Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 28/2019

22-07-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby kukurice

Kukurica sa v posledných dňoch vytiahla a zmohutnela. Niektoré hybridy však dostali zabrať a polámali sa alebo poohýnali od vetra. Poškodené stonky tak môžu byť vstupnou bránou pre choroby kukurice. Ak ste mali v minulosti problémy z niektorou z nich, teraz je čas na aplikáciu fungicídov.

Obr.

Obr.: Polámaná kukurica

Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy chorobu redukujú. Odporúča sa pestovať odolné hybridy a likvidovať napadnuté zvyšky rastlín. Autorizovaný epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus aplikujte na začiatku infekcie, keď je kukurica v štádiu začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) až do obdobia kvitnutia, kedy vrchná a spodná časť metliny kvitne a blizny sú vyrastené (BBCH 65). Nižšiu dávku prípravku aplikujte v prípade nižšieho infekčného tlaku. Je systémovo pôsobiaci fungicíd s obsahom dvoch účinných látok. Tie sú prijímané nadzemnými časťami rastlín a následne rozvádzané do celej rastliny. Prípravok pôsobí aj proti helmintosporióze kukurice (Setosphaeria turcica). Okrem toho má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov, čo spôsobuje, že  listová plocha je dlhšie zelená (tzv. green effect). Čistý pyraclostrobin, ale vo vyššej koncentrácii je v prípravku Retengo.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Má translaminárny a lokálno-systémový účinok.  Pyraclostrobin pôsobí v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušuje prenos elektrónov (pôsobí na tzv. komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia húb. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu.

Účinná látka epoxiconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí systémovo a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Rast huby je tak ihneď a dlhodobo pozastavený.

Na menej významné použitie bol autorizovaný proti hrdzi kukuričnej aj prípravok s obsahom azoxystrobinu+propiconazole Quilt Xcel. Účinkuje tiež proti helmintosporióze kukurice.

Fuzariózy klasov a stoniek kukurice spôsobuje niekoľko druhov patogénov. Najrozšírenejší je Fusarium graminearum. Napáda kukuricu vo všetkých rastových fázach od klíčenia, kedy spôsobuje odumieranie rastlín, cez napadnutie pletív a lámanie stebla, až po napadnutie šúľkov a zŕn. Prejavuje sa ružovým mycéliom na napadnutých zrnách a klasoch. Fusarium moniliforme napáda steblá, šúľky a zrná bielo-fialovým mycéliom. Zdrojom infekcie sú rastlinné zvyšky, osivo kukurice, a šíri sa aj z obilnín. Infekciu často roznášajú húsenice víjačky kukuričnej. Škodlivosť fuzárií je v redukcii počtu rastlín pri vzchádzaní, rozrušení stebla a v napadnutí klasov. Najväčšie riziko, ktoré ovplyvňuje kvalitu pestovanej kukurice, je kontaminácia produktov mykotoxínmi, ktoré fuzáriá produkujú. Na Slovensku sme zaznamenali v rokoch vhodných pre ochorenie prekročenie prípustnej hranice obsahu mykotoxínov deoxynivalenol a zearalenon, ktoré produkuje F. graminearum. Prevencia je hlavne  v dodržiavaní striedania plodín, zapracovanie pozberových zvyškov, nesiať kukuricu príliš skoro a hlboko a pestovať odolné hybridy. Aautorizované sú  postrekové prípravky na báze prothioconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC a Traper a k nim paralené prípravky. Ošetrenie proti fuzariózam stoniek a klasov týmito prípravkami vykonajte preventívne od rastovej fázy vyvinutého 3. kolienka do konca kvitnutia (BBCH 33-69). Ošetrenie výrazne prispieva k zníženiu obsahu mykotoxínov v zrne. Systémovo pôsobiace účinné látky majú veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obe účinné látky fungujú ako inhibítory demetylácie v procese biosyntézy sterolov (SBI). Ich spektrum účinku sa veľmi vhodne dopĺňa. Prípravok dobre účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov s dlhodobým účinkom.

Na postrek kukurice počas vegetácie sú autorizované azoxystrobin+propiconazole v prípravku Quilt Xcel proti helmintosporióze Helminthosporium turcicum v poraste kukurice na zrno, kukurice na siláž, kukurice cukrovej alebo kukurice na osivo pri objavení sa prvých príznakov infekcie v závislosti od podmienok infekcie, od rastovej fázy BBCH 30 (začiatok predlžovania stonky) do BBCH 69 (koniec kvitnutia, blizny kompletne suché). Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu. Dávku vody voľte v závislosti od rastovej fázy kukurice a typu postrekovača tak, aby bola zabezpečená dokonalá pokryvnosť ošetrovaného porastu postrekovou kvapalinou.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok).

Účinná látka propiconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí proti hubovým patogénom vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňovaním biosyntézy sterolov v bunkových membránach patogéna. Propiconazole pôsobí systémovo, je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny. Xylémom je translokovaný akropetálne a dostáva sa do rastlinných pletív, ktoré chráni.

Epoxiconazole+pyraclostrobin v prípravku Retengo Plus je autorizovaný do kukurice na zrno, na siláž, na osivo aj cukrovej kukurice proti helmintosporióze kukurice Cochliobolus heterosporus, synonym Helminthosporium maydis.  Bežná rasa patogéna 0 sa vyskytuje v Taliansku, nebezpečnejšia rasa T sa v štátoch EÚ nevyskytuje. Ekonomicky a hospodársky významná je práve rasa T, z hľadiska produkcie toxínov. Rasa T má status karanténneho organizmu. Rasa 0 produkuje iba malé, 1-3 mm veľké svetlé škvrny výlučne na listoch. Rasa T napáda listy, stonky, šúľky a zrná. Na citlivých genotypoch vyvoláva 1-4 cm veľké pozdĺžne škvrny, niekedy sfarbené svetlohnedo s červenkastými okrajmi. Napadnuté zrná sú pokryté povlakom mycélia. Rasa 0 prezimuje na rastlinných zvyškoch vo forme mycélia alebo konídií. Rasa T môže prezimovať aj v napadnutom osive. Obidve rasy sú teplomilné, s optimom okolo 25 °C a vysokou vzdušnou vlhkosťou.  Najefektívnejšie je používanie rezistentných odrôd. Nové výkonné hybridy používané na celom svete sú väčšinou k rase T rezistentné.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram. Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku. Aplikáciu proti chorobám kukurice: helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turcica), spála kukurice (Cochliobolus carbonum) a škvrnitosť listov kukurice (Kabatiella zeae) je potrebné vykonávať včas, najneskôr pri objavení sa prvých príznakov infekcie. Aplikujte v rastovej fáze BBCH 30-69 t.j. od fázy začiatku predlžovacieho rastu do fázy konca kvitnutia kukurice. Aplikácia v období predlžovacieho rastu je účinná v prvom rade proti chorobám listov, kým aplikácia v období metania/kvitnutia proti chorobám listov a klasov. Proti škvrnitosti listov kukurice pri jednorazovej aplikácii je potrebné klásť dôraz na ošetrenie v období predlžovacieho rastu. Proti helmintosporióze kukurice použite množstvo postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako 300 l/ha. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu 2x.

Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb. Podľa spôsobu účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov.

Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok.

K ďalším ochranným opatreniam patrí hlboká orba, používanie certifikovaného materiálu, striedanie plodín a morenie osiva.