Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Vývoj ukazovateľov pôdnej úrodnosti po roku 1987 – trvalé trávne porasty a chmeľnice

05-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Ukazovatele pôdnej úrodnosti po roku 1987 – ovocné sady a vinice

04-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha 2023

19-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Porovnanie technológií rôznych spôsobov obrábania pôdy v dlhodobom stacionárnom pokuse

13-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Poľnohospodárska pôda na Slovensku v číslach

24-01-2024
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Vestník MPRV SR čiastka 35/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stav pôdnej úrodnosti Slovenska očami katastrálnych území

04-12-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Vápnenie zvyšuje biologickú aktivitu v pôde

27-11-2023
Calmit, spol. s r.o.

Úvod do dusičnanových výrazne akumulovaných miest výskytu s vysokou koncentráciou

09-10-2023
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy