Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kone

Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare

11-08-2020
prof. Ing. Marko Halo, PhD. | marko.halo@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dobré životné podmienky koní sú stále čoraz aktuálnejšou témou pre všetky jeho odvetvia. Všetci sme zodpovední za zabezpečenie dobrých životných podmienok našich koní. Musíme u chovateľov vytvoriť povedomie o tom, čo sú dobré životné podmienky koní a ako si plníme svoju úlohu, aby sme prevzali zodpovednosť za naše kone. Čo však znamená zodpovednosť a ako preberáme zodpovednosť? Ako chovatelia nenesieme zodpovednosť iba za kone, ktoré chováme teraz? Musíme myslieť dlhodobo. Znamená predaj koňa, ktorého sme chovali, koniec našej zodpovednosti? S neustálym pokrokom, ktorý nám poskytuje vedecký výskum, musíme zvážiť aké sú dôsledky rozhodnutí, ktoré robíme v chove. Kde sú etické hranice používania moderných reprodukčných techník a genomického výberu, ktoré nás od tradičných chovov stále viac oddeľujú? Hrozí nám produkcia koní prostredníctvom výrobnej linky? Čo sa stane s koňmi, ktoré nemajú takú kvalitu, aby mohli plniť svoju funkciu? Preto je veľmi dôležité brať ohľad na ich pohodu – ich blaho, na to, ako sa kone cítia každý deň.

V EÚ sú zvieratá chápané ako živé bytosti, ktoré môžu trpieť a cítiť bolesť, alebo pokiaľ im to bude umožnené, môžu byť spokojné s vytvorenými podmienkami chovateľského prostredia. Ich komplexný stav mentálneho (duševného) a fyzického zdravia, pri ktorom je zviera v harmónii s prostredím, musí zodpovedať jeho potrebám. Pohoda zvierat, ktorú chovateľ vytvorí, musí rešpektovať ich biologické, fyziologické a etologické potreby. Prvotným znakom nevhodných podmienok chovu sú zmeny prejavov prirodzeného správania, prípadne vznik porúch správania. Najčastejšie vyskytujúcim sa problémom sú stereotypy, definované opakovanými nutkavými vzorcami správania, ktoré nemajú žiadny cieľ a funkciu.

U koní rozdeľujeme stereotypné správanie na:

 • repetívne lokomočné správanie – tkalcovanie, kývanie a hádzanie hlavou, hrabanie, kopanie;
 • repetívne orálne správanie – klkanie, škrípanie zubov, žranie hliny, nekontrolované okusovanie dreva.

Najčastejšie vyskytujúcim sa problémom je klkanie, ktorému je veľmi dôležité venovať dôraznú pozornosť. Nie je to iba problém estetický, ale aj vážny zdravotný problém so zubami, kĺbmi, úbytkom hmotnosti, vznikom koliky a poklesom výkonnosti. Vyskytuje sa u 2,4 – 8,3 % koní. V jazdeckom športe na čele rebríčka figurujú drezúrne kone. Prečo práve kone drezúrne? Drezúrny tréning koní na strednej a vyššej úrovni vedie k zvýšenej odpovedi organizmu na stresové stimuly a k poruchám správania (depresia, úzkosť). Drezúrne kone majú vyššie emočné reakcie (reakcia na stav preťaženia). Intenzívna kontrola lokomócie (pohybu) spojená s požiadavkou rýchlych a presných prechodov a prílišným zhromaždením vedú k stresu, frustrácii a štrukturálnym emočným zmenám. To všetko umocňuje vysoká miera tlaku zo strany jazdca (tlak zubadla a ostrôh), čo môže viesť až k celkovej deprivácii.  

Najčastejšie sa so stereotypným správaním stretávame u anglických plnokrvníkov, a to obzvlášť od ich druhého roku veku. Anglický plnokrvník má trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť rozvoja niektorého druhu stereotypného správania ako akékoľvek iné plemeno koní. Výsledky štúdií nám poskytujú alarmujúce čísla – 13,3 až 24 % anglických plnokrvníkov trpí problémom stereotypného správania. Biorytmus koní postihnutých nejakým typom stereotypie je výrazne narušený. Z výskumov vyplýva, že kone venujú patologickým typom správania 15 až 65 % svojej dennej aktivity. Toto správanie je zapríčinené kombináciou genetických a environmentálnych faktorov, a na jeho rozvoji sa významne podieľajú nevyhovujúce podmienky stajňového manažmentu. Svoju preukázateľnú úlohu v rozvoji stereotypných modelov správania má aj stres a problémy v oblasti gastrointestinálneho traktu (napríklad žalúdočné vredy).

Za vznikom stereotypného správania sú dve hypotézy:

Prvá hypotéza vidí príčinu v defekte oblasti mozgu, ktorá sa nazýva bazálne gangliá. Bazálne gangliá (nuclei basales) sú súčasťou šedej hmoty koncového mozgu z vonkajšej strany od thalamu. Tieto mozgové štruktúry sa uplatňujú pri vytváraní a riadení pohybu, a podieľajú sa aj na kognitívnych funkciách a funkciách limbického systému.

Druhá hypotéza vidí hlavnú príčinu vzniku a rozvoja stereotypov v suboptimálnych podmienkach ustajnenia, ktoré u koní vedú k frustrácii.

Všeobecne ale môžeme konštatovať, že stereotypia sa významne viac objavuje u koní, ktoré:

 • nemajú vhodne nastavenú kŕmnu dávku;
 • sú sociálne izolované, majú nedostatočnú sociálnu interakciu, sú nedostatočne alebo nevhodne emocionálne a kognitívne stimulované;
 • majú nedostatok pohybu.

Vysoko ohrozené vznikom a rozvojom stereotypu sú žriebätá, ktoré sú po odstavení umiestnené v boxe, preto je vhodnejší ich odchov vo väčšej skupine voľne na pastvinách. Kŕmenie žriebät koncentrovanými krmivami takisto zvyšuje možnosť rozvoja orálnych prejavov stereotypie, a to až štvornásobne.

Kľúčové faktory v rozvoji stereotypov sú:

 • genetické,
 • environmentálne,
 • kŕmne postupy.

Niektoré štúdie dokazujú súvislosť medzi vznikom a rozvojom klkania a nevhodným pomerom koncentrovaných a objemových krmív. Kone sú prispôsobované tomu, aby 14 až 16 hodín denne prijímali krmivo s vysokým obsahom vlákniny s nízkym obsahom škrobu. Pokiaľ dochádza k významným odchýlkam od tohto modelu, môže dôjsť nielen k rozvoju stereotypného správania, ale aj k metabolickej acidóze, vzniku žalúdočných vredov a rozvoju laminitídy. Jedna z nedávno uskutočnených štúdií odhalila, že svoj vplyv na rozvoj stereotypných prejavov má aj obsah stopových prvkov v krvnom sére. Stopové prvky, ako je selén, zinok, mangán a meď, chránia organizmus pred oxidačným stresom. V súčasnosti sa často stretávame s fenoménom zvaným oxidačný stres. Oxidačný stres je vyvolaný zvýšenou tvorbou voľných radikálov alebo zníženou kapacitou antioxidačného systému. Oxidačný stres je pôvodcom mnohých ochorení:

 • Alzheimerova choroba
 • rôzne typy rakoviny
 • ochorenie koronárnych tepien
 • diabetes mellitus.

Kôň je pôvodovo stepné zviera a má veľmi vysoké nároky na pohyb, čerstvý vzduch a svetlo, čo je potrebné zohľadniť pri dispozičnom riešení chovných a výcvikových stredísk. Taktiež je veľmi dôležité, aby výcvikový proces a metódy dosiahnutia úspechu boli realizované s ohľadom na zdravie a pohodu koní. To, že sme vždy robili niečo jedným spôsobom, nemusí nevyhnutne znamenať, že to robíme správne. Nové vedecké dôkazy nás často učia, že musíme zmeniť spôsob, akým robíme veci. Od použitia nového sedla a uzdy cez nové prvky vo výžive koní, starostlivosť o ich zdravotný stav a regeneráciu v manažmente výkonnostných koní, ale aj koní, ktoré sú využívané iba rekreačne, až po výcvikové techniky, povrchy jazdiarní a vybavenia chovných a výcvikových zariadení, ktoré môžu znížiť riziko zranenia a nastoliť pohodu. Pri práci niektorých z nás sú tieto veci už samozrejmé, ale pre iných môže byť ťažké akceptovať zmenu. Komunikácia je kľúčom k zabezpečeniu zodpovednosti, aby sme sa mohli podeliť s tými, ktorí majú obavy či zodpovedne plníme svoju úlohu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat.

Odvetvie športových a dostihových koní na celom svete čelí neustálemu tlaku pokiaľ ide o ich dobré životné podmienky. To sa týka vnímania ich pohody počas ich pretekárskej kariéry a toho, čo sa stane s koňmi, ktoré ukončia svoju športovú kariéru. Na splnenie tejto etickej výzvy s cieľom získať dôveru verejnosti musia byť strany zainteresované v tomto odvetví otvorenejšie, a čestnejšie rozprávať o realite života týchto športovcov a pracujúcich zvierat. Konský priemysel pozostáva zo siete profesionálov (trénerov, jazdcov, ošetrovateľov, veterinárov, odborníkov na výživu, majiteľov atď.), ktorí spolupracujú pri starostlivosti o svoje kone na najvyššej úrovni. Kone musia byť zdravé a šťastné, aby mohli podávať čo najlepšie výkony. O ich pohodu sa starajú 24 hodín denne, s pozornosťou venovanou detailom, školeniam a zdraviu. Musia byť zodpovední, čo znamená na základe poznatkov minimalizovať riziko a maximalizovať úžitok. Dobré životné podmienky koní v pretekoch je ťažké kvantifikovať. Je možné vyvodiť záver z ich nadšenia a ochoty dať všetko svojim jazdcom. Tak isto je dôležité identifikovať faktory pohody koní v iných sférach ich využitia a v ich voľnom čase.

Prevzatie zodpovednosti za naše kone je naša budúcnosť.