Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia prijala ďalšie mimoriadne opatrenia na podporu vinárskeho sektora

08-07-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala ďalší balík mimoriadnych opatrení, ktorými chce v nadväznosti na krízu spôsobenú koronavírusom podporiť vinársky sektor. Ten patrí v dôsledku rýchlych zmien v dopyte a zatvorenia reštaurácií a barov v celej EÚ, ktoré neboli kompenzované domácou spotrebou, medzi najviac postihnuté agropotravinárske odvetvia.

Mimoriadne opatrenia zahŕňajú:

  • dočasnú výnimku z pravidiel Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže: podľa článku 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov môže Komisia v prípade vážnej nerovnováhy na trhu prijať dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia teraz prijala takúto výnimku pre vinársky sektor, pričom umožnila hospodárskym subjektom, aby počas maximálne 6 mesiacov samostatne organizovali a realizovali trhové opatrenia na svojej úrovni a prispeli tak k stabilizácii svojho sektora. Musia pritom však rešpektovať fungovanie vnútorného trhu. Budú môcť napríklad plánovať spoločné propagačné aktivity, zabezpečovať skladovanie s využitím súkromných hospodárskych subjektov a spoločne plánovať výrobu,
  • zvýšenie príspevku Európskej únie: príspevok, ktorý Európska únia poskytuje na všetky opatrenia v rámci národných programov podpory, sa zvýši o 10 % na úroveň 70 %. Predchádzajúcim mimoriadnym opatrením sa už tento príspevok zvýšil z 50 % na 60 %. Príjemcovia tak získajú finančnú úľavu,
  • preddavkové platby za krízovú destiláciu a skladovanie: Komisia umožní členským štátom, aby hospodárskym subjektom poskytovali preddavkové platby za prebiehajúcu destiláciu a krízové skladovanie. Preddavky môžu pokrývať až 100 % nákladov, pričom členské štáty na ne budú môcť plne využiť finančné prostriedky z národných programov podpory určené na tento rok.

Popri týchto podporných opatreniach pre vinársky sektor sa zvýšenie príspevku EÚ (z 50 % na 70 %) bude vzťahovať aj na programy riadené organizáciami výrobcov v sektore ovocia a zeleniny. 

Komisia okrem toho Komisia nedávno zverejnila dve výzvy na predkladanie návrhov, pokiaľ ide o programy na podporu sektorov najviac zasiahnutých krízou vrátane vinárskeho sektora. Návrhy možno predkladať do 27. augusta 2020. 

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1267