Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 7/2019

11-03-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ošetrovanie zemiakovej sadby

Zemiakovú sadbu je možné ošetriť proti niektorým chorobám, dokonca pred vločkovitosťou je možné zemiaky ochrániť len morením. V ponuke je aj množstvo biopreparátov. Na rozdiel od iných poľných plodín v zemiakoch je veľký výber moridiel proti živočíšnym škodcom.

Morenie sadby proti chorobám

Koreňomorka zemiaková syn. Vločkovitosť zemiakov (Thanatephorus cucumeris anamorfa Rhizoctonia solani) sa šíri zo sklerócií huby v pôde alebo z mycélia, ktoré prežíva v pôde ako súčasť bežnej mikroflóry. Najvhodnejšie podmienky pre šírenie sú teploty 10-12°C, vlhké, studené a málo prevzdušnené pôdy. Skleróciá sa na hľuzách začínajú tvoriť na začiatku dozrievania hľúz. Škody sú väčšie v ťažkých, vlhkých a málo výhrevných pôdach a v rokoch s chladnou a vlhkou jarou. Príznaky sa objavujú už na začiatku klíčenia hľúz v podobe hnedých až čiernych hľúz, klíčky zahnívajú. Neskôr sú napadnuté vodivé pletivá a je narušený tok asimilátov, hľuzy sú drobné, nevyrovnané, deformované a tvoria sa blízko povrchu pôdy, čo spôsobuje ich zelenanie. Rastliny žltnú, skôr kvitnú a vrcholové lístky sa pozdĺžne zvinujú. Vo vlhkom počasí sa niekedy tvoria na stonkách na úrovni pôdy biele mycéliové povlaky a tieto povlaky sa tvoria spolu so skleróciami  v podobe vločiek aj na hľuzách. Čím dlhšie je obdobie od odumretia vňate a zberom hľúz, tým je výskyt sklerócií vyšší. Odporúča sa nepestovať náchylné odrody v ťažkých a menej výhrevných pôdach. Vysádzať do vyhriatej pôdy, šetrná manipulácia s hľuzami, rýchly zber, skladovanie, ktoré zabezpečí suchý povrch hľúz. Vhodná predplodina, správna agrotechnika. Jediný spôsob boja je morenie hľúz. Novinkou je postrek hľúz zemiakov pred sadením prípravkom Proradix Final s účinnou látkou Pseudomonas sp. kmeň DSMZ 13134. Sadivo musí byť deklarované ako morené (s uvedením  názvu prípravku a dávkovaním  moridla). Ďalšou možnosťou je aplikovať postrekom (vodný systém) do riadkov pri výsadbe. Je povolená len jedna aplikácia za vegetáciu. Fungicídny prípravok  na báze  Pseudomonas sp. kmeň DSZM 13134 pôsobí biologickou cestou proti vločkovitosti zemiakov, ktorú spôsobuje koreňomor ľuľkový (Rhizoctonia solani). Mechanizmus účinku je založený  na schopnosti fluorescenčných pseudomonád produkovať siderofóry, ktoré selektívne viažu trojmocné železo. Dostupnosť železa pre mikrobiálnu asimiláciu v rizosfére je veľmi obmedzená. Pseudomonas sp. v prípravku Proradix sú schopné produkovať vysoko účinný siderofór. Výsledný komplex trojmocného železa a siderofóru nie je využiteľný ako zdroj železa pre iné mikroorganizmy. Týmto spôsobom Pseudomonas sp. v prípravku Proradix obmedzuje rast patogénov na koreňoch rastlín. Okrem toho, fluorescenčné pseudomonády prípravku indukujú v ošetrených rastlinách vznik odolnosti k pôdnym  patogénom.

Zaujímavým prípravkom na báze flutolanilu je moridlo Moncut. Ošetrenie zabezpečí ochranu sadby i dcérskych hľúz. Účinná látka flutolanil patrí do skupiny benzamidov, má protektívne a kuratívne pôsobenie. Účinok flutolanilu je založený na inhibícii enzýmu succinát dehydrogenázy (SDH inhibítor) pri látkovej premene v mitochondriách, narušuje biosyntézu organických látok a energetický metabolizmus v bunke patogéna (FRAC 7).

Použitie len pre sadbové zemiaky tiež dvomi spôsobmi:

  1. Ošetrenie sa uskutočňuje v profesionálnych zariadeniach formou ULV (ultra-low-volume) postreku pred výsadbou zemiakov v dávke 200 ml/tona v max, 2-3 l vody. Pre dosiahnutie stabilnej ochrany je nutné rovnomerné pokrytie hľúz po celom povrchu. Odporúčame moriace zariadenie s valčekovými (koľajnicovými) dopravníkmi ktoré zabezpečia otáčanie hľúz. Hľuzy musia byť čisté a zbavené zvyškov zeminy, tok hľúz je nutné zabezpečiť len v jednej vrstve. Pri postreku je nutné zabrániť úletu postrekovej hmly krytom moriaceho zariadenia z impregnovanej látky.
  2. Ošetrenie sa uskutočňuje pri výsadbe zemiakov aplikátormi umiestnenými na sadzači. Prípravok sa aplikuje na hľuzy padajúce do brázdy. Sadba musí byť čistá, zdravá a bez mechanického poškodenia alebo známok hniloby. Množstvo účinnej látky flutolanil nesmie prekročiť dávku 0,232 kg/ha.

Autorizované moridlá proti chorobám zemiakov sú s účinnými látkami mancozeb v prípravku Dithane M 45 (autorizovaný aj na fuzariózy), fludioxonil v moridle Maxim 100 FS, pencycuron  v prípravku Monceren 250 FS, posilnený pencycuron+protioconazole v prípravku Monceren Pro, a často opisovaný spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám Polyversum na suché morenie zemiakovej sadby s obsahom oospór Pythium oligandrum Drechsler a prípravok s obsahom oospór Pythium oligandrum Polydresser.

Fludioxonil je širokospektrálna kontaktne pôsobiaca účinná látka patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem hľuzami zemiakov je limitovaný, čo zvyšuje jej kontaktnú aktivitu na povrchu zemiakových hľúz. Fludioxonil kontroluje ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Basidiomycetes ako Rhizoctonia solani. Maxim 100 FS je fungicídne moridlo pôsobiace proti chorobám prenosným hľuzami a pôdou, ktoré negatívne ovplyvňujú vzchádzanie rastlín, následne úrodu a kvalitu zbieraných zemiakových hľúz. S cieľom redukcie možnosti vzniku rezistentných rás húb k účinnej látke fludioxonil neodporúčame moriť moridlom Maxim 100 FS zemiakové sadivo vyšších generácii množenia. Moridlo musí byť, z hľadiska zvýšenia kvality namorenia zemiakových hľúz, pri aplikácii riedené vodou. Odporúčaný maximálny objem moriacej suspenzie je 2 litre na tonu zemiakového sadiva. Je nevyhnutné urobiť kalibráciu kontinuálneho moriaceho zariadenia (zariadenie umiestnené nad dopravníkom zemiakových hľúz alebo na sadzači zemiakov) použitím finálnej moriacej kvapaliny. Moridlo Maxim 100 FS je odporúčané na morenie certifikovaného zemiakového sadiva určeného na výrobu konzumných zemiakov. Zemiakové sadivo musí byť zbavené nadbytočného množstva pôdy, hľuzy by mali mať scelené všetky poranenia pokožkových pletív. V prípade morenia predklíčených hľúz dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu klíčkov.

Účinná látka pencycuron v prípravku Monceren patrí do chemickej skupiny phenylmočovín a spôsob účinku na patogéna je založený na ovplyvňovaní mitózy a bunkového delenia. Fungicíd je určený na mokré morenie zemiakových hľúz proti koreňomoru ľuľkovému (Rhizoctonia solani), ktorý spôsobuje vločkovitosť zemiakov Ošetrenie sadby prípravkom Monceren 250 FS vedie k vyššej úrode hľúz a lepšej kvalite konzumných zemiakov. Morenie hľúz sa vykonáva dvoma spôsobmi:

  1. Prípravok aplikujte neriedený formou ULV postreku na hľúzy tak, aby bol pokrytý pokiaľ možno celý ich povrch. Ošetrenie vykonávajte skoro na jar pri vyskladňovaní hľúz zo zemiakárne a príprave na sadbu. Vhodné sú valčekové dopravníky, ktoré umožňujú otáčanie hľúz. Na dopravník je pripevnené postrekovacie zariadenie, ktoré musí byť nastavené tak, aby postrekovací kužeľ pokryl celú plochu dopravníka. S cieľom zabrániť prípadnému úletu postrekovej suspenzie je postrekový kužeľ odtienený impregnovanou látkou. Morenie hľúz do zásoby je možné aj pri sadbe skorých zemiakov určených na predklíčenie.
  2. Ošetrenie počas výsadby zemiakov vykonávajte schválenými aplikátormi umiestnenými na sadzači. Príslušné množstvo prípravku (napr. pri 2,5 t sadby na ha 1,5 l prípravku) zriedeného v 60 - 80 l vody aplikujte na hľuzy padajúce do brázdy.

Morenie sadby proti škodcom

Proti pôdnym živočíšnym škodcom a škodcom, ktorí v skorom štádiu po vzídení i neskôr poškodzujú mladé rastliny cicaním a požieraním je viac účinných látok vhodných na morenie sadby. Proti pásavke zemiakovej, voškám a cikádke burinovej ako vektorom vírusov a fytoplazmóz (Stolbur zemiaka), je autorizované moridlo s účinnou látkou thiamethoxam Cruiser 350 FS. Účinná látka thiamethoxam má insekticídny účinok s reziduálnym pôsobením. Má systémový účinok cez koreňový systém. Pôsobí kontaktne, aj ako požerový jed. Thiamethoxam pôsobí na nervový systém hmyzu.