Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Dohoda o urýchlení poskytovania pomoci poľnohospodárom vo výške 8 miliárd EUR

11-11-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Parlament a Rada v utorok dosiahli predbežnú dohodu o ozdravnom balíku EÚ pre poľnohospodárov, výrobcov potravín a vidiecke oblasti, ktorý by mal zvýšiť ich odolnosť. Politickú dohodu musí ešte formálne schváliť Parlament aj Rada.

Vyjednávači sa dohodli na urýchlení využitia všetkých finančných prostriedkov určených pre vidiecke komunity z nástroja obnovy EÚ na roky 2021 a 2022. Komisia navrhla uvoľniť financovanie medzi rokmi 2022 a 2024. Asi 30% z pomoci vo výške 8,07 miliárd EUR bude k dispozícii v roku 2021, a zvyšných 70% by bolo uvoľnených v roku 2022.

Poslancom sa podarilo zabezpečiť najmenej 37% finančných prostriedkov na obnovu pre ekologických poľnohospodárov, opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy a dobrých životných podmienok zvierat. Najmenej 55% prostriedkov bude zameraných na podporu začínajúcich podnikov mladých poľnohospodárov a investícií do poľnohospodárskych podnikov, ktoré prispievajú k odolnej, udržateľnej a digitálnej obnove. Podiel prostriedkov na obnovu, ktoré krajiny EÚ vynaložia na environmentálne prospešné postupy, by nemal byť nižší ako percento z balíka prostriedkov EÚ na rozvoj vidieka, ktorý v súčasnosti vynakladajú na tento účel.

EÚ bude financovať až 100% oprávnených opatrení z dodatočných fondov poskytovaných z nástroja obnovy Next Generation EU. Krajiny EÚ nebudú musieť prispievať zo svojich národných rozpočtov žiadnymi ďalšími prostriedkami.

Vyjednávači sa dohodli, že investície poľnohospodárov a spracovateľov potravín, ktoré prispievajú k udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, je možné podporiť až do výšky 75% vzniknutých nákladov. Poslancom sa tiež podarilo zvýšiť strop pomoci na začatie podnikania z Fondu pre rozvoj vidieka pre mladých poľnohospodárov zo 70 000 EUR na 100 000 EUR.

Text o nástroji obnovy - EÚ pre ďalšie generácie (Next Generation EU) bude začlenený do prechodného nariadenia o Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Dohodnuté prechodné pravidlá SPP musia byť pred vstupom do platnosti 1. januára 2021 schválené Parlamentom a Radou.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201109IPR91135/covid-19-crisis-deal-to-speed-up-delivery-of-EU8bn-in-aid-to-farmers