Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Vplyv dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ na dodávateľské reťazce

26-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Štúdiu o dovoze agropotravinárskych výrobkov a ich úlohe v dodávateľských reťazcoch EÚ“. Vyplýva z nej, že v období rokov 2005 – 2018 sa agropotravinársky dovoz do EÚ skladal najmä zo surovín a medziproduktov, pričom podiel hotových výrobkov klesal. Zvýšil sa podiel dovozu z krajín Európy (mimo EÚ) a juhovýchodnej Ázie, kým dovoz z Južnej Ameriky v relatívnom vyjadrení klesol.

Pri niektorých výrobkoch závislosť od dovozu naznačuje potenciálne vystavenie niektorým rizikám dodávateľského reťazca. Aktéri hodnotového reťazca boli ovplyvnení nárastom agropotravinárskeho dovozu rozdielne. Na zmiernenie týchto rizík však pomáha množstvo politických nástrojov vrátane podpory príjmu v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo colných kvót v rámci obchodnej politiky EÚ. Obchodné stratégie tiež zmierňujú tieto riziká prostredníctvom stratégií diverzifikácie, modernizácie výrobných noriem a reštrukturalizácie hodnotového reťazca.

Zmeny v agropotravinárskom dovoze sú len jedným z mnohých faktorov, ktoré prispievajú k štrukturálnym zmenám v poľnohospodárskom sektore EÚ, napríklad pokiaľ ide o odlev pracovnej sily a konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora EÚ.

Štúdia poskytuje analýzu vplyvu agropotravinárskeho dovozu na poľnohospodársku výrobu EÚ a na iné časti hodnotového reťazca v rokoch 2005 až 2018 vrátane ekonomických, sociálnych a environmentálnych dôsledkov. Riadi sa tromi témami pokrývajúcimi 13 otázok, počnúc prehľadom agropotravinárskeho dovozu, typológiou agropotravinárskych hodnotových reťazcov a hybných síl týchto dovozných trendov až po otázky hodnotiace ich vplyvy. Nakoniec obsahuje niekoľko otázok o tom, aké faktory pomohli alebo bránili aktérom hodnotového reťazca profitovať zo zvýšených dovozných tokov, resp. sa s nimi vyrovnať.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-imports-support-supply-chains-2022-jan-20_en