Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 13/2019

25-04-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Blyskáčik na repke olejke

Posledné teplé dni urýchlili vývoj repky, sú vytvorené zelené puky, čas, keď ich poškodzuje  blyskáčik repkový (Meligethes aeneus). Dobrým znakom, že treba pozorovať nálety blyskáčika repkového na repku olejku, je rozkvitnutie púpavy. Pri použití insekticídov sa riaďte podľa jeho skutočného výskytu. Kritické čísla sú rôzne: keď sú zelené kvetné puky ešte zakryté je prah 1-2 imága na rastlinu, dva týždne pred kvitnutím 4 imága na rastlinu, tesne pred kvitnutím 5-6 imág na rastlinu. Počet imág sa zisťuje na 20 miestach na vrchole súkvetí 5 rastlín, spolu je to 100 súkvetí. Zvlášť sa hodnotí obvod porastu do hĺbky 50-100 m a zvlášť vnútro porastu. Odpočty robte ráno (za chladu) ak teploty cez deň dosiahli nad 12°C, odberom 100 kvetenstiev do nepriepustných vreciek. Jarná repka má prah škodlivosti 2 imága na rastlinu v štádiu puku.

Chrobák je 2 - 2,5 mm dlhý, krovky má tmavo zelené alebo modré. Nos je zakrivený a ochlpený. Larvy sú belavé, beznohé, 6 - 7 mm dlhé. Imága prezimujú plytko v pôde alebo pod lístím. Pri teplote 12°C prelietajú na repku, samičky po žere kladú vajíčka do najväčších púčikov. Samička kladie okolo 250 vajíčok. Larvy sa liahnu za 4 - 9 dní a po dospení padajú na zem, kde sa kuklia. Mladé chrobáky sa objavujú na začiatku leta, po úživnom žere na rôznych rastlinách koncom augusta prechá­dzajú na zimoviská. Počas zimy majú úmrtnosť až 85 - 98 %. Má jednu generáciu do roka. Škodlivosť je v tom že imága poškodzujú kvetné puky, aby sa prehrýzli k peľu, alebo do nich nakládli vajíčka, čím ich úplne znehodnotia. Imága aj larvy sa živia výlučne peľom. Po rozkvitnutí repky ich škodlivosť končí, lebo majú zabezpečený dostatok voľne prístupného peľu. Prirodzenými nepriateľmi lariev blyskáčika je blanokrídly parazitický hmyz.

Autorizované prípravky na ošetrenie repky ozimnej aj jarnej proti blyskáčikom sú prípravky s účinnými látkami zo skupiny pyretroidov alpha-cypermethrin Vaztak 10 EC, Vaztak Active, Eribea, cypermethrin Cyperkill 25 EC, Cyperkill Max, Cythrin 250 EC, Rafan, Rafan Max, Supersect, Supersect Max, Cyprin 10 EC, Cythrin Max beta-cyfluthrin Bulldock 25 EC a nové Cythrin Max a Sweep, deltamethrin Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Delacps 050 CS (len repka ozimná), Deltop 050 CS (len repka ozimná),   Poleci, Desha 2,5 EC, Decision, Scatto a nový insekticíd Decis Forte a Dinastia Forte,  gamma-cyhalothrin Nexide, Rapid, zeta-cypermethrin Fury 10 EW, lambda-cyhalothrin Kaiso Sorbie, Karate Zeon 5 SC, Markate 50, Sparviero, Lambada Gunner, etofenprox Trebon 30 EC pôsobí na škodcov ako dotykový a požerový jed. Nie je systémový. Účinná látka etofenprox je pyretroid pôsobiaci blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu. Acetamiprid Mospilan 20 SP je ešte povolený a na krátku dobu sú autorizované Apis 200 SF, Aceptir 200 SE, Gazelle a Yoroi. Acetamiprid pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Esfenvalerate Sumi-Alpha 5 EW (len repka ozimná) pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Je nesystémový insekticíd s čiastočne translaminárnym efektom. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že blokuje sodíkové kanály na membránach hmyzu, v dôsledku toho je narušený prenos nervového impulzu a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti. Chlorpyrifos-methyl je organofosfát v prípravkoch Reldan 22 Pyrinex M 22. Účinná látka tau-fluvalinate v prípravkoch Mavrik a Evure patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Ďalej sú povolené indoxacarb Avaunt 15 EC, thiacloprid Bariard, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Ecail Ultra, malathion Fyfanon 440 g/l EW (len repka ozimná). Malathion je organofosfátový širokospektrálny nesystémový insekticíd. Hubí hmyz po kontakte, pôsobí neurotoxicky.  Čistý chlorpyrifos v prípravkoch Dance, Helios 480 EC, Pirat, Pyrifos 480 EC. V roku 2018 bol autorizovaný aj chlorpyrifos-metyl+cypermethrin v prípravku Nurelle. Nová účinná látka pymetrozine je autorizovanaá v prípravku Plenum 50 WG. Účinná látka sa  vyznačuje  novým mechanizmom účinku a účinkuje aj proti blyskáčikom, ktorí sú rezistentní proti niektorým súčasne používaným insekticídom. Insekticíd je prijímaný predovšetkým zelenými listami a v rastlinách sa šíri xylémom a floémom (systémovo) a translaminárne. Je to insekticíd predovšetkým s kontaktným účinkom na blyskáčika repkového. Spôsob účinku pymetrozine na blyskáčika repkového nie je úplne známy, ale výskum naznačuje, že blokuje odpoveď receptorov (chorodontal mechanoreceptors) hmyzu. Po ošetrení pymetrozine  môžu byť pozorované rôzne symptómy na hmyze vrátane ochrnutia zadných končatín, nekoordinované pohyby, repelentný a proti požerový  účinok  ako aj úhyn hmyzu. Požer na pukoch je rýchlo prerušený. Prípravok aplikujte pri prekročení prahu škodlivosti blyskáčika repkového a to v aplikačnom okne od rastového štádia viditeľných kvetných pupeňov (zelené puky) až do štádia žltého puku, kedy sú prvé petaly viditeľné, kvetné pupene stále ešte uzavreté (BBCH 51-59). Aplikujete max. 1 x za sezónu.

Platí zásada neošetrovať porasty vtedy, ak sa na nich zdržiavajú včely alebo sa porasty nachádzajú v letovej dráhe včiel, po ktorej práve včely lietajú. Vždy ošetrujte v čase, keď včely v porastoch a nad nimi, nie sú! Za kvitnúci porast navštevovaný včelami sa považuje porast, kde na 1 m2 sa nachádzajú priemerne dve kvitnúce rastliny. Priemerný počet kvitnúcich rastlín vrátane kvitnúcich burín v porastoch sa zisťuje v pásoch širokých 1 m a dlhých 100 m, a to na plochách do 10 ha na piatich miestach a na plochách nad 10 ha na desiatich miestach. Ak sú podstatné rozdiely v kvitnutí niektorej časti porastu, posudzuje sa táto časť samostatne. Za kvitnúce stromy a kry sa považujú aj stromy a kry navštevované včelami pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru.