Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Boj proti antimikrobiálnej rezistencii na farmách vďaka podpore SPP

28-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Antimikrobiálna rezistencia - schopnosť mikroorganizmov odolávať antimikrobiálnej liečbe, najmä antibiotikám - má priamy vplyv na zdravie ľudí a zvierat. V stratégii „Z farmy na stôl“ sa stanovuje cieľ znížiť do roku 2030 celkový predaj antimikrobiálnych látok v EÚ pre hospodárske zvieratá a v akvakultúre o 50 %. Krajiny EÚ vo svojich strategických plánoch SPP naplánovali niekoľko opatrení na zintenzívnenie boja proti antimikrobiálnej rezistencii a zvýšenie dobrých životných podmienok zvierat chovaných na farmách, ktoré sú podporované finančnými prostriedkami zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Medzi kľúčové výzvy, ktorým poľnohospodárstvo EÚ čelí, patrí zlepšenie jeho reakcie na požiadavky spoločnosti týkajúce sa potravín a zdravia vrátane bezpečných, výživných a udržateľných potravín, zníženie plytvania potravinami a zlepšenie zdravia a životných podmienok zvierat. Komisia prijala farmaceutický balík a ďalšie opatrenia na posilnenie boja proti antimikrobiálnej rezistencii. Je dokázané, že nadmerné používanie antibiotík u hospodárskych zvierat priamo vedie k zvýšenej antimikrobiálnej rezistencii u ľudí. Boj proti antimikrobiálnej rezistencii sa musí viesť na všetkých frontoch a Spoločná poľnohospodárska politika dopĺňa politické a finančné opatrenia na národnej úrovni a na úrovni EÚ.

Na súčasné programové obdobie 2023-27 takmer všetky krajiny EÚ zahrnuli do svojich strategických plánov SPP opatrenia na osobitnú podporu vyššej úrovne dobrých životných podmienok zvierat a na boj proti antimikrobiálnej rezistencii. Týka sa to širokej škály druhov prostredníctvom kombinácií postupov, investícií, spolupráce a odbornej prípravy. Celkovo je na podporu dobrovoľných opatrení v rámci ekologických schém a rozvoja vidieka vyčlenených 6,3 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ. Táto podpora je zameraná na 23 % dobytčích jednotiek EÚ.

Poľnohospodári v EÚ môžu získať finančné prostriedky na investície do novovybudovaných alebo zrekonštruovaných systémov ustajnenia s cieľom zlepšiť životné podmienky hospodárskych zvierat a znížiť potrebu liečby zvierat antibiotikami. V rámci opatrení na rozvoj vidieka sa poľnohospodári môžu uchádzať o podporu pri účasti na systémoch označovania dobrých životných podmienok zvierat alebo pri zavádzaní programov eliminácie chorôb zvierat.

Podpora ekologického poľnohospodárstva prispieva aj k lepším životným podmienkam zvierat. Znižuje tiež používanie antimikrobiálnych látok, pretože požiadavky na používanie antibiotík pre zvieratá chované ekologickým spôsobom sú oveľa prísnejšie ako pre zvieratá chované konvenčným spôsobom. Veľkosť plochy, na ktorú sa poskytuje osobitná podpora SPP na ekologickú produkciu, sa v roku 2027 zvýši v porovnaní s rokom 2020 (5,6 %) na takmer 10 %.

V predchádzajúcom programovom období 2014 - 2020 už SPP podporila niekoľko opatrení, ktoré prispeli k dobrým životným podmienkam zvierat a zníženiu používania antimikrobiálnych látok. Štúdia hodnotiaca tieto opatrenia a ich vplyv bola uverejnená v máji 2022. Vo väčšine skúmaných regiónov/členských štátov sa dobré životné podmienky zvierat a používanie antimikrobiálnych látok riešili najmä prostredníctvom opatrení na rozvoj vidieka. Ukázalo sa, že sú najúčinnejšie v kombinácii s investíciami do lepších podmienok ustajnenia, kŕmenia a zdravotného manažmentu. Napríklad zvyšovaním informovanosti poľnohospodárov prostredníctvom poradenských služieb, záväzkov a odbornej prípravy. Vo väčšine skúmaných členských štátov/regiónov bolo krížové plnenie prostredníctvom požiadaviek právnych predpisov EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat a potravinového práva účinné pri ovplyvňovaní postupov poľnohospodárov.

V rámci výskumného programu Horizont Európa prebieha alebo sa plánuje niekoľko projektov zameraných na zdravie zvierat, ako je vývoj vakcín, a na dobré životné podmienky zvierat.  V tomto roku sa začne realizovať európske partnerstvo v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Partnerstvo sa v rámci svojich priorít zameria na používanie antimikrobiálnych látok a rezistenciu hospodárskych zvierat. Jeho cieľom je okrem iného získavať poznatky a vyvíjať produkty a služby na zlepšenie prevencie a kontroly chorôb. Celkový orientačný príspevok EÚ na celé obdobie trvania partnerstva je 180 miliónov EUR.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/combatting-antimicrobial-resistance-farms-thanks-cap-support-2023-04-26_en