Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 45/2018 - Tuta absoluta sa u nás udomácňuje

14-01-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Psota rajčiaková Tuta absoluta je oligofág, napáda len rastliny z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae). Ide o drobného motýľa z čeľade psotovitých (Gelechiidae), pôvodom z Južnej Ameriky, kde je najčastejším škodcom poľných aj skleníkových kultúr rajčiakov. Ekonomicky najvýznamnejšími hostiteľskými druhmi v pôvodných oblastiach výskytu sú rajčiak, zemiaky a baklažán. V Európe bol prvýkrát jeho výskyt potvrdený v roku 2006 v Španielsku (Katalánsko), kam bol pravdepodobne zavlečený so zásielkami rajčín zo Strednej alebo Južnej Ameriky. Z prvého ohniska výskytu sa začal šíriť do ďalších európskych štátov v Stredomorí a v Severnej Afrike. V súčasnosti v španielskych oblastiach s intenzívnym pestovaním poľných porastov rajčiakov sú hlásené veľké škody s hospodárskymi stratami, vyššími ako 50 %. Na našom území sme zistili výskyt prvý krát v roku 2016 a odvtedy nachádzame psotu rajčiakovú na západnom a strednom Slovensku počas monitoringu škodlivých organizmov.

Opis škodlivého organizmu

Tuta absoluta má nenápadné sivohnedé sfarbenie. Rozpätie krídel je 10 mm. Pre psoty sú typické dlhé a hore pretiahnuté tykadlá, ktoré sú dobre viditeľné voľným okom. Škodlivým štádiom sú húsenice, ktoré prechádzajú štyrmi larválnymi štádiami. Spočiatku sú larvy belavej farby, neskôr sa sfarbujú do zelenej až ružovej. Majú tmavo hnedú hlavu a na predohrudi výrazný čierny prúžok. Dorastajú do veľkosti 8 mm. Vývojový cyklus trvá 29 až 35 dní. Minimálna a maximálna teplota, pri ktorej môže škodca dokončiť svoj vývoj, je 14 a 30°C. Táto juhoamerická psota má veľký reprodukčný potenciál, v skleníkoch vytvára 10 až 12 generácií za rok. Samičky škodcu sú schopné naklásť 200 až 300 vajíčok. Húsenice škodia žerom najmä na zelených častiach rastlín, ale môžu poškodzovať aj plody. Výrazne znižujú úrodu a kvalitu plodov.

Príznaky poškodenia

Na listoch spôsobujú požerky v podobe charakteristických nepravidelných mín. Listové pletivo v okolí mín nekrotizuje a pri silnom napadnutí môžu usychať celé rastliny. Vnútri stoniek a v plodoch vyžierajú chodbičky. V tesnej blízkosti poškodenia sú vždy zreteľné kopčeky s tmavým zrnitým trusom. Znečistený povrch rastlín je zdrojom sekundárnych patogénov. Tuta absoluta nepatrí medzi regulované škodlivé organizmy. Tento škodca nie je schopný prezimovať v chladnejších oblastiach mierneho podnebného pásma (okrem skleníkov), napriek tomu existuje reálna hrozba zavlečenia a jeho rozširovanie do ďalších členských krajín EÚ, predovšetkým prostredníctvom dovozu hostiteľských rastlín zo štátov s preukázaným výskytom Tuta absoluta.

Ochrana

Preventívna kontrola

Odporúčanie pre pestovateľskú prax je preventívna samokontrola skleníkových rajčiakov celoročne viackrát (aj v zime). Taktiež treba sledovať stav fóliovníkových a poľných rajčiakov v priebehu roka v mesiacoch máj až september. Po vizuálnom zistení podozrivých rastlín alebo plodov rajčín je potrebné okamžite kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora odboru ochrany rastlín Ústredného a kontrolného ústavu poľnohospodárskeho. Telefónne čísla fytoinšpektorov je možné nájsť na internetovej adrese: http://www.uksup.sk/index.php?n=29A.

Agrotechnická ochrana

 1. Inštalácia sieťky proti hmyzu na vetracie a iné otvory rýchliarní.
 2. Pred sejbou zabezpečiť neprítomnosť vývinových štádií škodcu v pôde /pestovateľskom substráte a zabezpečiť neprítomnosť zvyškov hostiteľských rastlín. Pred výsadbou odstrániť všetky zostatky predošlej kultúry, dôkladné očistenie konštrukčných častí skleníkov a fóliovníkov (kúriace rúry, rebrá, oporný systém, spevnenia, atď.).
 3. Výsadba rastlinolekársky prekontrolovaného množiteľského materiálu.
 4. Aplikácia vhodných lapačov od začiatku až do konca cyklu pestovania.
 5. Okamžitá likvidácia napadnutých častí rastlín. 15 až 30 dní po vysadení priesad aspoň raz prekontrolovať každú rastlinu a ručne odstrániť listy s mínami škodcu, ktoré treba vložiť do dobre uzavretých igelitových vrecúšok. Odstránenie príznakových plodov a výhonkov: v rámci cyklu pestovania vždy, keď sa zistia príznaky napadnutia húsenicou Tuta absoluta na plodoch alebo na stonke, treba vykonať kontrolu na celej ploche rýchliarní alebo parcely, treba ich vyradiť z pestovania a bezpečne ich zničiť a takto zabrániť dokončeniu životného cyklu škodcu a jeho šíreniu.
 6. Zničenie hostiteľských rastlín burín a ich nasledovné odstránenie z miesta pestovania.
 7. Pri zbere vykonanie prebierky úrody: pred prevezením do baliaceho závodu alebo ešte na parcele alebo v závode pred balením treba odstrániť napadnuté plody, alebo plody podozrivé z napadnutia týmto škodcom.
 8. Na konci pestovateľského cyklu úplné odstránenie rastlín a likvidácia zvyškov rastlín.
 9. Pravidelné čistenie zariadení, použitých pri pestovaní (napr. zavlažovacie zariadenie, náradie, obalový materiál).
 10. V rýchliarni medzi pestovaním dvoch hostiteľských plodín musí uplynúť aspoň 6 týždňov.

Biologická ochrana

Vyloženie prirodzených nepriateľov škodcu do rýchliarní:

Dravé bzdochy - Macrolophus caliginosus. (Miridae)
Použitie parazitoidov Trichogramma pretiosum a Trichogramma achaeae.
Zníženie počtu jedincov pomocou vodných lapačov, je potrebné vyložiť 20-40 lapačov.

Chemická ochrana

Základom chemickej ochrany je pozorovanie výskytu škodcu lapačmi obsahujúcimi špecifické feromóny s lepovými doštičkami počas celého cyklu pestovania. Je možné aplikovať aj lapače s vodou. Vyloženie a čas výmeny feromónových kapsúl a výsledky odchytu treba raz týždenne zaznamenávať.

 • v rýchliarňach: v každej časti (v tuneloch) vyloženie minimálne jedného lapača v chodbách a v blízkosti vchodu.
 • na poli: pod výmeru 1 ha 1 lapač na parcelu, pri výmer nad 1 ha 2 kusy na hektár, vyložené vo výške 1,5-2 m.

Načasovanie postrekovania podľa fenológie pestovanej kultúry a vývinového štádia húsenice:

Začiatok ošetrení:

 • v rýchliarniach: 3 kusy v lapači za týždeň (pestovanie priesad).
 • na poli: Ak sa nezistí poškodenie na parcele a výsledok odchytu je malý (3-30 jedincov/týždeň/lapač), treba vykonať preventívne ošetrenie organizmom vhodným na biologické ošetrenie, ako napr. Bacillus thuringiensis, načasované proti štádiu lariev L1.

Ak sa v kultúre zistia všeobecné príznaky, charakteristické pre škodcu Tuta absoluta, aj keď je to v malej miere, je potrebné vykonať ošetrenie proti škodcovi 1-3 krát aplikovaním a striedaním prípravkov, špecifických pre tento druh.

Prvotným cieľom chemickej ochrany je ochrana proti húseniciam. U nás sú autorizované iba prípravky s účinnou látkou spinosad.

V prípade výskytu psoty rajčiakovej vydáva ÚKSÚP pestovateľovi nariadenie v zmysle Zákona NR SR 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti.  V rozhodnutí je potrebné predpísať nasledujúce:

V rodiacich porastoch:

 • Povinná ochrana prípravkami na ochranu rastlín v čase vegetácie podľa technologických >predpisov s dodržiavaním obmedzenia potravinovo-zdravotníckej a pracovnej doby čakania.
 • Vyloženie vhodných lapačov na zachytenie škodcu a na zistenie účinnosti ochrany a zapísanie týždenného odchytu a dátumu výmeny feromónových kapsúl.
 • Likvidácia napadnutých častí počas doby pestovania (spálením, dezinfekciou, zakopaním).
 • Povinná likvidácia hostiteľských rastlín burín.
 • Zber úrody v celom rozsahu.
 • Po vykonaní dôsledného triedenia úrody povolenie použitia plodov na čerstvý konzum.
 • Likvidácia vytriedených zostatkových plodov.
 • Čistenie náradia, zariadenia a obalového materiálu používaného pri pestovaní.
 • Pri pestovaní dvoch náchylných kultúr po sebe treba dodržiavať 6 týždňový odstup pestovania.
 • 7 až 10 dní pred začatím ďalšieho pestovateľského cyklu treba vyložiť lapače, vhodné na zachytenie škodcu.

Pri pestovaní priesad:

 • Povinná ochrana prípravkami na ochranu rastlín v čase vegetácie podľa technologických predpisov s dodržiavaním obmedzenia potravinovo-zdravotníckej a pracovnej doby čakania.
 • Vyloženie vhodných lapačov na zachytenie škodcu a na zistenie účinnosti ochrany a zapísanie týždenného odchytu a dátumu výmeny feromónových kapsúl.
 • Likvidácia napadnutých častí počas doby pestovania (spálením, dezinfekciou, zakopaním).
 • Povinná likvidácia hostiteľských rastlín burín.
 • Dôkladné pretriedenie priesad, vhodných na výsadbu v mieste ich pestovania v rýchliarniach a likvidácia rastlinných zvyškov po vytriedení.
 • Čistenie náradia, zariadenia a obalového materiálu, používaného pri pestovaní.
 • Pri pestovaní dvoch hostiteľských plodín po sebe treba dodržiavať 6 týždňový odstup pestovania.
 • 7 až 10 dní pred začatím ďalšieho pestovateľského cyklu treba vyložiť lapače, vhodné na zachytenie škodcu.

V skladovacích priestoroch rajčiakov, v priestoroch ich triedenia a v baliacich miestnostiach:

 • Vyloženie vhodných lapačov na zistenie prítomnosti škodcu.
 • Dôkladné triedenie.
 • Likvidácia zvyškov triedenia.
 • Čistenie zariadení, náradia a obalového materiálu, používaného pri preprave.