Novinky

Komisia víta politickú dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravín a nápojov

27-10-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 29/2023

27-10-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ekonomické aspekty chovu prasat

26-10-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Význam regulácie úrody hrozna bielych muštových odrôd viniča počas vegetačného obdobia

23-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia produkčných parametrov revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2023
NPPC - VÚRV Piešťany - ÚTPHP Banská Bystrica

Faktory ovplyvňujúce zber slnečnice

17-10-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Prístup poľnohospodárov a agropotravinárskych MSP k financiám je naďalej nedostatočný

17-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Obilné kombajny súčasnosti a budúcnosti

12-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Krátkodobý výhľad poľnohospodárskych trhov: Poľnohospodári v EÚ pokračujú v produkcii napriek nepriaznivému počasiu

10-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Základy techniky sušenia

10-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta