Novinky

Waxi kukurica a cirok – nový náhľad na ekonomiku a produkciu predajných komodít

06-04-2023
Axereal Slovakia, s.r.o.

FAO pri príležitosti prvého Medzinárodného dňa nulového odpadu upriamuje pozornosť na biohospodárstvo

05-04-2023
(zdroj: www.fao.org)

Hospodársky významné hubové ochorenia ovocných drevín 1

05-04-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Inovácie v oblasti vybraných melioračných zariadení

05-04-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2023, str. 16-21)

Správa o krátkodobom výhľade: vojna na Ukrajine naďalej ovplyvňuje poľnohospodárov v EÚ

03-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Výsledky odrôd zemiakov v roku 2022 v podmienkach vlahového deficitu

03-04-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelený obchod 2023

31-03-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 7/2023)

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Uchádzajte sa o ďalšie ocenenie EÚ v oblasti ekologického poľnohospodárstva

27-03-2023

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov