Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia prijíma výnimočné opatrenia na podporu sektora vína, ovocia a zeleniny

18-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podporné opatrenia pre sektor vína a vinárstva zahŕňajú zvýšenie podpory pre nástroje na riadenie rizík, ako je poistenie úrody a podielové fondy, a predĺženie platnosti už zavedených opatrení flexibilty do 15. októbra 2022. V sektore ovocia a zeleniny sa organizáciám výrobcov poskytne podpora – ktorá sa zvyčajne vypočítava na základe hodnoty produkcie – tak, aby neklesla pod 85 % minuloročnej úrovne.

V sektore vína sa budú uplatňovať tieto mimoriadne opatrenia:

  • Krajiny EÚ môžu aj naďalej kedykoľvek meniť svoje národné podporné programy, pričom obvykle ich môžu meniť len dvakrát ročne (k 1. marcu a 30. júnu každého roka).
  • Pokiaľ ide o propagačné a informačné činnosti, reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, zelený zber a investície, možnosť poskytnúť vyšší príspevok z rozpočtu EÚ sa predlžuje do 15. októbra 2022.
  • Príspevok z rozpočtu EÚ na poistenie úrody sa zvýšil zo 70% na 80% do 15. októbra 2022.
  • Podpora EÚ na pokrytie nákladov na zriadenie podielových fondov sa zdvojnásobila, a to z: 10%, 8% a 4% v prvom, druhom a treťom roku jej implementácie na 20%, 16% a 8%.
  • Možnosti flexibility poskytnuté na opatrenia v rámci programu v sektore vinohradníctva a vinárstva sa predlžujú do 15. októbra 2022.

Pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, organizáciám výrobcov sa poskytne kompenzácia na podporu, ktorú im vypláca EÚ a ktorá sa zvyčajne vypočítava na základe hodnoty produkcie v danom roku, tak, aby podpora neklesla pod 85 % minuloročnej úrovne, aj keď je tohtoročná hodnota nižšia. Táto kompenzácia sa poskytne v prípade, že pokles produkcie súvisí s prírodnými katastrofami, poveternostnými udalosťami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami, je mimo kontroly organizácie výrobcov a predstavuje aspoň 35 % pokles oproti predchádzajúcemu roku. Okrem toho, ak výrobcovia preukážu, že prijali preventívne opatrenia proti príčine zníženia produkcie, na výpočet podpory sa použije rovnaká hodnota produkcie, aká sa použila v minulom roku.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_4922