Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

„Integrovaná produkcia“ po novom

29-03-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Vhodnosť výberu metodiky zberu na stanovenie diverzity a abundancie cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo viniciach

27-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý,s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Aktuálne práce vo vinohrade počas mesiacov november a december

24-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vinohradnické traktory

04-01-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, ZF Lednice

Možnosti ochrany sadů a vinic před krupobitím

29-09-2022
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Vinohrad v druhej polovici vegetačného obdobia

19-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Práce vo vinohrade v mesiacoch jún a júl

21-06-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Upozornenie na prvý výskyt zlatého žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) v podmienkach Slovenska

14-03-2022
ÚKSÚP – OOR

Možnosti alternatívnej ochrany viníc využitím základných látok

14-03-2022
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia