Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

32/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z.
 

kvalita ovzdušia

33/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
 

poplatky za uložené odpady

291/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení neskorších predpisov
 

podpora obnoviteľných zdrojov energie

434/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
 

vyhotovovanie máp povodňového ohrozenia a rizika

449/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
 

zoznam inváznych nepôvodných druhov

450/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
 

odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov

452/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
 

podzemné vody

347/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 

zálohovanie obalov

350/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.11.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
 

využívanie zvierat na verejné vystúpenia

210/2019 Z. z.


Účinnosť od: 16.07.2019

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

fluórované skleníkové plyny, prevencia a náprava environmentálnych škôd