Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Vyberáme traktor pre špeciálnu výrobu

25-05-2021
S využitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | jozef.dudak@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dňa 20. 11. 2020 PPA zverejnila výzvu č 50/PRV/2020, v rámci ktorej je možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku. Výzva je aktuálna, nakoľko termín na predkladanie žiadostí a rámci aktuálnej výzvy sa predlžil do 30. 4. 2021.

Opatrenie uvedené vo výzve sa okrem iného týka aj investícií do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradí slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu pestovaných špeciálnych plodín. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu výzvy. Hneď v prvej časti spomínanej prílohy je uvedený Zoznam podporovaných ovocných rastlín a viniča.

Podpora pestovania špeciálnych plodín vychádza z dlhodobého zámeru MPRV SR, ako aj aktuálneho Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, kde sa okrem iného uvádza: „Vláda SR vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty Európskej únie (EÚ), od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo predvídateľné podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav, na zvýšenie poistenia rizík, na podporu tvorby zamestnanosti, na podporu mladých poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie slovenskej produkcie.“

Zámer podporiť špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu je určite veľmi dobrý, len na jeho realizáciu treba vykonať viacero krokov. Jedným z nich bolo zavedenie opatrenia známeho pod názvom „Zelená nafta“, v rámci ktorého sa chovateľom zvierat a pestovateľom vybraných plodín vracia časť nákladov za spotrebovanú naftu, druhým krokom by mohlo byť súčasné opatrenie na podporu investícií do potrebného technického vybavenia.

Predovšetkým pre špeciálnu rastlinnú výrobu je zámer na zlepšenie súčasného stavu v technickom vybavení veľmi žiadaný a potrebný. Pestovanie prevažnej väčšiny plodín uvedených vo vyššie spomínanom Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde je veľmi náročné na pracovné nasadenie. Bez primeraného technického vybavenia stúpajú požiadavky predovšetkým na ľudskú pracovnú silu, ktorej je však stále veľký nedostatok. Jediným riešením je skutočne investovať do nákupu novej, modernej techniky, ktorá umožní potrebnú výrobu aj reálne zabezpečiť.

Strojov, ktoré by pestovatelia ovocia a vinári potrebovali, je určite celý rad. Bez jedného sa však ani jeden z nich nezaobíde, a to je traktor. Traktor predstavuje pre každého poľnohospodára základný energetický prostriedok, bez ktorého nemožno v dnešnej dobe hospodáriť. Kým ešte donedávna musela jedna základná univerzálna konštrukcia uspokojiť požiadavky širokého spektra užívateľov od poľnej výroby cez špeciálne kultúry až napríklad po živočíšnu výrobu, v súčasnosti sú už k dispozícii traktory s konštrukčnými úpravami aj pre špeciálne výrobné odvetvia.

Väčšina významných výrobcov traktorov má v súčasnosti vo svojich výrobných programoch aj modely konštruované od základu so zameraním pre určité špeciálne kultúry (napr. sady, vinice, zeleninárstvo a pod). Tieto špeciálne modelové rady sa od univerzálnych traktorov výrazne odlišujú svojou konštrukciou, vybavením aj výkonom motora.

Traktory určené pre prácu v sadoch a na viniciach pracujú vo veľmi podobných podmienkach, a preto medzi vinárskymi a sadovníckymi modelmi nie sú výrazné rozdiely. Od klasických univerzálnych traktorov sú opticky odlišné svojou veľkosťou. Z laického pohľadu by sa dalo povedať, že to sú zmenšené modely univerzálnych traktorov. V skutočnosti však ide o modely vyrábané s cieľom maximálneho prispôsobenia sa pracovným podmienkam. Sú to rozmerovo „nedospelé“, ale v mnohých prípadoch technicky veľmi vysoko vyspelé stroje. Čím sa teda sadovnícke a vinohradnícke traktory vyznačujú, resp. akými vlastnosťami by mali disponovať?
 

Základné požiadavky na špeciály

K základným požiadavkám na špeciálne traktory v prvom rade patrí:

  • kompaktná stavba konštrukcie,
  • úzky rozchod kolies,
  • nízko umiestnené ťažisko,
  • vysoká stabilita,
  • priechodnosť terénom,
  • výborné manévrovacie schopnosti,
  • svahová dostupnosť.

Vzhľadom k obmedzenému priestoru, v ktorom traktory pracujú - úzke riadky, konáre stromov a podobne - je potrebné, aby šírka aj výška boli pokiaľ možno čo najmenšie.
Pre stenové výsadby (vinice, štíhle vretená v sadoch) sa uvádza požiadavka vonkajšej šírky traktora asi o 0,6 až 0,8 m menšia, než je šírka medziradia. Kabína, kapota, blatníky a ďalšie časti traktorovy by mali byť bez zbytočných výčnelkov z dôvodu zabránenia poškodzovaniu letorastov a tiež samotného traktora.

Traktory pracujú často v členitom teréne a na svahoch - teda v podmienkach, kde sa najlepšie uplatňujú podvozky s veľkým rozchodom a rázvorom kolies a nízkou svetlou výškou. Vinohradníci a ovocinári pritom požadujú úzky rozchod. Pre časté otáčanie na úvratiach a vjazde do susedných riadkov je potrebné, aby mal podvozok traktora malý polomer otáčania. Takéto veľmi protichodné požiadavky sa často riešia zaujímavými technickými a konštrukčnými opatreniami, napr. použitím špeciálnym vyhotovením prednej nápravy, alebo možnosťou zatáčania predných kolies súčasne s natáčaním rámu okolo tzv stredového čapu. Úplne nevyhnutné je riadenie vybavené posilňovačom. Treba si uvedomiť fakt, že stabilitu pracovných súprav nepriaznivo ovplyvňujú hlavne agregované stroje – osobitne stroje nesené, najmä rosiče.

Nevyhnutná výbava špeciálov

Medzi ďalšie dôležité prvky výbavy špeciálov možno zaradiť dobrý výhľad obsluhy na pracovné stroje, pohon všetkých kolies, dostatočne výkonný motor, prevodovku s veľkým rozsahom pracovných rýchlostí, niekoľko vonkajších hydraulických okruhov, vývodové hriadele a vybavenie kabínou.

Náradia a stroje sa agregujú s traktorom vpredu, medzi nápravami aj vzadu. Zlý výhľad obsluhy spôsobuje zníženie pojazdovej rýchlosti, a tým produktivity práce. S kvalitným výhľadom súvisí vybavenie niektorých traktorov tzv. otočným riadením, kedy je možné blok sedadla vodiča, spolu so všetkými ovládacími prvkami otočiť o 180o. Traktor sa potom pohybuje zadnou časťou dopredu (cúva). Toto riešenie je veľmi výhodné obzvlášť pre sadárov, hlavne v prípade agregácie s mulčovačom, alebo s vysokozdvižnými vidlami pri zbere ovocia (manipulácii s paletami).

Moderný vinársky či sadovnícky traktor musí mať možnosť pohonu všetkých štyroch kolies z dôvodu lepších trakčných vlastností. Z dôvodu obmedzenia stratových časov pri radení sú už v súčasnosti viaceré modely vybavené automatickým zapínaním a vypínaním pohonu prednej nápravy.

Podľa požiadaviek agregácie s výkonnými pracovnými strojmi by mal mať motor traktora výkon v rozmedzí asi 35 až 70 kW. Aj v tejto oblasti sa vyskytuje veľa veľmi progresívne riešených pohonných jednotiek s elektronicky riadenou reguláciou, ktorá významne prispieva k zvýšeniu ekonomiky práce. Pre optimálne využitie výkonu motora spolu s pripojenými strojmi je treba zohľadňovať jeho otáčkovú charakteristiku.

Pre široké využitie traktorov pri rôznych pracovných operáciách je potrebný veľký rozsah pracovných rýchlostí. Traktor môže disponovať plazivými rýchlosťami rádovo v stovkách metrov za hodinu a na druhej strane dopravnými rýchlosťami až 50 km.h-1 Veľkou výhodou sú prevodovky radené plynule pod zaťažením.

Pre pohon zložitých hydraulicky poháňaných strojov (napr. zberače hrozna, alebo striasače ovocia) je potrebné vybavenie štyrmi až šiestimi vonkajšími okruhmi hydrauliky s dostatočným výkonom hydrogenerátorov a možnosťou elektronickej regulácie.

Štandardom je zadný vývodový hriadeľ. Pre pohon mulčovačov, žacích strojov a ďalších mechanizačných prostriedkov zapojených v prednom závese sa hodí predný vývodový hriadeľ. Prevedenie vývodových hriadeľov je klasické, 6 alebo 21drážkové, s 540, resp. 1000 n.min-1. Pri nižšom zaťažení sa uplatnia aj tzv. ekonomické rozsahy otáčok.

Moderný vinársky či sadovnícky traktor bez kabíny vybavený iba ochranným oblúkom sa hodí len pre malých pestovateľov. Pre serióznu prácu je potrebné mať traktor s kvalitne vybavenou kabínou. Najmä pri realizácii chemickej ochrany by mala byť kabína opatrená ventiláciou s uhlíkovými filtrami, prípadne aj s klimatizáciou. Tá je najmä pri letných prácach vo vinohradoch veľmi potrebná.

Čo treba zvážiť pri výbere traktora?

Nakoľko rozhodovanie sa o zakúpení nového traktora patrí medzi veľmi zásadné kroky, ktoré budú niekoľko rokov ovplyvňovať ekonomiku podniku, je treba rozhodnutie dôkladne zvážiť, nakoľko zlý výber môže podnik aj poškodiť.

Pri voľbe nového traktora je potrebné v prvom rade zvažovať jednotlivé vnútorné a vonkajšie faktory prevádzky vlastného hospodárstva. V tejto súvislosti je vhodné najprv zostaviť zoznam a stanoviť rozsah prác, ktoré bude tento energetický prostriedok vykonávať vrátane tých, ktoré pripadajú do úvahy v budúcnosti. Na základe takejto úvahy sa dá potom určiť aj požadovaný výkon motora a podľa typu agregovaného náradia tiež dôležitá výbava.

V súvislosti s požadovanou výbavou traktora sa treba predovšetkým zamerať a kúpiť najmä to, čo sa aj efektívne využije. Výrobcovia v súčasnosti počítajú s rozdielnymi požiadavkami na výbavu traktorov a sú ich ochotní aj splniť, na strane zákazníka je však dôležité rozhodnúť sa, čo z ponúkanej výbavy je schopný aj skutočne využívať. Veľkou výhodou pre zákazníka by mala byť najmä skutočnosť, že si môže vybrať stroj podľa svojich finančných možností tak, aby čo najlepšie vyhovel požiadavkám jeho budúcej prevádzky.

Veľká možnosť výberu sa v súčasnosti ponúka predovšetkým v oblasti voľby prevodového ústrojenstva a systémov automatického radenia prevodových stupňov, ktoré umožňujú pozitívnym spôsobom ovplyvňovať spotrebu paliva a tým aj ekonomiku prevádzky traktorov.

Rôzna základná a doplnková výbava traktorov umožňuje ich široké nasadenie pri rôznych pracovných činnostiach a samozrejme sa to odráža aj na ich obstarávacej cene. Aj keď by sa pri výbere vhodného traktora malo rozhodovať predovšetkým podľa oblasti nasadenia, do ktorej bude traktor prevažne určený, v mnohých prípadoch spôsob obstarania traktora a hlavne hodnota obstarávacích a prevádzkových nákladov stále, žiaľ, zostávajú jedným z dôležitých rozhodovacích kritérií výberu. Nemalo by to tak byť, no pri súčasných stále nízkych odbytových cenách poľnohospodárskych produktov na jednej strane a stále rastúcich cenách výrobných vstupov sa asi myslenie obstarávateľov techniky tak skoro nezmení.

Záver

Pri výbere akéhokoľvek traktora je potrebné brať do úvahy minimálne tri skupiny základných faktorov, ktoré možno rozdeliť na technické (patrí k nim predovšetkým rozsah vykonávaných operácií, ich frekvencia a pestovateľská výmera, najčastejšie agregované stroje a ich nároky na pohon, spôsob pripojenia prídavných strojov, a pod.), ekonomické (tu je dôležitým faktorom obstarávacia cena, spôsob financovania, spotreba PHM) a prevádzkové (najmä prevádzková spoľahlivosť, dostupnosť a aj cena servisu a pod.).

Veľmi dôležitú úlohu však v praxi zohráva aj kvalifikovaná a zodpovedná obsluha, bez ktorej ani ten najkvalitnejší a najlepšie vybavený traktor pre určitú oblasť svojho nasadenia nemusí splniť očakávania svojho prevádzkovateľa.

Výber traktora je však len prvý krok, ďalšími sú jeho doplnenie vhodnými náradiami pre agregáciu. Okrem širokej ponuky vhodných traktorov pre špeciálne využitie je v súčasnosti k dispozícii aj široký sortiment dostupného náradia. Na to, aby sa zabezpečilo pokrytie aspoň základných požiadaviek pestovateľov špeciálnych plodín a chovateľov hospodárskych zvierat,   však limitované prostriedky z aktuálnej výzvy určite stačiť nebudú.