Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Věčné chemikálie a reprodukce skotu

16-05-2024
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.; Ing. Tereza Žalmanová, PhD.; Ing. Šárka Prokešová; Ing. Beáta Močáryová; Ing. Kristýna Hošková, PhD.; Ing. Tomáš Kott, PhD. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha Uhříněves

Poruchy reprodukce mají široké spektrum příčin. V poslední době se dostává do popředí zájmu negativní dopad polutantů zamořujících životní prostředí. Významnou roli tu hrají „věčné chemikálie" - látky stabilizované fluorem. Jejich vlivu neuniknou lidé ani zvířata.

S reprodukcí chovy hospodářských zvířat stojí a padají a udržitelná eko­nomika chovů je bez reprodukce na náležité úrovni nemyslitelná. Chova­telé to dobře vědí a je jim jasné, že reprodukce zvířat závisí na gordic­kém propletenci mnoha rozličných faktorů. Významnou roli sehrávají genetické dispozice, zdravotní stav, kondice a úroveň výživy. Při problé­mech v reprodukci nesmíme zapomí­nat ani na negativní vlivy životního prostředí. Ty však často opomíjíme i ve vztahu k plodnosti lidské popu­lace. Jen málokdo se pozastaví nad skutečností, že se v české republice rodí 6,2 % dětí po umělém oplodně­ní „ve zkumavce". Obvykle to nespo­jujeme s faktem, že jsme zaplnili svět koktejlem cizorodých látek, o jejichž spektru a vlastnostech máme jen útržkovité informace. V poslední době se stále jasněji ukazuje, že ne­gativních vlivů polutantů na repro­dukci nejsou ušetřena ani hospodář­ská zvířata.

Perfluorované a polyfluorované al­kyly tvoří jen malou část spektra polutantů, jimž jsou lidé i zvířata vystaveni. Celkový počet látek z této skupiny označované často zkratkou PFAS (z anglického per - and poly­fluorinated alkyl substances) se ale odhaduje na 12 000 a při volnější definici dokonce až na sedm milio­nů. Ročně jich jen v Evropě unikají do životního prostředí desetitisíce tun. Jsou mezi nimi látky víceméně neškodné. Některé, např. antidepre­sivum Prozac, se dokonce využívají jako léky. U dalších není o toxicitě pochyb a jejich používání už bylo za­kázáno. To ale neznamená, že tyto látky zmizí ze světa. Jednou z jejich dominantních vlastností je totiž vy­soká stabilita. Ne nadarmo si vyslou­žily označení „forever chemicals" čili věčné chemikálie. Vzhledem k tomu, že se začaly vyrábět ve 40. letech mi­nulého století a našly široké použití, vyskytují se dnes prakticky všude, tedy v půdě i rostlinách, potravinách a krmivech, ve vodě a také v organis­mu lidí a zvířat.

Narušení hormonální rovnováhy

Hospodářská zvířata včetně skotu ne­jsou před věčnými chemikáliemi chrá­něna. Zdrojem mohou být například obaly krmiv. Častá je i kontaminace zdrojů vody. Poměrně silně může být kontaminována i pastva, zvláště v ob­lastech, kde se na pastviny rozlévají vody z řek a potoků.

Zasažení chovů se liší podle lokality. Ve švédských studiích byly u skotu nalezeny nižší hladiny kontamina­ce než v Japonsku. Prakticky u všech hospodářských zvířat, bez ohledu na lokalitu, lze očekávat výskyt jedné z nejstarších věčných chemikálií per ­fluoroktansulfonanu používaného už od 40. let minulého století. Tyto lát­ky se drží v organismu a při častějším příjmu se dokonce hromadí. Největší koncentrace bývají naměřeny v ját­rech a ledvinách. Vyloučení PFAS po jednorázové konzumaci zabere i řadu měsíců. Pro chov mléčného skotu je důležité, že poměrně značný podíl těchto látek odchází z těla přes mléč­nou žlázu a dostává se tak do mléka. O dopadech PFAS na reprodukci hospodářských zvířat se ví jen málo. Mnohé ale můžeme vyvodit z výsled­ků experimentů, v kterých byl sledo­ván vliv PFAS na reprodukci labora­torních modelových živočichů.

I když se řada výzkumů provádí na rybách, pro chovy hospodářských zvířat jsou relevantní především výsledky stu­dií na savcích, tedy na laboratorních myších a potkanech. Ty nevěští nic dobrého. U samců vyvolávají PFAS pokles hladin testosteronu a snížení hmotnosti varlat a nadvarlat. U samic dochází k narušení procesů vedoucích k ovulaci. Narušen je i vývoj mléčné žlázy a u březích samic vyvolávají PFAS poškození embryí a plodů. PFAS působí na zvířata jako tzv. en­dokrinní disruptory, což znamená, že narušují hormonální rovnováhu zvířecího organismu. Tyto efekty jsou obvykle přisuzovány látkám, jejichž molekuly se podobají molekulám hormonů. Vychází se z toho, že si or­ganismus endokrinní disruptor s hor­monem jednoduše „splete". PFAS jsou příkladem endokrinních disruptorů, které hormony neimitují. Zasahují do produkce bílkovin receptorových mo­lekul, na něž se hormony vážou a je­jichž prostřednictvím pak působí na životní procesy v buňkách. Například u samic vyvolávají některé PFAS úby­tek receptorů klíčových pro spuštění procesů řízených estrogeny. Tyto ste­roidní hormony sehrávají klíčovou roli v řízení pohlavního cyklu samic. Estro­genové receptory v hypotalamu mají například za úkol zprostředkovat re­akci na růst folikulů a spustit produkci gonadotropin-releasing hormonu tak, aby byl z hypofýzy ve velkém množství uvolněn luteinizační hormon v tzv. pře­dovulačním vrcholu sekrece. Tento tzv. LH-peak startuje finální dozrávání foli­kulu a je nezbytný pro ovulaci dozrá­lého oocytu připraveného k oplození.

Obr. 1

Obr. 1: U samců vyvolávají PFAS pokles hladin testosteronu a snížení hmotnosti varlat a nadvarlat. U samic dochází k narušení procesů vedoucích k ovulací

Hrozby pro reprodukci skotu

Z hlediska reprodukce skotu přines­la důležité výsledky studie švédských vědců, kteří zkoumali působení jedno­ho typu PFAS - kyseliny perfluorohe­xansulfonové - na oocyty skotu. Tato látka se používá v ochranných povla­cích na povrchu nejrůznějších materiá­lů včetně textilií, je součástí hasicí pěny, nachází uplatnění i při pokovování a vyskytuje se v lešticích prostředcích. Vědci využili systém laboratorní kultiva­ce oocytů s chemikálií a následně tyto oocyty oplodnili „ve zkumavce". De­tailním analýzám pak podrobili vzniklá embrya ve stadiu blastocysty. Embrya z oocytů vystavených kyselině perfluo­rohexansulfonové měla narušený vývoj a stadia blastocysty jich dosáhlo jen málo. Blastocysty navíc vykazovaly širo­kou škálu defektů na molekulární úrov­ni včetně poruch metabolismu lipidů nebo výrazných epigenetických změn, jež mají vliv na aktivitu genů. To jsou skutečně alarmující zjištění, která indi­kují, že plodnost skotu může být kon­taminací kyselinou perfluorohexansul­fonovou vážně narušena. Podobně ale mohou oocyty a embrya skotu reagovat i na další PFAS.

Obr. 2

Obr. 2: Kyselina perjluorohexansulfonová - prostorový model

Je důležité si uvědomit, že se v život­ním prostředí nachází pestrá směsice PFAS a dalších polutantů. Výsledné efekty jejich společného působení nedokážeme ani odhadnout. A to i proto, že nevíme, které PFAS se v životním prostředí vyskytují. Každá lokalita má skladbu PFAS jinou, po­platnou místním zdrojům znečištění i podmínkám pro přenos znečištění z jiných lokalit.

Poměry, za jakých se můžou PFAS dostávat do organismu skotu v kon­krétních podmínkách farmy, popsa­li australští vědci. Sledovali osudy PFAS, které se dostaly do jediného zdroje vody nejspíše z hasicí pěny použité při likvidaci požáru. Voda obsahovala hned několik těchto sloučenin, a jak se dalo předpoklá­dat s ohledem na jejich vysokou stabilitu, ani po roce nevykazovaly koncentrace PFAS ve zdroji známky poklesu. Několik z nich proniklo do okolní půdy, kde jejich koncentra­ce odpovídaly 1 % koncentrací ve vodě. Do travin rostoucích v okolí nádrže se jich ale dostalo jen ne­měřitelné množství. Přestože byla voda z nádrže jediným zdrojem pro napájení zvířat, při vyšetření krve chovaného skotu byly v měřitelných koncentracích zjištěny jen dva PFAS. Ty se však vyskytovaly v krevním séru ve značném množství, což odpovídá známé schopnosti bioakumulace těchto látek.

Obejdeme se bez PFAS?

Země Evropské unie zveřejnily v úno­ru loňského roku plán na zastavení produkce velkého počtu PFAS. To je jistě bohulibý záměr, ale odborníci pochybují o reálnosti této vize. PFAS nacházejí v současném světě neuvě­řitelně široké uplatnění. Najdeme je v automobilech, v displejích mobilů, nepromokavém oblečení, bateriích, chladicích zařízeních. Chrání kovy před korozí a tepelným poškozením a textilie před ušpiněním. S přecho­dem od automobilů se spalovacími motory k elektromobilům potřeba PFAS neklesá, ale naopak roste. Bez PFAS zatím není možná „zelená" produkce vodíku elektrolýzou vody nebo provoz systémů pro klimatizaci budov. Neobejdeme se bez nich při výrobě počítačových čipů.

Za žádný z těchto široce používa­ných PFAS nemáme „nefluorovou" náhradu. Ne proto, že by to nešlo, ale protože PFAS slouží tak dobře, že o jejich náhradu nikdo neusilu­je, dokud k tomu není donucen. Příkladem jsou „nefluorové" hasicí pěny, které byly vyvinuty až poté, co jejich výrobci čelili hromadným žalobám a byli donuceni k platbě vysokých částek na kompenzace za znečištění zdrojů pitné vody. S PFAS se budeme ještě dlouho střetávat i díky „ věčné" povaze jejich mole­kul. Měli bychom vědět nejen to, co způsobují v lidském organismu, ale také v organismu hospodářských zvířat. Už proto, že maso, mléko nebo vejce mohou být jedním ze zdrojů, z kterých se PFAS do lidské­ho organismu dostávají.

Literatura:

DREW, R., et al. (2021). Accumulation of PFAS by livestock-determination of transfer factors from water to serum for cattle and sheep in Australia. Food Additives & Contaminants: Part A, 38(11), 1897-1913.

EVICH, M. G., et al. (2022). Per-and polyfluoroalkyl substances inthe environment. Science 375(6580), eabg9065.

HALLBERG, I., et al. (2022). Bovine oocyte exposure to perfluorohexane sulfonate (PFHxS) induces phenotypic, transcriptomic, and DNA methylation changes in resulting embryos in vitro. Reproductive Toxicology, 109, 19-30.

CHAMBERS, W. S., et al. (2021). A review of per­and polyfluorinated alkyl substance impairment of reproduction. Frontier.; in Toxicology, 3, 732436.

LIM, X. (2023) Can the world leave „forever chemicals" behind? Nature 620, 24-27

PERITORE, A. F., et al. (2023). Current Review of lncreasing Animal Health Threat of Per­and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS): Harms, Limitations, and Alternatives to Manage Their Toxicity. lnternational Journal of Molecular Sciences, 24(14), 11707.

Pro článek byly využity poznatky zís­kané v rámci řešení výzkumného pro­jektu MZe QL24010123.