Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kone

Situácia v chove koní v roku 2019 z pohľadu ZCHKS

08-06-2020
Ing. František Grácz | zchks@horses.sk
Zväz chovateľov koní na Slovensku

Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo, ako uznaná chovateľská organizácia aj v roku 2019 zabezpečovala činnosti vyplývajúce z oprávnenia na vedenie plemenných kníh a výkon kontroly úžitkovosti. Je potešiteľné, že v segmente chovu koní sa podarilo zastabilizovať stavy. Ku koncu roka 2019 bolo na Slovensku evidovaných 20 347 aktívnych koní. Najkritickejšia situácia bola v roku 2002, keď sa stavy dostali na úroveň 8 000 koní. Samozrejme, že počas posledných tridsiatich rokov došlo k zásadnej zmene systému v chove koní, keď všetky kompetencie žrebčínov a žrebčincov prešli na uznané chovateľské organizácie. Výnimkou je Národný žrebčín Topoľčianky, š. p., ktorý si zachoval exkluzivitu štátneho podniku. Medzi organizáciami, ktoré vedú plemenné knihy koní, ZCHKS zastrešuje majoritnú časť chovateľov koní na Slovensku. Počas existencie ZCHKS došlo k výraznému rozšíreniu početnosti plemien koní. Okrem tradičných plemien dlhodobo chovaných na Slovensku sa v súčasnosti v SR chová do štyridsať plemien koní. I napriek tomu, že stavy koní stúpajú, ZCHKS vidí najväčší problém v klesajúcom počte narodených žriebät a vysokom podiele žriebät bez známeho pôvodu. Nárast stavov koní je spôsobovaný následkom importov koní.

Tab.

Graf

Okrem štandardných úloh vyplývajúcich z oprávnenia na vedenie plemenných kníh zabezpečuje ZCHKS svojimi pracovníkmi predvýbery a výkonnostné skúšky koní plemien v gescii zväzu, a výstavy koní. Dôležitou súčasťou propagácie ZCHKS a chladnokrvných koní nepochybne sú furmanské súťaže. V posledných dvoch rokoch sa k furmanom pridružila i orba jednoradličným pluhom. Orbou členovia zväzu propagujú tradície našich otcov. Organizované furmanstvo si v roku 2019 pripomenulo dvadsať rokov od prvých furmanských pretekov, ktoré sa uskutočnili v roku 1999 v Terchovej. Otcom myšlienky organizácie furmanských súťaží bol Ján Grondžák, rodák z Terchovej. Následne sa súťaže rozšírili po celom Slovensku a dnes patria ku koloritu mnohých slovenských obcí. V roku 2019 sa v rámci celoročnej súťaže „O pohár ZCHKS“ uskutočnilo osem plánovaných kôl podľa kalendára na rok 2019 (Hričovské Podhradie, Vitanová, Nová Bystrica, Morovno, Hruboňovo, Pečeňany, Chocholná - Velčice, Lapáš). Finále sa tradične koná v Trenčíne - Nozdrkovciach. Areál, ktorý poskytuje spoločnosť Cedos, s. r. o., Trenčín, znesie najprísnejšie kritériá pre organizovanie nielen domácich, ale aj medzinárodných furmanských súťaží.

Obr. 1

Obr. 1: Majstrovstvá Slovenska v orbe Hruboňovo - Ľubo Chromec s párom norikov muránskych Oidipus - Oleg pri orbe na majstrovstvách Slovenska 2019

Z akcií propagujúcich chov teplokrvných koní sa tradične v prvý októbrový víkend uskutočňuje Šampionát mladých koní v kategóriách 4 – 7-ročných koní. Tento rok sa chovatelia, majitelia, jazdci a nadšenci jazdeckého športu stretli celkovo už trinásty raz, z toho piatykrát v Trenčíne - Nozdrkovciach. Na podujatí sa prezentovalo 95 koní. I napriek extrémnemu počasiu šampionát mladých koní potvrdil stúpajúcu úroveň koní chovaných v SR. Vďaka finančnej podpore MPRV SR bolo v roku 2019 možné obnoviť Kritériá mladých koní (4 – 6-ročných) so šiestimi kvalifikačnými kolami a s finále, ktoré bolo súčasťou šampionátu mladých koní v Nozdrkovciach.

Obr. 2

Obr. 2: Šampionát mladých koní 2019 - Barbora Sokolová na koni Poly - účastníčka šampionátu mladých koní v kategórii 6-ročných

Neoddeliteľnou súčasťou chovateľských akcií v rámci ZCHKS sú i výstavy koní. V roku 2019 sa uskutočnila Výstava koní Oravy vo Veličnej a Stredoslovenská výstava koní v Podzámčoku spojená so zvodom hafligských kobýl. Tradične sa ZCHKS zúčastňuje NVHZ v Nitre v rámci Agrokomplexu. Členovia ZCHKS prezentujú výsledky svojej chovateľskej práce i v zahraničí. V roku 2019 sme prezentovali plemeno furioso na výstavách koní v maďarskom Hódmezővásárhely a v moravskom Tlumačove. Celkovo sa na výstavách spoluorganizovaných ZCHKS v roku 2019 prezentovalo do 150 koní.

Obr. 3

Obr. 3: Šampión výstavy Kôň 2019 holštýnsky žrebec 2901 Lancelot

V rámci výstavy Kôň 2019 sa uskutočnila súťaž v predvádzaní koní študentami.  Všetci oslovení riaditelia a  riaditeľky zareagovali kladne a po nástupe do školy sme mali nahlásených šestnásť súťažiacich zo všetkých oslovených škôl.  Komisia zložená z Prof. M. Hala, Doc. M. Maršálka a Ing. J. Kovalčika hodnotila u študentov ustrojenosť predvádzajúcich žiakov, postavenie koňa do základného postoja a jeho predstavenie. Ďalej hodnotila komisia schopnosť udržať koňa v základnom postoji, predvedenie koňa v kroku a kluse. Záverečná známka za celkový dojem dvojice ukončovala jednotlivé vystúpenia. Akcia sa stretla s dobrou odozvou od študentov a je predpoklad, že v roku 2020 predvedú svoje umenie v Trenčíne študenti SOŠ zo zameraním na chov koní opäť.

Obr. 4

Obr. 4: Súťaž v predvádzaní koní študentov SOŠ v rámci výstavy Kôň 2019 - študentka SOŠ veterinárnej v Nitre pri predvádzaní norickej kobyly

V roku 2020 sa ZCHKS okrem tradičných akcií, ktoré neodmysliteľne patria do kalendára chovateľských podujatí, chystá k zásadným zmenám v testácii teplokrvných a chladnokrvných žrebcov. U teplokrvných žrebcov by sme chceli vytvoriť dve zariadenia na testáciu žrebcov staničným testom tak, aby výsledky boli kompatibilné s testáciou v rámci EÚ. U chladnokrvných žrebcov by sme chceli rozšíriť výkonnostné skúšky o disciplínu „Drezúrna úloha“. Veríme, že opatrenia, ktoré budú v roku 2020 zavedené do testácie, zvýšia úroveň a konkurencie schopnosť slovenských koní v rámci európskeho regiónu.