Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Súčasťou ochrany rastlín môže byť aj pozberové mulčovanie

27-09-2021
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V rámci boja proti škodcom a chorobám je dôležitá dôsledná hygiena v teréne. Preto by mali byť zvyšky rastlín ihneď po zbere a pred následným zapracovaním do pôdy intenzívne rozsekané, rozstrapkané a rovnomerne rozložené po povrchu pozemku. Naznačené opatrenia tiež výrazne zlepšujú výsledky samotného obrábania pôdy a zároveň uľahčujú následný výsev. Pozitívne ovplyvňujú výsledky hospodárenia na pôde, nakoľko vplývajú na úrodu napr. aj tým, že sú semená vysievané presne, bez upchávania výsevných pätiek a rovnomerne do hĺbky.

Mulčovanie strniska sa vyplatí najmä pri takých plodinách, ako sú obilniny, repka a kukurica. V prípade obilnín je mulčovanie strniska prospešné hlavne pre boj s hubovými chorobami stebla (Fusarium). Všadeprítomný výskyt húb Fusarium, ktorých spóry sa šíria vetrom, je dobre známy. Pri infekciách týmito hubami poľnohospodári zvyčajne aplikujú fungicídne ošetrenie, často však až v období kvitnutia, čo môže byť neskoro. Niektoré výskumy totiž dokázali, že huba prežíva aj na zvyškoch rastlín v pôde a prerastá zo zeme do stonky. V tomto prípade je mykotoxín deoxynivalenol (DON) už tvorený, keď huba prenikne na stonku pšenice. Vo vode rozpustný DON sa potom posúva s transpiračným prúdom smerom hore až do klasu. Podľa niektorých literárnych zdrojov by to tiež mohlo byť vysvetlením občas nepresvedčivého účinku fungicídov, ktoré sa špeciálne používajú v kvete. Podľa tých istých zdrojov je preto zrejmé, že proti plesni, ktorá prerastá do rastliny zdola, sa nedá bojovať fungicídom aplikovaným zhora. Za týchto podmienok účinná látka nedosahuje patogén.

Mulčovanie strniska obilnín však nie je iba hygienickým opatrením proti Fusarium, ale tiež rovnomerne rozdeľuje slamu po zbere. Aj keď sú už moderné obilné kombajny spravidla vybavené výkonnými drviacimi zariadeniami na slamu, plošná distribúcia slamy sa často zanedbáva. Často ide o distribučné rozdiely 100 až 200% v dôsledku nevhodne nastaveného rozptyľovacieho zariadenia. Rozumnou alternatívou k nedostatočnému rozloženiu slamy môže preto byť vyššie rezané steblo, po ktorom nasleduje mulčovanie strniska. Platí to najmä v sťažených zberových podmienkach, kde sa často počíta každá hodina a snahou by malo byť maximálne využitie mlátiacej výkonnosti kombajnu. Ako výhody vyššieho  rezu s následným mulčovaním strniska sa uvádzajú:

  • zvýšenie mlátiacej schopnosti kombajnu, keď strojom prechádza menej slamy,
  • vyššia rýchlosť jazdy a väčšia plošná výkonnosť kombajnu,
  • znížená spotreba paliva kombajnu,
  • znížená vlhkosť zrna,
  • nižšie náklady na opotrebenie kombajnu.

Viaceré výsledky naznačujú, že mulčovanie strniska vedie k pozorovateľnému zvýšeniu úrod v dôsledku jeho pozitívneho účinku na zdravie rastlín a distribúciu slamy, a to aj napriek ďalším nákladom na používanie mulčovača.

Mulčovanie strniska je užitočné aj pri repke. Pri výmlate repky vždy nejaké semená padajú na zem. Ak hneď nevyklíčia, sú následne zapracované do pôdy, kde môžu prežiť a klíčiť až 10 rokov a tým zaburiňovať následne pestované plodiny. Ak sa po zbere repky použijú profesionálne mulčovače, odsajú repkové semená ležiace na zemi, zmiešajú ich s repkovým strniskom a jemne nakyprenou zeminou súčasne a zmes uložia tesne pri zemi. To vytvára optimálne podmienky pre následné klíčenie semien. Okrem toho aj rozdrvené steblá repky rýchlo hnijú, čo zase odstraňuje živnú pôdu pre pretrvávajúce choroby, ako sú napríklad fómová hniloba, ktorá podľa niektorých literárnych zdrojov dokáže na napadnutých pozberových zvyškoch rastlín prežiť aj 4 roky. Pri následnom obrábaní pôdy je možné drvenú repkovú slamu bez problémov zapracovať na zabezpečenie dusíka, vyklíčené semená repky sa zničia.

V kukurici mulčovanie strniska súčasne bojuje s hubami Fusarium a s húsenicami víjačky kukuričnej. Drvenie kukuričného strniska mulčovačom by malo byť preto prvým krokom po zbere. Aby bolo drvenie kukurice efektívne, musí byť stonka kukurice medzi koreňom a prvým uzlom odrezaná a intenzívne rozdrvená. A zároveň musí byť nadrvený mulč rovnomerne uložený na povrchu pôdy. Kritickým bodom je steblo, ktoré bolo napr. pri zbere kukurice na zrno strhnuté nadol. Aby sme sa pri mulčovaní priblížili k cieľu zachytiť a rozdrviť čo najviac strniska, osvedčil sa postup, pri ktorom sa jazdí mierne šikmo proti smeru strniska. To znamená, že mulčovač nepracuje v jazdnom pruhu (smere vysiatych riadkov), ale v uhle okolo 10 stupňov k jazdnému pruhu.

Rozdelenie mulčovačov a požiadavky na technológiu mulčovania

Súčasné typy mulčovačov možno na základe princípu práce pracovného ústrojenstva rozdeliť do dvoch základných skupín.

Prvú skupinu predstavujú mulčovače s vertikálnou osou rotácie, ktoré sú tvorené najčastejšie 1 – 3 rotormi, na ktorých sú voľne uchytené pracovné nástroje (nože, prípadne kladivká alebo reťaze). Pri otáčaní rotora okolo vertikálnej osi rotujúce nástroje vysokou obvodovou rýchlosťou narážajú na steblá rastlín, čím dôjde k odtrhnutiu stebla od koreňového systému. Odtrhnutá časť rastliny je vysokou rýchlosťou vrhaná na pevný kryt rotora, kde často bývajú umiestnené pevné protiostria, ktoré zabezpečujú jej dostatočné rozdrvenie.

Druhou významnou skupinou sú mulčovače s horizontálnou osou rotácie, kde pracovným orgánom je horizontálne uložený robustný rotor, na ktorom sú otočne uchytené pracovné nástroje (nože alebo kladivká) rôzneho tvaru. Najčastejšie používanými pracovnými nástrojmi sú zahnuté nože, dvojité zahnuté nože, masívne kladivká s priamou hranou alebo masívne kladivká zubové. Na pevnom kryte rotora býva umiestnených niekoľko pevných protiostrí, za pomoci ktorých dôjde po odkosení k rozdrveniu materiálu. Pohon rotora je riešený od vývodového hriadeľa traktora, alebo za pomoci hydromotorov.

U obidvoch skupín mulčovačov možno medzi požiadavky, ktoré sú kladené na ich prácu, zaradiť:

  • dokonalé rozdrvenie nadzemných častí rastlín,
  • možnosť jednoduchého nastavenia a dodržania pracovnej výšky rotora,
  • rovnomerné rozprestretie rozdrvenej hmoty po povrchu pozemku, alebo jej doprava do neseného zásobníka,
  • jednoduchá výmena pracovných nástrojov pre prevažujúci účel použitia stroja,
  • možnosť jednoduchého pripojenia k energetickému prostriedku a ľahká údržba.

Je zvlášť výhodné, keď sa mulčovacie stroje používajú v kombinácii s inými zariadeniami. To zvyšuje účinnosť a šetrí čas a palivo. Z bezpečnostných dôvodov musia byť kryty mulčovačov zozadu uzavreté. V každom prípade sa musí zabrániť vytváraniu hromádok a riadkov mulčovaného materiálu. Nástroje by sa mali prekrývať a dosahovať rýchlosť rezania 50 až 60 m za sekundu. Týmto spôsobom sa účinne oddeľujú zvyšky rastlín a vypadané zrná a rastlinný materiál ležiaci na zemi sa bezpečne pridvihujú a privádzajú do drviacich prvkov.

Novinky v oblasti konštrukcie mulčovačov

Téme mulčovačov, ktoré sú využívané hlavne pri údržbe extenzívnych trávnych porastov, ako aj pri odstraňovaní  rastlinného pokryvu najčastejšie v medziriadkoch trvalých porastov (napr. vinohradov, alebo ovocných sadov), bolo už aj v našom časopise venovaných viacero príspevkov. V tom dnešnom by sme sa chceli zamerať aspoň na niektoré zaujímavé novinky z tejto oblasti konštrukcie poľnohospodárskej techniky, ktoré sa na trhu objavili v poslednom období. V podstate všetky z nich môžu byť okrem údržby trávnych porastov využité aj v oblasti, ktorá je uvedené v názve toho príspevku, a tou je ochrana rastlín pred chorobami a škodcami „prežívajúcimi“ v nepozberaných a nepodrvených rastlinných zvyškoch po plodinách pestovaných prevažne na ornej pôde.

Mulčovač s pomocným motorom s výkonom 300 alebo 350 koní

Mulčovací stroj Sauerburger Pegasus svoj vlastný podvozok a pomocný motor. Ako novinka bol predstavený stroj s pracovnou šírkou 7,90 m. Podľa zverejnených informácií výrobcu bude ako ďalší v rade nasledovať Pegasus 9500 vyrábaný o niečo neskôr s pracovnou šírkou 9,50 m. Záujemca si môže vybrať medzi dvoma motormi John Deere s výkonom 300 alebo 350 koní. Mulčovač môže byť spojený s ťažným prostriedkom pomocou guľovej hlavy alebo ťažným okom. Všetky funkcie sa prepínajú a monitorujú riadiacou jednotkou v kabíne ťažného vozidla. Vďaka kamere má vodič neustále výhľad na mulčovač.

V prípade zapojenia mulčovača za zberaciu rezačku môže byť napr. strnisko po zbere kukurice na siláž okamžite zmulčované bez jeho následného pojazdenia. Toto má zvýšiť účinnosť, pretože viac strniska sa dá mechanicky zničiť. Priama metóda obchádza aj negatívne účinky zmeny vlhkosti pri oneskorení mulčovania. Navyše aj mzdové náklady možno znížiť kombináciou dvoch operácií. Ak sa naopak mulčovanie vykonáva osobitne v samostatnej prevádzke, postačujú na ťahanie mulčovača Pegasus traktory s výkonom motora 90 k, jeho prevádzku zabezpečuje prídavný motor.

Obr. 1

Obr. 1: Mulčovací stroj Sauerburger Pegasus

Maximálne využitie samohybného stroja

Výrobca Krone v súčasnosti ponúka pre nový samohybný žací stroj s kondicionérom BiG M 450 aj alternatívnu výbavu, akou je kladivkový mulčovač. V spolupráci s holandským špecialistom, firmou Van Wamel BV, spoločnosť Krone vyvinula mulčovaciu trojkombináciu TriGant.

Tri veľkokapacitné mulčovacie jednotky sú navrhnuté presne na mieru k samohybnému stroju BiG M 450. Ich pripojenie a odpojenie k stroju je veľmi jednoduché a ľahké. Predná mulčovacia jednotka je zavesená prostredníctvom automatického závesu a bočné mulčovacie jednotky sú zavesené v ťažisku osvedčeným systémom DuoGrip, ktorý zaisťuje dobré kopírovanie terénu. Takto vybavený BiG M 450 ponúka celkový pracovný záber 9,20 metrov (predná mulčovacia jednotka 3,13 metra, bočné mulčovacie jednotky majú každá 3,20 metra).

Vďaka precíznej adaptácii mulčovača TriGant na základný nosič BiG M 450 môže vodič využívať všetky komfortné, praktické funkcie stroja i pri mulčovanie. K nim sa počíta napríklad aj plne hydraulické nastavenie prítlaku všetkých troch sekcií z kabíny stroja. Tým dosahujú extrémne robustné mulčovacie jednotky TriGant nízky prítlak na pôdu s perfektným kopírovaním terénnych nerovností. Pracovná výška náradia sa prednastaví na oporných valcoch a potom ju možno hydraulicky ovládať priamo z kabíny vodiča. Ďalšie dve profesionálne riešenie nájdeme v centrálnom mazaní a automatickom čistení chladiča. Obe tieto riešenia prispejú k zníženiu nárokov na údržbu aj v extrémnych podmienkach prevádzky.

Univerzálnym mulčovačom Perfect TriGant, ponúka firma KRONE efektívne a celosezónne využitie stroja BiG M 450 aj mimo štandardného obdobia zberu krmovín.

Obr. 2

Obr. 2: Samohybný mulčovač Perfect TriGant

Obrovská biela chobotnica

Ako obrovská biela chobotnica s piatimi ramenami vyzerá mulčovač predstavený spoločnosťou S-Krude Fahrzeugbau. Zhruba takto si treba predstaviť vytvorenie jedinečného samohybného mulčovača s typovým označením Krugar SMU 1350, ktorý vznikol vďaka prestavbe samohybného žacieho stroja Cougar, ktorý ešte v roku 2000 predstavila spoločnosť Claas.  Jej zaujímavý koncept žacieho stroja však o niečo neskôr zmizol z trhu, v podstate bol z neho vytlačený vyššie spomínaným žacím strojom BiG od spoločnosti Krone. Ako nosič bola však samohybná jednotka Claas Cougar použitá pre uchytenie piatich mulčovačov Krude tak, že ich celkový pracovný záber dosahuje úctyhodných 13,5 m. Počas špičiek sa s ním jazdí nepretržite v dvoch 12-hodinových zmenách a v každej zmene spracuje okolo 80 až 110 hektárov.

Pod bielym plechovým plášťom stále beží pôvodný agregát Mercedes-Benz s maximálnym výkonom 480 koní. Výfuk bol však upravený a boli nainštalované dva kompresory, nádrž na vodu a vysokotlakový čistič. 

Obr. 3

Obr. 3: Samohybný mulčovač Krugar SMU 1350

Rotačný cep Z-ex mulčuje hlboko

Pri klasických mulčovačoch, určených napr. na mulčovanie trávnych porastov, by sa náradie nemalo dotýkať zeme, pokiaľ je to možné. Ideálne je, ak strnisko režú čo najbližšie nad zemou. Avšak - a to je podstatou veci - nie je možné týmto spôsobom dosiahnuť na všetky zvyšky rastlín.

Na inom princípe pracuje mulčovač výrobcu Z-ex, ktorý po sebe nenecháva na koreni nič. Mulčovacie nástroje, ktorými sú v podstate oceľové cepy uchytené na koncoch reťazí, sa v pracovnej polohe nakláňajú mierne dopredu, čím sa povrch pôdy mierne poškriabe a účinok sa zintenzívni. Rotačný cep sa dá použiť na drvenie kôrovia po zbere kukurice, ale aj na strnisko po zbere obilnín, alebo repky, ako aj na mnoho ďalších mulčovacích prác vykonávaných na ornej pôde. Rotujúci pracovný nástroj vytláča veľa vzduchu, čo vedie k saciemu efektu na povrchu pozemku. Takto sa strnisko, ale aj vypadané semená rastlín ľahšie dostanú do rotorov. V prípade mulčovania strniska po zbere obilia alebo repky podporuje kontakt pracovných nástrojov s pôdou vznik „dobrovoľného odburinenia“ pozemku.

Prvé stroje boli postavené na báze rotačných brán, kde sú reťaze s cepmi namontované na rotoroch. Výrobca však už pracuje na úplne nových návrhoch strojov, ale s úplne rovnakou funkčnosťou.

Pri transportnej šírke stroja tri metre uvádza výrobca pracovnú šírku na úrovni štyroch metrov. K agregácii je potrebný výkon traktora najmenej 90 k.

Obr. 4

Obr. 4: Mulčovač s rotujúcimi cepmi výrobcu Z-ex

Záver

Primárnou funkciou mulčovačov, pre ktorú boli navrhnuté a skonštruované, je vytváranie mulču, teda vrstvy biomasy, ktorá zostáva na povrchu pozemku a slúži ako prirodzený pôdny kryt najmä na ornej pôde v čase vegetačného pokoja. Na pasienkoch majú mulčovače nezastupiteľné miesto pri ich údržbe a likvidácii nedopaskov, prípadne pri rozvrstvení výkalov hospodárskych zvierat. Samozrejme s rastúcim záberom týchto strojov a zvyšujúcou sa spoľahlivosťou, ktorá je daná rastúcou pevnosťou a masívnosťou strojov, a tiež s prihliadnutím na agregáciu so stále výkonnejšími traktormi, sú tieto stroje využívané na lúkach a pasienkoch aj k likvidácii náletových drevín, často aj o väčších priemeroch, pričom niektorí výrobcovia tiež stroje pre takéto nasadenie priamo konštruujú.

Podľa niektorých literárnych zdrojov však mulčovače môžu byť aj dôležitým pracovným prostriedkov využívaným pri ochrane rastlín. Uplatnenie nájdu predovšetkým pri mulčovaní (drvení) rastlinných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom neskorších infekcií a chorôb rastlín, alebo ich napadnutia prezimujúcimi škodcami. V tejto oblasti je ešte určite veľký priestor na efektívne využívanie mulčovačov.

Nech si už užívateľ zaobstará akýkoľvek mulčovač z veľmi pestrej ponuky, ktorá je na trhu k dispozícii, vždy by mal dodržiavať bezpečnostné a užívateľské pokyny uvedené v návode na obsluhu a riadiť sa odporúčaniami výrobcu. Iba tak možno dosiahnuť u týchto strojov požadovanú životnosť, funkčnosť a bezpečnosť práce.