Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Príjem poľnohospodárskych podnikov sa za posledné desaťročie zvýšil, pričom medzi krajinami EÚ boli značné rozdiely

20-07-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila správu „Prehľad ekonomiky poľnohospodárskych podnikov EÚ“. Vychádza z údajov získaných pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (FADN). Vyplýva z nej, že v rokoch 2007 až 2018 priemerný príjem poľnohospodárskych podnikov v EÚ vzrástol. V roku 2018 dosiahol 35 300 EUR na farmu a 22 500 EUR na ročnú pracovnú jednotku. V celej EÚ však možno pozorovať značné rozdiely v rámci typov hospodárenia, pohlavia, veku a úrovne odbornej prípravy poľnohospodárov a riadiacich pracovníkov.

Zvýšenie hodnoty poľnohospodárskej produkcie plodín o 34% a v rámci živočíšnej výroby o 36% viedlo v analyzovanom období k zvýšeniu príjmov poľnohospodárskych podnikov. Pokiaľ ide o príjem na ročnú pracovnú jednotku, najvyšší priemerný príjem bol zaznamenaný v roku 2018 (22 500 EUR), čo je mierny nárast o 0,3% v porovnaní s rokom 2017 a o 41% viac ako v roku 2007.

Pokiaľ ide rozdiely v príjmoch v celej EÚ, najvyšší príjem na ročnú pracovnú jednotku (RPJ) bol na severozápade EÚ, zatiaľ čo najnižší vo východnej časti. Farmy špecializované na chov zvierat kŕmených zrnom, víno, záhradníctvo a mliekarstvo mali v roku 2018 príjem na RPJ nad priemerom EÚ. Na druhej strane podpriemerný príjem mali farmy zamerané na pestovanie trvalých plodín (okrem výrobcov vína), farmy špecializujúce sa na pasenie hospodárskych zvierat (okrem mliečneho dobytka) a zmiešané farmy.

Z analýzy tiež vyplýva, že farmy prevádzkované ženami mali v priemere nižší príjem na RPJ  (o 38% nižší ako farmy prevádzkované mužmi). Závisí to aj od typu hospodárenia a veľkosti farmy. Napríklad ženy prevádzkujú priemerne menšie farmy, pokiaľ ide o veľkosť aj produkciu. Rozdiel v príjmoch podľa pohlavia sa týka všetkých druhov hospodárenia, pričom najväčší rozdiel je zaznamenaný v  sektore mliekarenstva a pestovania poľných plodín.

Pokiaľ ide o vek, farmy vedené farmármi do 40 rokov majú v priemere najnižší príjem, nasledujú farmári nad 60 rokov. Avšak v drvivej väčšine krajín EÚ majú farmy vedené farmármi nad 60 rokov najnižší príjem. Tento rozdiel na národnej úrovni je spôsobený hlavne skutočnosťou, že väčšina mladých poľnohospodárov v EÚ je v krajinách s podpriemernou úrovňou príjmu. Napríklad 47% mladých poľnohospodárov zastúpených vo FADN sa nachádza v Poľsku a Rumunsku.

Farmy vedené farmármi so základným alebo úplným poľnohospodárskym vzdelaním majú vyšší príjem na RPJ (+ 59%) ako farmy  farmárov, ktorí majú iba praktické skúsenosti. To platí pre takmer všetky krajiny EÚ, typy hospodárenia a veľkosti fariem v rámci EÚ.

Ďalšie podrobné údaje a analýzy možno nájsť v správe „Prehľad ekonomiky poľnohospodárskych podnikov EÚ“, ktorá zahŕňa príjem poľnohospodárskych podnikov, poľnohospodársku produkciu, náklady, úlohu podpory príjmu v rámci SPP a charakteristiky poľnohospodárskych podnikov v EÚ.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/farm-income-increased-over-last-decade-important-differences-between-eu-countries-2021-jul-09_en