Novinky

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Nové odrody tráv na Slovensku

15-05-2023
GRAMINEX, s. r. o., Levoča

Hospodársky významné choroby rastlín 2

12-05-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany
(zdroj: Naše pole 5/2023, str. 36-38)

Mykotoxiny v ekologické produkci obilovin

11-05-2023
Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
(zdroj: Naše pole 4/2023, str. 52-55)

Slabá zima – silné choroby?

11-05-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Genetika vybraných exteriérových znakov kôz vo svetle nových poznatkov

09-05-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Ústav chovu zvierat; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Hospodársky významné choroby rastlín 1

09-05-2023
ÚKSÚP - Odbor kontroly ochrany rastlín Topoľčany

Zakladanie porastov jarín - pôda, technológie, sejba, eliminácia sucha

04-05-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Epigeická fauna v plodinách ekologického hospodárenia

04-05-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Nová odroda maku siateho - Mikulas a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

03-05-2023
ÚKSÚP v Bratislave