatňovania udržateľných prístupov v ochrane rastlín proti škodlivým organizmom. Ich použitie má svoje opodstatnenie, nielen v ekologickom poľnohospodárstve, ale i medzi ostatnými profesionálnymi či neprofesionálnymi užívateľmi prípravkov na reguláciu škodcov. V roku 2020 sa základné látky stali súčasťou Zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.s. 8778/2020-620 (vestník MPRV SR čiastka 12 z 26. júna 2020) a zároveň i Zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v časti dokumentu s názvom Zoznam schválených základných látok. Uplatňovanie udržateľných princípov pri výbere prípravkov na reguláciu škodcov, v podobe základných látok dostalo „zelenú“. Základné látky sa pričlenili k ostatným pomocným látkam, biologickým prípravkom, či prípravkom na báze nízko rizikových účinných látok, ktorých používanie je zdravšou voľbou pre človeka i pôdu.

Poďakovanie:

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia úlohy odbornej pomoci „Využitie základných látok v ochrane rastlín“ financovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.