Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Rakovina zemiakov

07-01-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Rakovinovec zemiakový Synchytrium endobioticum

Rakovinovec zemiakový je huba, ktorá spôsobuje nebezpečnú karanténnu chorobu, rakovinu zemiakovú. Rakovina zemiaková sa prejavuje bujnením pletív, pri ktorom sa na infikovaných hľuzách v blízkosti očiek, na stolonoch alebo na báze stonky vytvárajú bradavičnaté nádory s rozmermi niekoľko milimetrov až do veľkosti päste. Nádory na hľuzách sú spočiatku biele alebo ružové, postupne tmavnú, rozpadnú sa a následne prichádza k hnilobe celej hľuzy. Nádory v suchom prostredí práchnivejú, vo vlhkom prostredí hnijú. Nádory vytvorené za prítomnosti svetla sú zelené. Niekedy bývajú napadnuté listy, zriedka kvety. Nikdy nenapadá korene. Na poraste zemiakov nie sú viditeľné príznaky infekcie.

Obr. 1

Obr. 1: Rakovina zemiaková na báze stonky

Rakovinovec zemiakový napáda mladé rastúce pletivá. Parazituje vo vnútri buniek hostiteľskej rastliny, kde vytvára zoosporangiá s pohyblivými zoospórami. Zimné zoosporangiá sú uvoľňované do pôdy z rozkladajúcich sa nádorov. Zimné zoosporangiá sú hrubostenné a zostávajú životaschopné 20-30 rokov i v nepriaznivých podmienkach. Zimné zoosporangiá klíčia už pri teplote 3,5 - 5°C. Optimálna teplota pre klíčenie je do 18 °C. Zo zoosporangií sa uvoľnia zoospóry, ktoré sa vo vlhkom prostredí pomocou bičíka pohybujú v pôde a napádajú bunky hostiteľa. Pri infekcii zoospóra stráca bičík a preniká do hostiteľskej bunky. Táto sa pod enzymatickými vplyvmi parazita začína zväčšovať a delí sa. V infikovaných rastlinných bunkách vznikajú tenkostenné,krátkožijúce letné zoosporangiá s obsahom veľkého množstva zoospór, ktoré infikujú ďalšie bunky. Okolo pôvodne infikovanej bunky vznikajú charakteristické ružice zbujnených buniek. Počas vegetačného obdobia huba vytvorí niekoľko generácií letného štádia. Koncom leta sa v povrchových vrstvách napadnutých pletív vytvárajú hrubostenné zimné zoosporangiá, ktoré sa z rozpadnutých rakovinových nádorov uvoľňujú do pôdy.

Obr. 2

Obr. 2: Rakovina zemiaková na listoch

Rakovinovec najlepšie vegetuje v oblastiach s priemernými júlovými teplotami vzduchu pod 16 °C s dostatkom vlahy.

Rakovinovec zemiakový má veľký počet patotypov s rozdielnou schopnosťou napádať jednotlivé odrody zemiaka (doteraz je identifikovaných 41 patotypov). V Európe je najrozšírenejší patotyp 1. Najrozšírenejšie patotypy v EPPO regióne sú 1,2,6,8,18.

Obr. 3

Obr. 3: Rakovina zemiaková na hľuze zemiaka

Spôsob prenosu a šírenia

Zárodky rakovinovca zemiakového sa môžu rozširovať zo zamorených na nezamorené pozemky najmä zeminou prichytenou na rastlinách, na hľuzách zemiakov, na sadeniciach rastlín, koreňovej zelenine, cibuľovinách a buľvovitých rastlinách, na poľnohospodárskych strojoch, náradí a obuvi pracovníkov, zeminou ktorá zostala vo vreciach od zemiakov a pod. Môžu sa prenášať tiež hnojom, kompostom, vodnou a veternou eróziou pôdy, na väčšie vzdialenosti aj zvieratami a vtákmi.

Rakovina zemiaková môže spôsobiť priame škody na úrode od zanedbateľného zníženia výnosu až do 100%, v závislosti od stupňa náchylnosti pestovanej odrody, intenzity zamorenia pôdy a klimatických podmienok. Spôsobuje i nepriame škody obmedzenými možnosťami obchodu v dôsledku karantény.

Opatrenia proti šíreniu rakovinovca zemiakového sú určené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 67 Z. z. z 21. januára 2004, čiastka 31. Sú v ňom určené preventívne opatrenia proti zavlečeniu a rozširovaniu rakovinovca zemiakového. Vďaka účinným preventívnym opatreniam a pravidelnej kontrole ich dodržiavania má výskyt rakovinovca zemiakového na Slovensku klesajúcu tendenciu. Každý rok ÚKSÚP vykonáva monitoring výskytu rakovinovca zemiakového v pôdnych vzorkách.

Odporúčané preventívne opatrenia pre výrobcov zemiakov:

 1. Spolupracovať pri prieskume výskytu rakovinovca zemiakového, kontrolovať vlastné porasty a zber hostiteľských rastlín.
 2. Sadiť len uznané sadivo zemiakov rezistentných odrôd uvedených v listine registrovaných odrôd (v listine registrovaných odrôd je uvedená rezistencia odrôd k rakovinovcovi zemiakovému patotypu 1).
 3. Nepestovať zemiaky na tom istom pozemku v intervale kratšom ako 4 roky.
 4. Nepoužívať na vlastnom pozemku stroje a náradia použité na zamorenom, alebo zo zamorenia podozrivom pozemku a organické hnojivá podozrivé zo zamorenia.
 5. Zvyšky rastlín, šupky a iné zvyšky zo zemiakov, pri ktorých nie je isté, či sú bez zárodkov rakovinovca zemiakového nedávať na pole, do hnoja a kompostov.
 6. Pravidelne čistiť a dezinfikovať skladovacie priestory a všetky zariadenia a náradie, ktoré prišlo do styku so zemiakmi. Rastlinné zvyšky, zvyšky zemiakov a zeminu likvidovať tak, aby nemohli byť zdrojom prípadného zamorenia pôdy (spáliť, asanácia horúcou vodou máčaním pri teplote vody 80°C po dobu 30 minút, pri teplote nad 100°C po dobu 15 minút, chemická asanácia za použitia hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, čpavkovej vody 24%).

Rastlinolekárske opatrenia – povinnosti výrobcov na zamorených pozemkoch a v ohrozenom území:

Na zamorených pozemkoch je zakázané:

 1. Pestovať zemiaky.
 2. Pestovať rastliny určené na pestovanie, skladovať ich alebo inak s nimi manipulovať (napríklad sadivo zemiakov, škôlkarské výpestky, sadzačky repy a pod.).
 3. Zo zamorených pozemkov sa nesmie premiestňovať zemina, organické hnojivá ani rastlinné zvyšky na iné pozemky.
 4. Použité stroje, dopravné prostriedky, náradie a obuv sa musia pred presunom z týchto pozemkov dôkladne očistiť a pred použitím na iných pozemkoch umyť vodou, a to na mieste, odkiaľ nemôže dôjsť k rozširovaniu zárodkov rakovinovca; ak ide o agresívny patotyp, musia sa dezinfikovať.

V ohrozenom území:

 1. Sa môžu pestovať iba odrody zemiakov rezistentné voči rasám rakoviny zisteným na napadnutom pozemku.
 2. Sa nesmie množiť sadivo zemiakov s výnimkou sadiva na vlastnú potrebu v tomto území.
 3. Pri výskyte agresívneho patotypu sa môžu pestovať len odrody zemiakov povolené kontrolným ústavom, a to na tom istom pozemku len raz za 6 rokov,
 4. pre zemiaky presunuté (napr. na uskladnenie, triedenie a pod.) z nekaranténneho územia platia rovnaké opatrenia, akoby tieto zemiaky boli vypestované v ohrozenom území.
 5. Z ohrozeného územia sa nesmie premiestňovať pôda ani pestovateľské substráty (napr. organické hnojivá a komposty).
  Presun zemiakov a iného rastlinného tovaru s priľnutou zeminou (škôlkarské výpestky, cibuľoviny, buľvoviny, koreňová zelenina a iné) podlieha schváleniu kontrolným ústavom.
 6. Použité stroje, dopravné prostriedky, náradie a obuv sa musia pred premiestnením mimo tohto územia dôkladne očistiť od prichytenej zeminy. Čistenie, umývanie, prípadne dezinfekciu je povinný zaistiť výrobca.
 7. Podľa miestnych podmienok, najmä v sadivovej oblasti a pri výskyte agresívnych patotypov, možno nariadiť ďalšie vhodné opatrenia, ako napríklad úplný zákaz pestovania hostiteľských rastlín, asanáciu zamorených pozemkov, vymedzenie ohrozeného územia s účelnými preventívnymi opatreniami.

Metódy ničenia rakovinovca zemiakového:

Agrotechnická metóda asanácie zamorených pozemkov je založená na striedaní vhodných stimulačných plodín – kukurica, strukoviny, obilniny, kapustová zelenina, uhorky, slnečnica pri intenzívnom obrábaní, organickom a minerálnom hnojení.

Hnojivá, koreňové výlučky, optimálny vodný a vzdušný režim pôdy stimulujú klíčenie trvalých zoosporangií, čím sa pôda postupne zbaví infekcie.

Chemicky hubíme zoosporangiá rakovinovca v ohniskách výskytu granulovanou močovinou v dávke 1,5 kg na m2 aplikovanú po 2 roky za sebou. Použitie močoviny závisí na vodohospodárskych pomeroch v oblasti.