Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Systémy zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít sú pre výrobcov výhodné

04-01-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Hodnotenie zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít chránených v EÚ“. Na základe externých štúdií a dodatočných zdrojov informácií toto hodnotene prispieva k prebiehajúcej revízii európskeho systému zemepisných označení pre poľnohospodárske výrobky, vína a liehoviny.

Z neho vyplýva, že systémy zemepisných označení (ZO) a zaručených tradičných špecialít (ZTŠ) ponúkajú širokú škálu výhod pre zainteresované strany vrátane primeranej návratnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže pre poľnohospodárov a výrobcov.

Neuplatňujú sa systematicky vo všetkých členských štátoch a v niektorých členských štátoch čelia nízkej informovanosti a pochopeniu zo strany spotrebiteľov, napriek tomu poskytujú jasnú pridanú hodnotu EÚ. Medzi ďalšie obmedzenia patria zdĺhavé procesy registrácie a určité nedostatky v kontrolách v ďalších stupňoch hodnotového reťazca. Ostatné kľúčové ciele politiky – presadzovanie zemepisného označenia ako práva duševného vlastníctva, ochrana integrity vnútorného trhu a pomoc producentom ZTŠ chrániť tradičné metódy výroby a receptúry – sú všeobecne dosiahnuté.

ZO a ZTŠ zabezpečujú integritu vnútorného trhu EÚ a poskytujú spoločné normy pre obchod s tretími krajinami.

V období rokov 2010 až 2020 sa počet registrovaných názvov zemepisného označenia zvýšil o 27 % na viac ako 3 000, zatiaľ čo počet registrovaných názvov ZTŠ sa zdvojnásobil, hoci len na 60 registrácií.

Špecifický cieľ schémy ZTŠ však nie je plne dosiahnutý. Hlavným prvkom, ktorý bráni úspechu systému, je vnímaná nízka pridaná hodnota pre výrobcov na registráciu ZTŠ. Vyplýva to z kombinácie rôznych faktorov, ako je nízka informovanosť spotrebiteľov o ZTŠ a zložitý proces registrácie.

Napriek tomu sa ZO/ZTŠ hodnotia ako účinné. Rôzne výhody pre výrobcov prevažujú nad nákladmi na zložitý a zdĺhavý postup registrácie a náklady pre verejné orgány (na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni) sú nízke - vo výške asi 0,12 % z celkovej hodnoty predaja.

V hodnotení boli systémy posúdené ako relevantné pre súkromné zainteresované strany aj pre verejné orgány a nezistili sa žiadne veľké nesúlady medzi zemepisnými označeniami a ochrannými známkami EÚ, ZO/ZTŠ a vnútroštátnymi/regionálnymi schémami alebo ZO/ZTŠ a inými politikami EÚ.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/gi-and-tsg-schemes-benefit-producers-2021-dec-21_en