Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 6/2018 - Morenie osiva repy

12-04-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na morenie osiva cukrovej a kŕmnej repy je tak ako po iné roky dostatok prípravkov proti živočíšnym škodcom, proti chorobám je povolený len jeden biologický prípravok a tak vzniká priestor na využívanie stimulátorov rastu, ktoré dokážu rastlinku naštartovať, spevniť a ochrániť.

Spálu repy vyvolávajú huby  Pythium debarianum, Aphanomyces laevis, Rhizoctonia, Fusarium, Phoma, Alternaria a celý komplex iných patogénov pretrvávajúcich v pôde a na zvyškoch napadnutých rastlín. Typickým prejavom napadnutia je zaškrcovanie hypokotylu vzchádzajúcich rastlín a tým vädnutie listov až odumretie celej rastliny podobné spáleniu. V období vzchádzania sú rastliny repy najviac ohrozené pôdnymi patogénmi, po vytvorení pravých listov nebezpečenstvo spály obyčajne končí. Najväčší vplyv na jej prepuknutie má nevhodná štruktúra pôdy, prísušok aj pH. Tieto faktory treba zlepšiť v prvom rade, čo nie je vplyvom klimatických podmienok vždy možné a vtedy zostáva poistkou ochrany vzchádzajúcich rastlín morenie osiva cukrovej aj kŕmnej repy proti hubovým chorobám vyvolávajúcim spálu repy. Konkrétne proti spále repy je na menej významné použitie povolený na suché morenie a obaľovanie osiva biologický prípravok s obsahom  oospór Pyhtium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum.

Podobné príznaky ako spála má napadnutie repy chrobákmi atomárie repovej Atomaria linearis. Veľkosť imág je asi 1,2 mm. Na vzchádzajúcej repe sa živia vyhrýzaním hypokotylu, prípadne požerom korienkov. Korienkami buliev sa živia aj vyliahnuté larvičky. Po zakuklení sa liahnu nové chrobáky koncom leta, prezimujú a na jar nalietavajú na porasty repy. Preventívnou ochranou pred napadnutím je včasný výsev, dodržanie osevného postupu a vzdialenosti parciel s repou. Moridlá so systémovým účinkom dokážu uchrániť vzchádzajúcu repu: autorizovaná sú účinné látky beta-cyfluthrin+clothiadinin v moridle Janus 180 FS alebo Poncho Beta 453 FS (1x za 3 roky na tom istom pozemku), clothianidin v Poncho 600 FS (1x za 2 roky), imidacloprid v Gaucho 70 WS alebo Nuprid 600 FS (White) proti všetkým škodcom vzchádzajúcej repy a moridlo s obsahom pyretroidu tefluthrin Force 20 CS. Moridlo Cruiser 70 WS s účinnou látkou thiamethoxam možno použiť samotné alebo v kombinácii s tefluthrinom v moridle Force 20 CS.

Skočky sú bežnými škodcami vzchádzajúcich rastlín. Škodia obžieraním lístkov mladých rastlín typickým dierkovaním. Ich početnosť býva taká obrovská, že dokážu úplne zožrať vzchádzajúce porasty, hoci sú to veľmi malé 1,5-2 mm dlhé chrobáky.  Jediný spôsob ako predísť hromadnému žeru skočiek na repe, je morenie osiva. Systémové látky prenikajú do celej rastlinky ako požerový jed. Účinok sa výborne prejaví vo vlhších rokoch, v suchšom roku je potrebný aj insekticídny postrek. Povolené sú beta-cyfluthrin+clothiadinin v moridle Janus 180 FS alebo Poncho Beta 453 FS (1x za 3 roky na tom istom pozemku), clothianidin v Poncho 600 FS (1x za 2 roky) a imidacloprid v prípravkoch Gaucho 70 WS alebo Nuprid 600 FS (White). Moridlo Cruiser 70 WS s účinnou látkou thiamethoxam možno použiť samotné alebo v kombinácii s tefluthrinom v moridle Force 20 CS tiež na skočky.

Voška maková Aphis fabaevoška broskyňová Myzus persicae cicajú v srdiečkach repy na mladých listoch, čím sa listy stáčajú a zakrpatievajú. Ich nebezpečenstvo je aj v prenášaní  vírusov spôsobujúcich žltačku alebo mozaiku repy. Už spomínané moridlá Janus 180 FS alebo  Poncho Beta 453 FS s účinnou látkou beta-cyfluthrin+clothiadinin (1x za 3 roky na tom istom pozemku) a clothianidin v prípravku Poncho 600 FS (1x za 2 roky) alebo imidacloprid v prípravku Nuprid 600 FS (White) a účinná látka thiamethoxam v moridle Cruiser 70 WS dokážu ochrániť repu v prvých šiestich týždňoch aj pred šírením vošiek v poraste.

Vírusová žltačka repy Beet yelows virus sa prejavuje na mladých rastlinách presvetlením a vystúpením žilnatiny, ktorá neskôr celkom zožltne. Postupne aj pletivo listov medzi žilnatinou žltne až do takého štádia že celé rastliny repy majú zlatožlté sfarbenie. Na listoch sa môžu tvoriť hnedé až purpurové nekrotické škvrnky. Pletivo pozdĺž žilnatiny však zostáva zelené. Tento znak je jasným dôkazom že nejde o poruchu výživy. Príznaky mozaiky sú najviditeľnejšie na najstarších listoch a pridáva sa k nim aj napadnutie hubovými chorobami: múčnatka, černe, až postupne odumierajú.

Vírusová mozaika repy Beet mosaic virus sa začína prejavovať na žilnatine mladých srdiečkových listov, ktorá je svetlejšej farby. Postupne sa mozaika šíri okolo žilnatiny v podobe svetlých škvŕn s ostro ohraničeným okrajom. Môžu sa podobať na chlorotické krúžky so zeleným stredom. Škodlivosť ochorenia spočíva v spomalení rastu repy. Teplota nad 20º C potláča príznaky mozaiky.

Drôtovce - larvy kováčikov Elateridae nepoškodzujú len vzchádzajúce rastliny požieraním korienkov, ale zavrtávajú sa aj do väčších buliev a spôsobujú ich hnilobu. V moridlách sú proti nim účinné látky beta-cyfluthrin+clothiadinin v Poncho Beta 453 FS (1x za 3 roky na tom istom pozemku), clothianidin v Poncho 600 FS (1x za 2 roky) a tefluthrin samotný v moridle Force 20 CS alebo v kombinácii s účinnou látkou thiamethoxam v moridle Cruiser 70 WS.

Kvetárka repová Pegomia hyoscyami je mucha, ktorá kladie vajíčka na spodnú stranu listov. Larvy sa vžierajú do listu a poškodzujú veľkú časť listovej čepele. Dorastené larvy padajú na pôdu, kde sa kuklia. Dospelé muchy neškodia. Pre celý ich vývoj je vyhovujúce chladné a vlhké počasie. Najväčšie škody môžu spôsobiť do fázy 6 listov repy. Ako moridlo proti kvetárke je povolený len imidacloprid v prípravkoch Gaucho 70 WS alebo Nuprid 600 FS (White).

Účinná látka clothianidin má systémové vlastnosti. Pôsobí na nervový systém hmyzu. Je prijímaný klíčiacimi rastlinkami, ktoré potom chráni v najcitlivejších fázach ich vývoja. Pôsobí najmä proti cicavým a niektorým žravým škodcom ako dotykový, požerový a dýchací jed.

Imidacloprid usmrcuje najmä cicavých a niektorých žravých škodcov ako dotykový, požerový a dýchací jed. Pôsobí na nicotinergické acetylcholinové receptory (nAChR) v nervovom systéme hmyzu, a preto je tiež účinný na škodcov odolných na acetylcholinesterázové inhibítory. Jeho trvalé pôsobenie na nervové bunky hmyzu vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu.

Účinná látka thiamethoxam má širokospektrálny insekticídny účinok s reziduálnym pôsobením. Má systémový účinok cez koreňový systém. Pôsobí kontaktne, aj ako požerový jed. Pôsobí na nervový systém hmyzu. Thiamethoxam je účinný proti pôdnym živočíšnym škodcom a škodcom, ktorí v skorom štádiu po vzídení ničia mladé rastliny cicaním a požieraním. Z pôdnych škodcov repy je účinný proti drôtovcom, atomárii, larvám rýhovca repového. Kontroluje aj listových škodcov repy – vošku makovú a broskyňovú, skočku repovú, kvetárku repovú a imága rýhovca repového.

Beta-cyfluthrin je syntetický pyretroid, zasahuje do nervového systému hmyzu. Zabezpečuje ochranu osiva a bezprostredného okolia klíčiacej rastliny. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Ďalší syntetický pyrethroid tefluthrin usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke.