Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 7/2018 - Ošetrovanie zemiakovej sadby

19-04-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

V predchádzajúcich signalizáciách sme sa venovali ošetrovaniu osiva obilnín, strukovín a olejnín najmä proti hubovým chorobám. Zemiakovú sadbu je tiež možné ošetriť proti niektorým chorobám, dokonca pred vločkovitosťou je možné zemiaky ochrániť len morením, ale je tu aj veľký výber moridiel proti živočíšnym škodcom.

Morenie sadby proti chorobám

Koreňomorka zemiaková syn. Vločkovitosť zemiakov (Thanatephorus cucumeris anamorfa Rhizoctonia solani) sa šíri zo sklerócií huby v pôde alebo z mycélia, ktoré prežíva v pôde ako súčasť bežnej mikroflóry. Najvhodnejšie podmienky pre šírenie sú teploty 10-12°C, vlhké, studené a málo prevzdušnené pôdy. Skleróciá sa na hľuzách začínajú tvoriť na začiatku dozrievania hľúz. Škody sú väčšie v ťažkých, vlhkých a málo výhrevných pôdach a v rokoch s chladnou a vlhkou jarou. Príznaky sa objavujú už na začiatku klíčenia hľúz v podobe hnedých až čiernych hľúz, klíčky zahnívajú. Neskôr sú napadnuté vodivé pletivá a je narušený tok asimilátov, hľuzy sú drobné, nevyrovnané, deformované a tvoria sa blízko povrchu pôdy, čo spôsobuje ich zelenanie. Rastliny žltnú, skôr kvitnú a vrcholové lístky sa pozdĺžne zvinujú. Vo vlhkom počasí sa niekedy tvoria na stonkách na úrovni pôdy biele mycéliové povlaky a tieto povlaky sa tvoria spolu so skleróciami  v podobe vločiek aj na hľuzách. Čím dlhšie je obdobie od odumretia vňate a zberom hľúz, tým je výskyt sklerócií vyšší. Odporúča sa nepestovať náchylné odrody v ťažkých a menej výhrevných pôdach. Vysádzať do vyhriatej pôdy, šetrná manipulácia s hľuzami, rýchly zber, skladovanie, ktoré zabezpečí suchý povrch hľúz. Vhodná predplodina, správna agrotechnika. Jediný spôsob boja je morenie hľúz. Autorizované moridlá s účinnými látkami sú mancozeb v prípravku Dithane M 45 (autorizovaný aj na fuzariózy), fludioxonil v moridle Maxim 100 FS, pencycuron  v prípravku Monceren 250 FS, imidacloprid+pencycuron aj proti živočíšnym škodcom v prípravku  Monceren G alebo Prestige 290 FS, posilnený pencycuron+protioconazole v prípravku Monceren Pro, a často opisovaný spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám Polyversum na suché morenie zemiakovej sadby s obsahom oospór Pythium oligandrum Drechsler.

Fludioxonil je širokospektrálna kontaktne pôsobiaca účinná látka patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem hľuzami zemiakov je limitovaný, čo zvyšuje jej kontaktnú aktivitu na povrchu zemiakových hľúz. Fludioxonil kontroluje ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Basidiomycetes ako Rhizoctonia solani. Maxim 100 FS je fungicídne moridlo pôsobiace proti chorobám prenosným hľuzami a pôdou, ktoré negatívne ovplyvňujú vzchádzanie rastlín, následne úrodu a kvalitu zbieraných zemiakových hľúz. S cieľom redukcie možnosti vzniku rezistentných rás húb k účinnej látke fludioxonil neodporúčame moriť moridlom Maxim 100 FS zemiakové sadivo vyšších generácii množenia. Moridlo musí byť, z hľadiska zvýšenia kvality namorenia zemiakových hľúz, pri aplikácii riedené vodou. Odporúčaný maximálny objem moriacej suspenzie je 2 litre na tonu zemiakového sadiva. Je nevyhnutné urobiť kalibráciu kontinuálneho moriaceho zariadenia (zariadenie umiestnené nad dopravníkom zemiakových hľúz alebo na sadzači zemiakov) použitím finálnej moriacej kvapaliny. Moridlo Maxim 100 FS je odporúčané na morenie certifikovaného zemiakového sadiva určeného na výrobu konzumných zemiakov. Zemiakové sadivo musí byť zbavené nadbytočného množstva pôdy, hľuzy by mali mať scelené všetky poranenia pokožkových pletív. V prípade morenia predklíčených hľúz dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu klíčkov.

Účinná látka pencycuron v prípravku Monceren patrí do chemickej skupiny phenylmočovín a spôsob účinku na patogéna je založený na ovplyvňovaní mitózy a bunkového delenia. Monceren je fungicíd určený na mokré morenie zemiakových hľúz proti koreňomoru ľuľkovému (Rhizoctonia solani), ktorý spôsobuje vločkovitosť zemiakov Ošetrenie sadby prípravkom Monceren 250 FS vedie k vyššej úrode hľúz a lepšej kvalite konzumných zemiakov. Morenie hľúz sa vykonáva dvoma spôsobmi:

  1. Prípravok aplikujte neriedený formou ULV postreku na hľúzy tak, aby bol pokrytý pokiaľ možno celý ich povrch. Ošetrenie vykonávajte skoro na jar pri vyskladňovaní hľúz zo zemiakárne a príprave na sadbu. Vhodné sú valčekové dopravníky, ktoré umožňujú otáčanie hľúz. Na dopravník je pripevnené postrekovacie zariadenie, ktoré musí byť nastavené tak, aby postrekovací kužeľ pokryl celú plochu dopravníka. S cieľom zabrániť prípadnému úletu postrekovej suspenzie je postrekový kužeľ odtienený impregnovanou látkou. Morenie hľúz do zásoby je možné aj pri sadbe skorých zemiakov určených na predklíčenie.
  2. Ošetrenie počas výsadby zemiakov vykonávajte schválenými aplikátormi umiestnenými na sadzači. Príslušné množstvo prípravku (napr. pri 2,5 t sadby na ha 1,5 l prípravku) zriedeného v 60 - 80 l vody aplikujte na hľuzy padajúce do brázdy.

Morenie sadby proti škodcom

Proti pôdnym živočíšnym škodcom a škodcom, ktorí v skorom štádiu po vzídení i neskôr poškodzujú mladé rastliny cicaním a požieraním je viac účinných látok vhodných na morenie sadby. Proti pásavke zemiakovej, voškám a cikádke burinovej ako vektorom vírusov a fytoplazmóz (Stolbur zemiaka), je autorizované moridlo s účinnou látkou thiamethoxam Cruiser 350 FS. Účinná látka thiamethoxam má insekticídny účinok s reziduálnym pôsobením. Má systémový účinok cez koreňový systém. Pôsobí kontaktne, aj ako požerový jed. Thiamethoxam pôsobí na nervový systém hmyzu. Proti pásavke zemiakovej a voškám sú určené už opísané moridlá s účinnou látkou imidacloprid+pencycuron Monceren G alebo Prestige 290 FS. Účinná látka imidacloprid, ktorý usmrcuje najmä cicavých a niektorých žravých škodcov ako dotykový, požerový a dýchací jed pôsobí na nicotinergické acetylcholinové receptory (nAChR) v nervovom systéme hmyzu, a preto je tiež účinný na škodcov odolných na acetylcholinesterázové inhibítory. Jeho trvalé pôsobenie na nervové bunky hmyzu vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu. Monseren G je autorizovaný ako moridlo aj proti drôtovcom.

Kontaktný insekticídny prípravok vo forme granúl určený pre pôdnu aplikáciu na kontrolu drôtovcov a chrústa v zemiakoch Kentaur 5 G s účinnou látkou chlorpyrifos zo skupiny organofosfátov je možné aplikovať pri výsadbe zemiakov do riadkov aplikátorom granúl adaptovaným na sadzač. Reziduálny účinok proti škodcom trvá po dobu približne jedneho mesiaca.

Účinná látka chlorpyrifos patrí do skupiny inhibítorov acetylcholínesterázy, pôsobí na larvy pôdnych škodcov kontaktne ako neurotoxický jed. Chlorpyrifos nie je systémový, nie je prijímaný rastlinnými pletivami, preto pôsobí len cez pôdu a tým nie je toxický pre hmyz poškodzujúci nadzemné časti rastlín ani pre lietajúci hmyz. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky povolilo v termíne od 1. marca do 28. júna a od 1. augusta do 30. septembra 2018 uvedenie na trh a použitie prípravku Kentaur 5 G na výnimku v mimoriadnych situáciách.