Úvod / Informácie / Stroje a zariadenia / Rôzne

Univerzálnosť trojbodového závesu traktora

21-05-2019
Na základe dostupných technických informácií spracoval doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. | xkosiba@is.uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, technická fakulta

Poľnohospodársky traktor je základnou časťou poľnohospodárskej prvovýroby. Pre jeho maximálne využitie v rámci kalendárneho roka je účelné ho využiť aj ako manipulačnú techniku. Základnou technickou možnosťou ako využiť traktor ako manipulačnú techniku je využitie trojbodového závesu, ktorý môže byť použitý na pripájanie exploatačných zariadení resp. rôznych manipulačných zariadení.

Konštrukcia trojbodového závesu

Na pevné pripojenie náradia k traktoru využíva záves dva spodné body a tretí vrchný bod. Zdvíhanie a spúšťanie náradia sa uskutočňuje priamočiarymi hydromotormi, ktoré ovládajú zdvíhacie ramená. Výhodou trojbodového závesu je, že rozkladá ťahovú silu na vodorovnú a zvislú zložku, ktorá zaťažuje kolesá traktora, čo zlepšuje prenos výkonu traktora. Trojbodový záves traktora umožňuje pripojenie a nastavenie rôznych druhov poloneseného a neseného náradia tak, aby bola zabezpečená ich správna funkcia. Nastaviteľná je dĺžka horného ťahadla, ktoré sa skladá z dvoch tyčí s opačným závitom a dlhej matice. Priečne nastavenie náradia sa uskutočňuje zmenou dĺžky pravého zdvíhacieho ťahadla pomocou skrutky a matice. Zdvíhacie ťahadlá sú väčšinou vybavené nastavovacím mechanizmom pozostávajúcim z dvoch skrutiek s opačným závitom navzájom spojené maticou. Podobne je riešené aj nastavenie dĺžky horného ťahadla. Spodné ťahadlá sú nastaviteľné zväčša v niekoľkých polohách, ktoré sú dané pripravenými otvormi pre kolík, ktorý polohu zaisťuje

Obr. 1

Kategórie trojbodového závesu

Trojbodové závesy sú kategorizované podľa veľkosti pre rôzne výkony traktorov ako je to uvedené v tabuľke. Pre kategorizáciu platí norma ASAE S217 (ASEA: American Society of Agricultural Engineers) a norma ISO 730-1.

Norma ISO 730 kategorizuje trojbodové závesy na:

 • štandardné s označením: 1, 2, 3, 4L („light duty“), 4H („heavy duty“),
 • špeciálne (úzke) s označením: 1N, 2N, 3N, 4N. 

Norma ASAE S217 kategorizuje:

 • štandardné trojbodové závesy nasledovne: 1, 2, 3, 4,
 • špeciálne trojbodové závesy (úzke): 3N, 4N.

Tabuľka

Medzi normou ISO 730 a ASAE S217 existujú rozdiely nielen v označení, ale aj vo výkonoch traktora a rozmeroch jednotlivých častí trojbodového závesu.

K štandardnému zadnému trojbodovému závesu je možné na traktor umiestniť predný  trojbodový záves, ktorý je určený na pripájanie čelne nesených alebo návesných poľnohospodárskych náradí príp. manipulačných zariadení. Predný trojbodový záves sa skladá z horného ťahadla a páru sklopných dolných ramien. Podobne ako horné ťahadlo pri zadnom trojbodovom závese je horné ťahadlo predného závesu nastaviteľné. Predný trojbodový záves je ovládaný rozvádzačom vonkajšieho okruhu hydrauliky z kabíny traktora. Posúvač rozvádzača zabezpečuje štyri polo­hy závesu:

 • zdvíhanie,
 • spúšťanie,
 • neutrál,
 • plávajúcu polohu.

Obr. 2

Ovládanie trojbodového závesu

Základnou úlohou trojbodového závesu traktora je zdvih, resp. spúšťanie dolných ramien (ťahadiel), udržanie nastavenej výšky ramien alebo nastavenie takzvanej plávajúcej polohy, kedy ramená umožňujú voľný pohyb pripojeného náradia vo zvislom smere. Náradie sa zdvíha najmä na úvrati kedy sa traktor otáča alebo počas transportu. Spúšťanie zabezpečuje nastavenie náradia do pracovnej polohy a plávajúca poloha je potrebná pre niektoré typy náradia napríklad pre tie s opornými kolesami. Ovládanie umožňuje tiež nastaviť niektorý typ regulácie či už ide o silovú, polohovú, zmiešanú, alebo reguláciu na konštantný preklz kolies.

Jednotliví výrobcovia traktorov majú zaužívané vlastné symboly na ovládanie hydraulického systému traktora. Tieto symboly sú veľmi často podobné a v mnohých prípadoch rovnaké. Typy používaných regulácií a princíp fungovania je rovnaký pri všetkých typoch traktorov.

Nastavovanie parametrov hydraulického systému pomocou regulačných potenciometrov sa používa v základných variantoch a v prípade nižších a stredných výkonových tried traktorov. V najvyšších výkonových radách a v traktoroch s najmodernejším vybavením sa používa dotykovo ovládané multimediálne rozhranie, ktoré umožňuje obsluhe plne nakonfigurovať všetky parametre hydrauliky a tiež ostatné prevádzkové parametre traktora. Tieto systémy zabezpečujú komplexné ovládanie a jednoduché riadenie traktora a všetkých poľnohospodárskych operácií.

Ovládacie prvky umožňujú nastaviť:

 • druh regulácie (silová, polohová, zmiešaná, regulácia na konštantný preklz kolies),
 • maximálny zdvih ramien závesu – pri pohone kardanového hriadeľa pripojeného k vývodovému hriadeľu,
 • rýchlosť zdvíhania a spúšťania ramien,
 • rýchle zdvíhanie a spúšťanie ramien závesu.

Obr. 3

Kvôli zvyšujúcej sa cene jednotlivých pracovných zariadení v poľnohospodárskej prvovýrobe je účelné zabezpečiť maximálne využitie techniky počas celého kalendárneho roku. Poľnohospodárske traktory, ktoré sú primárne využívané na jednotlivé agrotechnické operácie, je účelné využívať aj na manipuláciu s materiálom resp. dopravu. Z toho dôvodu sa dostávajú do popredia rôzne technické doplnky k traktorom, kde je základom trojbodový záves traktora.