Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Zaobchádzanie so špecifickými druhmi hospodárskych zvierat počas tepelného stresu

04-08-2017
(zdroj: www.agriculture.vic.gov.au)

Ako identifikovať príznaky tepelného stresu

Existuje veľa príznakov tepelného stresu. Niektoré všeobecné príznaky zahŕňajú:
• ťažké dýchanie
• zvýšená frekvencia dýchania
• zvýšený príjem vody
• nechutenstvo
• apatia / letargia
• zvýšené slinenie
• v závažných prípadoch strata vedomia

Ako eliminovať tepelný stres

Ak zvieratá vykazujú príznaky tepelného stresu, je možné ich ochladiť nasledovne:
• okamžitý presun do tieňa, najlepšie niekde s prúdením vzduchu. Ak sú zvieratá príliš vystresované na pohyb a presun, treba zabezpečiť tieň na mieste, kde sa nachádzajú.
• poskytnúť veľa studenej čistej vody, aplikácia chladnej vody najmä na končatiny alebo postaviť zviera do vody. Treba používať postrekovače alebo hadice pre hovädzí dobytok, ošípané a kone.
• zvýšiť pohyb vzduchu okolo zvierat pomocou ventilátorov alebo vetrania.
• znížiť množstvo zvierat v maštali, aby mohli všetky zvieratá ležať.
• ak zviera nevykazuje žiadne známky zlepšenia, treba sa obrátiť na miestneho veterinárneho lekára.

Je dôležité pozorne sledovať zvieratá počas dní extrémneho tepla. Zatiaľ čo tepelný stres môže mať výrazný vplyv na produkciu a dobré životné podmienky zvierat, v dôsledku niektorých menších opatrení a dodatočnej starostlivosti o zvieratá v obdobiach extrémneho horúceho počasia môže dôjsť k výraznému zníženiu účinkov tepelného stresu.

Špecifické informácie o druhoch

Kone

Kone, ktoré sú vystavené vysokým teplotám môžu vykazovať príznaky nadmerného potenia a znížený príjem potravy. Je potrebné obmedziť  výkon koňa na skoré ráno a neskoro popoludní / večer, keď je najchladnejšie. Do krmiva je možné pridať minerály, ktoré stratili potením. Kone s príznakmi tepelného stresu je možné ochladiť pomocou studenej vody, začínajúc od končatín a pomaly postupovať vyššie, aplikovať vodu špongiou alebo poukladať vlhké uteráky. Nadbytočná voda sa musí potom odstrániť, pokiaľ nie je dobrý vánok, pretože voda na koži počas horúceho, vlhkého dňa bez vetra bude slúžiť ako izolátor a rýchlo sa opäť zahreje.

Dojnice

Dobytok, ktorý je pod vplyvom tepelného stresu sa prejavuje zvýšenou intenzitou dýchania, pretože sa pokúša ochladiť. Ak kravy vykazujú viac ako 60 vdychov za minútu, je potrebné poskytnúť zvieratám dostatok tieňa, pretože to môže znížiť množstvo slnečného žiarenia až o 50%. Umožniť, aby bol hovädzí dobytok v blízkosti dojárne a nemusel chodiť dlhé vzdialenosti v extrémnych teplotách. Používať postrekovače a poskytnúť zvieratám tieň. Na to, aby boli postrekovače efektívne, musia mať kravy mokrú kožu. Prúdenie vzduchu je tiež dôležité. Zistilo sa, že postrekovače zlepšujú produkciu mlieka, znižujú podráždenosť od múch a spôsobujú kravám pohodu s ľahším uvoľnením mlieka.
Treba umožniť zvieratám napiť sa vody počas cesty do dojárne.  Kravy sa tiež môžu ochladiť tým, že stoja v studenej vode, čo im umožňuje rozptýliť časť tepla, takže prístup k hrádzam alebo inému zdroju studenej vody môže byť veľmi užitočný pri znižovaní tepelného stresu.

Obr.1:

Ovce

Počas vysokých teplôt je potrebné ovciam zabezpečiť ochranné prístrešky, pokiaľ sa na pastve nenachádza dostatok prirodzených úkrytov pred slnkom. Vzdušná vlhkosť zvyšuje účinok vysokej teploty. Vlna chráni ovce pred priamymi účinkami slnečného žiarenia, takže ani zvýšená teplota prostredia nejako neovplyvní teplotu kože. Pre čerstvo ostrihané ovce predstavuje tepelný stres už teplota nad 30 °C. Trvalá teplota nad 30 °C znižuje plodnosť na 50% a prežívanie embryí na nulu, pri teplote nad 38 °C je po troch mesiacoch trvania reprodukcia úplné vylúčená. Zaistenie dostatku pitnej vody a zvýšená pozornosť príznakom tepelného stresu je potrebná v dobe, kedy majú ovce obmedzený priestor napr. v manipulačných ohradách pri hromadných zásahoch. Pri znemožnení úkrytu pred slnkom reagujú ovce na tepelný stres rovnako ako ostatné druhy hospodárskych zvierat, zvýšenou frekvenciou dýchania.

Obr.2:

Ošípané

Ošípané sú veľmi náchylné na tepelný stres a spálenie a nesmú byť vystavené priameho slnečného žiareniu alebo extrémnym teplotám. Pre ošípané ustajnené vonku je potrebné poskytnúť zvieratám dostatočné množstvo vody a bahna, ak sú teploty nad 25 °C. Ošípané nie sú schopné potiť sa a takto sa ochladzujú:
• zvýšenie príjmu vody
• ležanie na chladnom povrchu
• kúpanie a váľanie v bahne / vode
• ťažké dýchanie
• zníženie príjmu krmiva.
Vzhľadom na veľké riziko horúceho počasia a vysokej vlhkosti ošípaných je najlepšie zabrániť prevozu ošípaných v horúcich alebo vlhkých podmienkach. Ak je doprava nevyhnutná, ošípané by sa mali prepravovať v krytom a dobre vetranom prívese, aby sa zabránilo spáleniu kože. Hustota zaťaženia by sa mala znížiť najmenej o 10%, ak teplota okolia stúpne nad 25 °C a umožniť, aby si všetky ošípané mohli ľahnúť. Ošípané by sa mali vyložiť ihneď po príchode na miesto určenia, pokiaľ nie sú k dispozícii zariadenia na parkovanie v zastrešenej oblasti s postrekovačmi.

Obr.3:

Intenzívny výkrm kurčiat

Ak vysoké teploty spôsobujú stres, na reguláciu nahromadenia tepla v budovách by sa mala používať hmla, strešné postrekovače, ventilátory alebo iné systémy. Použitie vodnej hmly je menej účinné, ak vlhkosť dosahuje nad 80% a teplota stúpa nad 30 °C. Za týchto podmienok musí byť pre hydinu zabezpečené mechanické vetranie. Aby sa zabránilo prehrievaniu hydiny, musí byť pre zvieratá zabezpečený dostatočný priestor a musia byť zavedené systémy na kontrolu teploty, aby sa zabránilo stúpaniu teploty nad 33 °C.

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.