Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 26/2020

30-06-2020
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby repy

Teplo a vlhko sú hlavné predpoklady šírenia hubových ochorení repy.

Najrozšírenejšie ochorenie na cukrovej repe je verticíliové vädnutie repy (Verticilium albo-atrum). Tato polyfágna pôdna huba napadá predovšetkým cievne zväzky (xylém). Okrem cukrovej repy napadá hlavne zemiaky a mnoho ďalších plodín a burín. Tento rok bola veľmi rozšírená v repke ozimnej. Navonok sa príznaky napadnutia prejavujú vädnutím vonkajších listov a môže byť často napadnutá len polovica čepele a listového rapíku. Pri reze koreňom sú cievne zväzky z časti hnedé až čierne (ide o tracheomykózu). Často sa môže na koreňoch repy vyskytovať spolu s ďalšími pôdnymi hubami, ktoré spôsobujú totálnu hnilobu koreňov repy, ako sú napríklad huby Rhizoctonia solani a Fusarium solani. Výskyt tejto choroby spôsobuje predovšetkým zlá štruktúra pôdy a zlý vlahový  režim. Z hľadiska hospodárskeho však nie je v súčasnom systéme pestovania cukrovej repy významnou chorobou aj keď sa s jej prítomnosťou možno v porastoch repy pravidelne stretnúť.

V tomto období už pozorujeme slabé výskyty najrozšírenejšej a najnebezpečnejšej choroby repy  hnedej škvrnitosti listov - cerkospóra repová (Cerkospora beticola). K svojmu rozvoju choroba vyžaduje vlhké počasie s teplotami 20-27 C, nočné teploty nad 16°. Nástup ochorenia však môže byť po dosiahnutí podmienok veľmi rýchly. Príznaky sú viditeľné ako škvrny na listoch. Na začiatku výskytu sú veľké 2-3 mm s výrazným hnedofialovým lemovaním a sivohnedým stredom. Vo vlhkom počasí je na ich povrchu viditeľný striebristý nálet konídií. Postupne môžu škvrny splývať a usychať. Choroba sa šíri v troch fázach. Najskôr horizontálne z rastliny na rastlinu, čo trvá 2-4 týždne, v druhej fáze sa šíri vertikálne zo starších listov na mladšie a posledná tretia fáza znamená epidémiu. Kvôli škodám, ktoré táto choroba spôsobuje ak sa proti nej nezasiahne chemicky, je nutné ošetrovať. Prahová hodnota pre ošetrenie sa určuje pri dosiahnutí kritického čísla 5 napadnutých listov zo 100 odtrhnutých listov z rôznych rastlín v poraste, ak je na liste aspoň jedna škvrna. Toto platí do 10.augusta a zodpovedá napadnutiu 5 % porastu, čo je najvyššia možná akceptovateľná miera napadnutia z primárnej infekcie. Druhá prahová hodnota je akceptovateľná pri napadnutí do 40-50 listov zo 100 po 15.auguste, pri vyššom počte je nutné zasiahnuť. Dôvodom na ošetrenie je aj ohniskový výskyt. Práve júlové výskyty cerkospóry sú rozhodujúce pre jej ďalšie šírenie, lebo sú to primárne infekcie z pozberových zvyškov. Pri ich objavení na poraste treba ošetrovať dva krát za vegetáciu: prvé ošetrenie v júli, druhé ošetrenie o dva týždne. Ak sa prvé príznaky choroby objavia až v auguste je potrebné jedno ošetrenie. Pri dosiahnutí kritického čísla až v druhej polovici augusta je už ošetrenie málo efektívne.  V našich pestovateľských oblastiach sa ošetrovanie cukrovej repy proti cerkospóre hneď na začiatku výskytu ukázalo ako vysoko rentabilné, lebo choroba dokáže napadnúť sekundárne celý porast a znížiť cukornatosť a úrodu buliev až na 50 %. 

V integrovanej ochrane rastlín proti hnedej škvrnitosti listov – cerkospóre treba využiť všetky možné spôsoby na zabránenie prenosu infekcie:

  • zaoranie rastlinných zvyškov
  • správna výživa rastlín (neaplikovať neskoro N, zabezpečiť dostatok B, Mg, Mn)
  • dodržanie časového odstupu 4 rokov od pestovania repy na tom istom pozemku
  • zaraďovať do osevného sledu nehostiteľské plodiny ako je kukurica, repka, mak, zemiaky, strukoviny alebo ovos
  • vzdialenosť minimálne 100 m od pozemku, kde sa v predchádzajúcom roku pestovala repa
  • obmedziť pestovanie iných hostiteľských rastlín (špenát, mrlíkovité)
  • využiť vhodne závlahu
  • ošetrovať proti burinám a škodcom
  • vyberať tolerantné odrody
  • silne napadnuté porasty zberať prednostne.

Z fungicídov sú na cerkospóru repovú v cukrovej aj kŕmnej repe autorizované prípravky s účinnou látkou azoxystrobin Amistar, Amistar Gold, Priori, Globaztar AZT 250 SC,  azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra, azoxystrobin+epoxiconazole Mercury,  cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC, tetraconazole Eminent 125 ME, Bagani a epoxiconazole+thiophanate-methyl Duett Ultra. Výborné výsledky dosahuje v cukrovej repe epoxiconazole+cresoxim-methyl Juwel, epoxiconazole+thiophanate-methyl Duett TopLimit, autorizovaný je aj oxychlorid-Cu Kuprikol 50 a epoxiconazole v prípravku Rubric (dopredaj) alebo tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato  a čistý thiophanate-methyl Topsin 500 SC alebo difenoconazole Mavita 250 EC a Score.  Biologický fungicídny prípravok Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravkom ošetrujte preventívne, najneskôr pri prvom výskyte choroby.

Spyrale je kombinovaný systémový fungicídny prípravok na báze difenoconazole+fenpropidin, s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obe účinné látky patria do skupiny inhibítorov biosyntézy sterolov (SBI). Difenoconazole patrí do skupiny triazolov. Po aplikácii prípravku dochádza k jeho rýchlej absorbcii listami a stonkami, pričom následne sa v rastline šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolov v bunkových membránach patogénov, vplyvom čoho dochádza k  prerušeniu ich životného cyklu (rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf). Fenpropidin patrí do skupiny amínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách hubových patogénov. Blokuje vytváranie sekundárnych haustórií, čím redukuje tvorbu mycélia. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny.

V rovnakom období je cukrová a kŕmna repa napádaná aj múčnatkou repovou (Erysiphe betae). Rozoznáme ju na listoch veľmi ľahko: celé listy sú z vrchnej strany pokryté bielym múčnatým povlakom. Na jej šírenie postačí už 30 % vlhkosť vzduchu.

V cukrovej repe sú autorizované prípravky s účinnou látkou azoxystrobin Amistar, Priori, Globaztar AZT 250 SC, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra, azoxystrobin+epoxiconazole Mercury, tetraconazole Eminent 125 EM, Bagani,  cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC, difenoconazole+fenpropidin  Spyrale, epoxiconazole+thiophanate-methyl Duett Top, Duett UltraLimit aj proti hrdzi repovej a ramuláriovej škvrnitosti.

Síra v prípravkoch Thiovit JetSiarkol 80 WG je autorizovaná len na múčnatku v cukrovej repe s možnosťou aplikácie najneskôr do konca augusta. Z kontaktných prípravkov je to ešte síra v prípravku Kumulus WG alebo Pol-Sulphur 80 WP. Biologický fungicídny prípravok Serenade Aso  s obsahom Bacillus subtilis použite preventívne.

Okrem repy napáda cerkospóra a múčnatka aj repu cviklovú. Povolené rozšírenie rozsahu použitia má do cvikle proti obidvom chorobám cyproconazole+trifloxystrobin Sfera 535 SC.

Podobné príznaky ako cerkospóra má ramuláriová škvrnitosť repy ((Ramularia betae), škvrny sú však väčšie asi 10 mm a okraj škvrny nie je výrazný. Konídie sa tvoria na spodnej strane listov. Typický je aj neskorší nástup choroby koncom augusta až začiatkom septembra. Proti tejto chorobe  sú autorizované fungicídy s účinnou látkou difenoconazole Score, epoxiconazole+thiophanate-methyl Duett Ultra, Duett TopLimit, tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra  a difenoconazole Mavita 250 EC.

Hrdza repová Uromyces betae sa prejavuje na vrchných stranách starých listov, kde sa tvoria hrdzavo hnedé kôpky letných výtrusov, ktoré sú obrúbené svetlým lemom. Silne napadnuté listy predčasne žltnú a postupne odumierajú. Autorizovaný je azoxystrobin+epoxiconazole Mercury a epoxiconazole+thiophanate-methyl Duett Ultra, Limit a azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra.

Macropholina phaseolina je  nová hubová choroba buliev repy. Prenáša sa osivom aj pôdou, spôsobuje odumieranie vzchádzajúcich rastlín a hnilobu buliev. Zatiaľ nie sú autorizované fungicídy.