Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia prijala balík opatrení na ďalšiu podporu agropotravinárskeho sektora

11-05-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala a uverejnila výnimočné trhové opatrenia navrnuté 22. apríla 2020.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski povedal: „Konali sme pohotovo, aby sme čo najrýchlejšie sprístupnili všetky potrebné opatrenia na podporu poľnohospodárov a iných subjektov v núdzi. Niektoré poľnohospodárske a potravinové trhy boli tvrdo zasiahnuté krízou. Som však presvedčený, že prijatie týchto opatrení poskytne hmatateľnú podporu, vyšle správny signál trhom a čoskoro zabezpečí určitú stabilitu. Tento balík a predchádzajúce podporné opatrenia sú dôkazom toho, že Komisia je pripravená a bude náležite konať. Situáciu budeme naďalej monitorovať v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, Európskym parlamentom a členskými štátmi.“

Okrem uvedených opatrení Komisia navrhuje, aby členské štáty mohli zostávajúce finančné prostriedky na rozvoj vidieka v roku 2020 použiť na poskytnutie podpory poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom. Zabezpečila by sa tak okamžitá pomoc tým, ktorí sú najviac zasiahnutí krízou. Členské štáty môžu ponúknuť podporu až do výšky 5 000 EUR na poľnohospodára a 50 000 na malý podnik. Táto pomoc by sa poskytla nad rámec pomoci de minimis pre poľnohospodársky sektor a predtým prijatého zvýšeného stropu štátnej pomoci. Tento návrh treba predložiť na schválenie Rade a Parlamentu.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_788