Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Zachovanie biodiverzity – podpora života včiel

28-08-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Würzburg)

Cieľom vedcov aj poľnohospodárov je zastaviť vyhynutie včiel.  Výskumníci zistili, že diverzifikované rastlinné prostredie pomáha včelám pri udržiavaní stabilných populácií.

Vedci doteraz predpokladali, že plochy s intenzívnym poľnohospodárskym využitím sú vo všeobecnosti pre včely neprospešné kvôli ich vystaveniu pesticídom a veľmi obmedzenému výberu zdrojov potravy a miest na stavanie hniezd. Celosvetové ubúdanie populácii  včiel bolo do určitej miery spojené s týmto faktorom. Avšak včely sú schopné prosperovať v poľnohospodársky využívaných oblastiach pod podmienkou, že majú prístup k rozmanitým biotopom s vysokou biodiverzitou rastlín. Tento výsledok bol prvýkrát zistený  v štúdii vedcov z univerzity vo Würzburgu spolu s ďalšími nemeckými a austrálskymi vedcami. Výsledky zverejnili vo Scientific Reports.

Analyzovali sa sociálne včely

"Tetragonula carbonaria" je názov austrálskej bezžihadlovej včely, ktorú vedci pozorujú viac ako dva roky. Skúmali ju vo svojich experimentoch, aby na  príklade zistili či reprodukcia  sociálnych včiel závisí od biodiverzity rastlín, ktorá ich obklopuje, a súvisiacej kvality potravinových zdrojov. Medzi sociálne včely patria okrem iného aj včely medonosné a bezžihadlové včely. Zodpovedajú za veľkú časť opeľovania na celom svete.

Aby mohli experti zrealizovať výskum, museli nainštalovať včelstvá v troch rôznych biotopoch. Vybrali si prírodné lesy, mestské záhrady a makadamové plantáže s intenzívnym poľnohospodárskym využívaním a pozorovali rast a produkciu včiel robotníc, kráľovien a nových kolónií. Tiež analyzovali nutričnú kvalitu peľu a medu, ktorý zozbierali a zmapovali biodiverzitu rastlín v týchto biotopoch.

Pokles biodiverzity ako príčina vyhynutia včiel

Vedci zistili, že kvalita života včiel bola najlepšia v záhradách a biologicky rozmanitých lesoch a naopak najnižšia na plantážach. Keď sa biodiverzita rastlín znižuje, kráľovná produkuje menej potomkov, takže sa kolónie včiel zmenšujú. Včely potrebujú rôznorodosť, len v prostredí bohatom na rôzne druhy kvitnúcich rastlín nájdu trvalo dostatočnú, vyváženú a vysoko kvalitnú potravu a iné zdroje.

Aj okraje polí s vysokou rozmanitosťou kvitnúcich rastlín v letovej vzdialenosti sú dostatočné na to, aby bol tento efekt dosiahnutý. Umožňujú im kompenzovať negatívny vplyv pesticídov a monokultúr. Toto zistenie poukázalo na fakt, že celosvetový masívny pokles biodiverzity môže byť jednou z hlavných príčin vymierania včiel.

Obr. 1:

Obr. 1 Biopás (zdroj: http://www.ozzelen.sk/biopasy-na-slovensku/)

Situácia na Slovensku

Na Slovensku existuje niekoľko opatrení, ako podporiť rozmanitosť ekosystému a tým aj funkcie opeľovačov. Do slovenského Programu rozvoja vidieka 2014-2020 je zaradená podpora opeľovačov cez tzv. multifunkčné pásy, teda biopásy na ornej pôde. Je začlenená ako finančná podpora v rámci platieb za Agroenvironmentálne – klimatické opatrenia , agroenvironmentálne – klimatické záväzky na Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde). Ide o multifunkčné okraje polí, ktoré počas celého roka slúžia včelám, hmyzu, motýľom, čmeliakom ako druhý domov. Teda nielen nárazovo a krátkodobo, keď plodina, ktorú pestujú na poli kvitne.  Tieto pásy okrem útočiska zabezpečujú aj potravu, a keďže sa na nich nesmú používať žiadne chemikálie ani poľnohospodárske stroje, lákajú aj vtáctvo, zajace a iné poľné živočíchy.

Biopásy sa vysievajú na orných pôdach vo vyznačených územiach SR a to na území Podunajskej nížiny, Trnavskej tabule, Východoslovenskej nížiny alebo Záhorskej nížiny. Každoročne počas trvania záväzku je žiadateľ povinný osiať biopás zmesou osiva , ktorá musí byť zložená podľa prílohy č. 16 (Zloženie zmesí rastlín) nariadenia vlády č. 75/2015 Z. z., najmenej 6 m široké multifunkčné pásy s dĺžkou najmenej 200 m nachádzajúce sa na okraji alebo vo vnútri dielu pôdneho bloku ornej pôdy medzi dvoma pestovanými plodinami, pričom sa ustanovuje podmienka, že plocha osiateho multifunkčného pásu nesmie presiahnuť jednu tretinu výmery pôdneho bloku, na ktorom je multifunkčný pás osiaty (Usmernenia MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka).

Zdroje:

  • Benjamin F. Kaluza, Helen M. Wallace, Tim A. Heard, Vanessa Minden, Alexandra Klein, Sara D. Leonhardt. Social bees are fitter in more biodiverse environments. In Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-30126-0
  • http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/Novinky/Verdikt--vedcov-co-zabija-nase-vcely-/
  • http://www.ozzelen.sk/biopasy-na-slovensku/
  • Verzia 3.0 Usmernenia MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka