Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Charakteristika nových odrôd ďatelinovín a tráv

21-07-2022
ÚKSÚP – skúšobná stanica Spišské Vlachy

Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana

06-07-2022
1 NPPC - Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok; 2 Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie, Bratislava

Vodné zdroje v krajine pre závlahy

17-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Obnova trávnych porastov v priebehu vegetačnej sezóny

25-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska

23-05-2022
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Princípy racionálneho obhospodarovania trávnych porastov

17-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkcia a kvalita trávnych porastov ovplyvnená dusíkatým hnojením

11-05-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Optimalizovaná minerálna výživa rozhoduje o úrovni produkčného procesu

05-05-2022

Zhodnotenie štátnych odrodových skúšok s kukuricou siatou

27-04-2022
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Báhoň
(zdroj: Roľnícke noviny 13/2022, str. 10-11 a 15)

Nové pravidlá pri uvádzaní produktov na hnojenie na trh EÚ

28-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)