Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

161/2022 Z. z.


Účinnosť od: 17.05.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
 

zálohovanie obalov

62/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.03.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 

citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

69/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.03.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Environmentálny fond

56/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

19/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.02.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné pásmo
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

427/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

430/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2021

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

odpady a zálohovanie obalov

383/2021 Z. z.


Účinnosť od: 22.10.2021

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

trvalo udržateľný rozvoj Karpát

334/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.09.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie

289/2021 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
 

vyhlásenie prírodnej rezervácie