Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (I.)

02-12-2021
Ing. Božena Šoltysová, PhD.; Ing. Martin Danilovič, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Pri ochrane rastlín sa väčšinou využívajú synteticky vyrábané pesticídy, ktorých negatívny účinok na prírodné prostredie i zdravie ľudí je všeobecne známy. Pesticídy aj napriek negatívam hrajú dôležitú úlohu a väčšina pestovateľov si len ťažko dokáže predstaviť pestovanie plodín bez ich pomoci. Podľa údajov ÚKSUPu je ročná spotreba pesticídov v SR na úrovni 5 tis. ton (4773,2 t v roku 2017 a 5212,1 t v roku 2018). Medzi odbornou i laickou verejnosťou silnejú obavy z ich používania, pričom je nutné podotknúť, že niektoré sú oprávnené.

Pesticídy totiž obsahujú látky, ktoré majú v určitých koncentráciách a v dobe pôsobenia škodlivý vplyv na necieľové organizmy, vrátane človeka. Navyše ich aplikácia je častokrát neuvážená a neodborná. Okrem priameho negatívneho vplyvu účinných látok niektorých syntetických pesticídov na zdravie, vedie nadmerné alebo nesprávne používanie pesticídov k vzniku rezistentných populácií patogénov alebo škodcov a k znečisteniu povrchových i podzemných vôd, pôdy i ovzdušia. Alarmujúci je i negatívny vplyv na biodiverzitu, predovšetkým na zníženie rozmanitosti a početnosti prirodzených hmyzích predátorov a opeľovačov.

Prioritou Európskej únie je rozvoj multifunkčného agroekologického poľnohospodárstva, ktoré nielen produkuje, ale podieľa sa aj na ochrane životného prostredia i zdravia ľudí. Jedným z opatrení, ako tento cieľ naplniť, je znižovanie alebo obmedzovanie používania pesticídov a preto sa hľadajú nové alternatívy priamej ochrany rastlín. Jednou z možnosti je použitie tzv. základných látok, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. Týmto termínom sa označujú látky, ktoré nie sú primárne určené pre použitie ako prípravky na ochranu rastlín, ale môžu sa používať pre ochranu rastlín alebo poľnohospodárskych produktov, a tiež na dezinfekciu priestorov, náradia a nástrojov.

V súlade s článkom 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 základná látka musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

  1. nie je problémová látka,
  2. nemá prirodzenú schopnosť narušiť endokrinný systém a nemá neurotoxické alebo imunotoxické účinky,
  3. prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín, buď priamo, alebo v prípravku, ktorý sa skladá z tejto látky a jednoduchého rozpúšťadla,
  4. neuvádza sa na trh ako prípravok na ochranu rastlín.

Pre účely tohto nariadenia sa za základnú látku považuje účinná látka, ktorá spĺňa kritériá pre „potraviny“ podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Základné látky nie sú priamo pripravené prípravky, ale sú to schválené a vedecky overené receptúry a návody, ktoré poukazujú ako je možné pri ochrane rastlín použiť niektoré hotové potraviny, rôzne potravinárske ingrediencie a tiež aj rastliny. Mnohé z týchto látok majú pesticídne účinky alebo schopnosť zvyšovať obranyschopnosť rastlín voči škodlivým činiteľom. Aplikáciou týchto látok môžeme relatívne účinne eliminovať škodlivé činitele a udržať ich pod prahom ekonomickej škodlivosti.

Registrácia základných látok je spoločná pre všetky štáty Európskej únie a nepodlieha ďalšej národnej registrácii. Schválenie základných látok je časovo neobmedzené, teda základné látky sú schválené na dobu neurčitú. Základná látka sa schváli, ak zo všetkých relevantných hodnotení vykonaných v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva, ktorými sa upravuje používanie takejto látky na iné účely ako prípravok na ochranu rastlín vyplýva, že látka nemá bezprostredný ani oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný účinok na životné prostredie.

Prvé základné látky boli registrované v roku 2014 a v súčasnosti je na úrovni Európskej únie schválených 20 základných látok. Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá a Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 postupne schválili týchto 20 základných látok odporúčaných k ochrane rastlín: chitozán hydrochlorid (schválený ako elicitor s fungicídnym a baktericídnym účinkom), Equisetum arvense L. (fungicíd), sacharóza (elicitor, stimuluje prirodzené obranné mechanizmy), hydroxid vápenatý (fungicíd), lecitíny (fungicíd), Salix spp. kôra (fungicíd), ocot (fungicíd, baktericíd a herbicíd), fruktóza (elicitor), hydrogénuhličitan sodný(fungicíd a herbicíd), fosforečnan diamónny (atraktant v pasciach), srvátka (fungicíd), slnečnicový olej (fungicíd), peroxid vodíka (fungicíd a baktericíd), Urtica spp. (insekticíd, fungicíd a akaricíd), ílovité drevné uhlie (protektant), chlorid sodný (fungicíd a insekticíd), prášok z horčičných semien (fungicíd), pivo (moluskocíd), mastenec E553B (insekticíd a fungicíd) a cibuľový olej (repelent, na maskovanie vôni).

Obr.

Obr.: Vybrané základné látky
(foto Ing. Danilovič, PhD.)

Základné látky sa môžu použiť len v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení o ich schválení a v revíznej správe (publikované v anglickom jazyku). V týchto materiáloch sú uvedené plodiny a všetky ostatné údaje o ich použití. Z hľadiska životného prostredia nie je ošetrovanie iných plodín problematické, ale môže mať zníženú účinnosť. Prehľad schválených i neschválených základných látok je k dispozícii v databáze Komisie EÚ (EU Pesticides database) na tomto linku, kde je možné základné látky vyhľadať.

Jednou z úloh NPPC vo vzťahu k MPRV SR v roku 2019 je riešenie úlohy odbornej pomoci č. 49 „Využitie základných látok v ochrane rastlín“, ktorej cieľom je:

  1. vypracovanie slovenského zoznamu základných látok schválených Európskou úniou ako náhrady pesticídov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009;
  2. vypracovanie odborných prekladov návodov na použitie základných látok uvedených v revíznych správach o hodnotení schválených základných látok;
  3. propagácia používania základných látok v praxi.

Výsledkom práce je 40 strán písaného textu a 111 tabuliek s charakteristikou základných látok a podrobnými možnosťami ich použitia. Slovenské návody na používanie schválených základných látok sú prístupné na webovej stránke NPPC v sekcii služby ˃ Služby Výskumný ústav agroekológie ˃ základné látky: http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne latky?Itemid=195.

Pri každej základnej látke je uvedený „právny základ“ (legislatívne pozadie), „identita a biologické vlastnosti“ (charakteristika základnej látky), „použitie“ (aplikačné dávky a spôsob použitia základných látok v rôznych plodinách pre ochranu pred regulovanými škodcami), „prílohy“ (Revízna správa o každej základnej látke a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) o schválení základnej látky) a „poznámky“ (špecifické podmienky použitia jednotlivých základných látok).

Základné látky je možné použiť pri ochrane hlavne u neprofesionálnych používateľov (záhradkári) a niektoré aj v ekologickom poľnohospodárstve. V ekologickom poľnohospodárstve tieto látky nie je možné použiť automaticky, ale musia byť najskôr schválené expertnou skupinou na DG AGRI. Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 11. februára 2019 je uvedený Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. V ekologickom poľnohospodárstve sa môžu používať iba tie základné látky v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, na ktoré sa vzťahuje vymedzenie pojmu potraviny v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a ktoré majú rastlinný alebo živočíšny pôvod. Tieto látky sa nemajú používať ako herbicídy, ale len na kontrolu škodcov a chorôb. V tomto zozname sú uvedené základné látky ako je extrakt z prasličky schválený ako fungicíd, fruktóza proti ovocným obaľovačom, chitozán hydrochlorid ako fungicíd a bakteriocíd a v prípravku s názvom Chitopron ako fungicíd a elicitor, lecitíny ako fungicíd, sójový lecitín a slnečnicový olej v prípravku s názvom Folicit ako fungicíd a elicitor, ocot ako fungicíd, a bakteriocíd, sacharóza proti ovocným obaľovačom a vijačke kukuričnej a srvátka ako fungicíd proti múčnatke.

Používaním základným látok sa môže významne znížiť nebezpečenstvo kontaminácie pôdy, vody a vzduchu rizikovými látkami a bude pozitívnym prínosom pre človeka, pretože sa zníži aj zaťaženie potravového reťazca škodlivými látkami a zvýši sa produkcia bezpečných potravín.

Poďakovanie:

Vypracovanie tohto materiálu bolo financované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci riešenia úlohy odbornej pomoci s názvom „Využitie základných látok v ochrane rastlín“.