Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2018 - Morenie osiva jarných olejnín

04-04-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

K jarným olejninám môžeme zaradiť okrem repky a slnečnice aj mak, ľan a sóju. Ľan býva priraďovaný k technickým plodinám, morenie sóje som opísala pri strukovinách. Morenie jarných olejnín je veľmi obmedzené, preto odporúčam maximálne využiť možnosti biologického preparátu na ozdravenie pôdy CONTANS WG. Z chemických prípravkov máme možnosť využitia prípravku s účinnou látkou metalaxyl-M s obchodným názvom APRON XL 350 ES. Pribudli však pomocné látky na morenie osiva slnečnice SEPIRED FLO a v repke a horčici PERIDIAM EVOLUTION.

CONTANS WG je postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl s fungicídnou účinnosťou na ozdravenie pôdy od sklerócií húb rodu Sclerotinia spp. Účinnou látkou sú spóry huby  Coniothirium minitans, ktoré po aplikácii a zapravení do pôdy infikujú a parazitujú na prítomných skleróciách húb Sclerotinia spp. a pomerne rýchlo ich rozkladajú. K parazitácii dochádza vo vrchnej prevzdušnenej vrstve pôdy cca do 10 cm pri teplotách od 1°C (optimálna teplota je 12-25°C) a už pri teplote 5°C sú sklerócie patogéna plne infikované s Coniothyrium minitans. Pri zamrznutí pôdy Coniothyrium minitans pozastavuje svoj rast, ale nedochádza k jej odumretiu. Po zvýšení teploty začína huba opäť parazitovať sklerócie. Prípravok je možné aplikovať na jeseň i v jarných mesiacoch pri spracovaní pôdy. Optimálne pH pôdy je medzi 4,5-8,0. Dávka vody pre poľné plodiny je 300-500 l/ha. Vhodné je dodržať požiadavku aspoň 2 mesačného predstihu aplikácie pred výsevom citlivej plodiny. Suspenziu spór Coniothyrium minitans aplikujte do pôdy postrekom (dávka vody : 100-500 l/ha) a na jej zapracovanie do hĺbky 5-10 cm sa osvedčilo použiť diskové brány alebo inú minimalizačnú technológiu.

1 kg pri zapracovaní do 10 cm;
2 kg pri zapracovaní do 20 cm;
4 kg pri frézovaní.

Ak robíte aplikáciu na jar na pôdu, kde bude vysievaná slnečnica – tu odporúča výrobca čo najskoršiu aplikáciu tak, aby spóry vyklíčili a mali čas parazitovať prítomné sklerócie. Spracovanie pôdy robte len do hĺbky 10 cm, t.j. vrstvy z ktorej klíčia spóry a askospóry neskôr môžu infikovať zelenú rastlinu. Pri tomto spôsobe aplikácie však existuje možnosť myceliárnej infekcie semien/koreňov klíčiacej slnečnice.

Moridlo APRON XL 350 ES s účinnou látkou metalaxyl-M je určené na morenie osiva slnečnice. Metalaxyl – M je systémová účinná látka chrániacia semená rastlín proti chorobám, ktoré spôsobujú huby ako Pythium spp., Perenospora spp. atď. Metalaxyl–M zo skupiny phenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Apron XL 350 ES možno aplikovať v kontinuálnych i bubnových moričkách. Apron XL 350 ES aplikujte so 6 až 9 litrami vody na tonu osiva slnečnice, čo znamená 9-12 litrov moriacej zmesi na tonu osiva slnečnice. Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej kvapaliny.

Príprava moriacej zmesi:

  • premiešajte produkt ešte v originálnom obale,
  • naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,
  • zapnite miešacie zariadenie,
  • za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo prípravku,
  • so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,
  • moriaca suspenzia je pripravená k moreniu za niekoľko minút miešania, len čo je koncentrát rovnomerne rozpustený,
  • počas morenia pokračujte v miešaní moriacej suspenzie,
  • moriaca suspenzia má byť spotrebovaná do 24 hodín po príprave,
  • po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej suspenzie.

Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené a od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely. Moridlo Apron XL 350 ES je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív a tiež s inými formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. Apron XL 350 ES nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

SEPIRET FLO je pomocný prípravok s aktívnou zložkou zmesi polymérov (mastencového prášku a chloritanu), ktorý zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva. Prostredníctvom pomocného prípravku Sepiret Flo sa zlepšuje stekavosť moreného osiva pri morení, prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na povrchu osiva a optimalizuje ich priľnutie na osive. Prípravok rýchlo schne a zabráni zlepeniu osiva pri morení. Prípravok aplikujte v priebehu morenia osiva v súlade so schválenými technologickými postupmi platnými pre morenie osiva a na úradne schválených moriacich zariadeniach. Dávky prípravku sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej kombinácie prípravku

Sepiret Flo s ďalšou účinnou látkou. Vždy skontrolujte kompatibilitu všetkých komponentov v moriacej suspenzii pred zmiešaním vo väčšom rozsahu. Pri príprave zmesi pridajte prípravok Sepiret Flo za stáleho miešania do cca 80% plánovaného množstva vody. Zmes miešajte cca. 10 minút. Následne pridajte moridlo. Najprv sa pridávajú tekuté moridlá a potom eventuálne práškové. Nakoniec pridajte zostávajúce množstvo vody, ktorou prepláchnite nádoby od použitých prípravkov. Potom to celé premiešajte po dobu 10 minút. Moriacu zmes je potrebné homogenizovať miešaním po celú dobu morenia.

PERIDIAM EVOLUTION EV 308 je pasívny pomocný prípravok s účinnou látkou kopolymér vinyl acetát/dibutyl maleát, ktorý zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva repky a horčice Prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na vonkajšom povrchu semien a optimalizuje ich priľnutie k osivu. Hladší povrch osiva po aplikácii zlepšuje jeho sypnosť a redukuje možnosť oderu osiva pri transporte a manipulácii. Namorené osivo sa vyznačuje nižšou prašnosťou a zvýšenou farebnosťou osiva. Peridiam Evoution EV 308 je možné použiť výhradne v súlade s návodom na použitie príslušného moridla – prípravku na ochranu rastlín. Peridiam Evoution EV 308 sa mieša s moridlami a vstupuje do moriaceho procesu vo forme tank-mixu. Pred použitím prípravok v obale dokonale homogenizujte. Pri príprave moriacej zmesi do cca 80% plánovaného množstva vody pridajte prípravok za stáleho miešania a miešajte asi 30 minút. Potom do zmesi pridajte moridlá. Najskôr sa pridávajú tekuté moridlá, potom práškové. Nakoniec pridajte zostávajúce množstvo vody (vhodné je použiť oplachovú vodu z nádob použitých prípravkov). Opäť miešajte 10 minút a následne zahájte dávkovanie moriacej zmesi. Moriacu zmes je nutné homogenizovať miešaním po celý čas morenia. Morenie vykonávajte na moričkách bežne používaných na morenie uvedených plodín, osivo musí byť rovnomerne a dokonale namorené. Prípravok je možné kombinovať s povolenými moridlami. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené!

Repka jarná

Padanie klíčiacich rastlín vyvolávajú huby ktoré prežívajú v pôde Alternaria, Fusarium, Pythium a Rizoctonia, na rastlinných zvyškoch Phoma, Peronospora, Botrytis a Albugo candida. Morenie proti posledným trom uvedeným chorobám nie je možné, rovnako ako proti Bielej hnilobe Sclerotinii sclerotiorum, ktorá síce prežíva v pôde, ale morenie je núčinné. Najúčinnejším spôsobom likvidácie sklerócií v pôde je aplikácia biopreparátu CONTANS WG s obsahom spór huby Coniothirium minitans pred sejbou s následným zapravením do pôdy. Na morenie osiva proti pôdnym hubám a hubám prenosným osivom nie je v repke povolené žiadne moridlo.

Zo škodcov, ktorí sa dajú riešiť morením, najviac ohrozuje repku skočka kapustová, skočka repková, krytonos kapustový, krytonos čierny a siatica oziminová. Proti týmto škodcom nie sú autorizované žiadne moridlá.

Slnečnica ročná

Na ochranu vzchádzajúcich rastlín slnečnice proti chorobám je povolené moridlo APRON XL 350 ES so systémovo pôsobiacou účinnou látkou metalaxyl-M. Osivom a pozberovými zvyškami slnečnice sú prenášané pleseň sivá Botrytis cinerea, pleseň slnečnice Plasmopara halstedii, fómová škvrnitosť listov a stoniek Phoma macdonaldi a alternáriová škvrnitosť Alternaria alternata. Bielu hnilobu Sclerotinia sclerotiorum obmedzuje aplikácia biopreparátu  CONTANS WG s obsahom sklerócií huby Coniothirium minitans pred sejbou s následným zapravením do pôdy na likvidáciu sklerócií v pôde.

Mak siaty

Aj táto plodina je napádaná už pri vzchádzaní škodcami a chorobami, ale moridlá  na škodcu krytonosa koreňového a choroby  pleseň makovú a helmintospórium nie sú už autorizované žiadne.

Ľan siaty

Aj keď je ľan krátko po vzídení napádaný živočíšnymi škodcami strapkami a skočkami, nie je ochrana osiva insekticídmi vyriešená. Morenie je zamerané len na pôvodcov hubového ochorenia spôsobujúcich spálu ľanu z rodu Pythium, Asterocystis a Olpidium. Usychanie ľanu spôsobujú huby Phoma a Ascochyta prenosné osivom. Vysiatím infikovaného osiva klíčne listy žltnú, koreňový krčok a korene ľanu hnednú až celá rastlina odumiera. Na rastlinách, ktoré prežijú sa usychanie stonky prejaví pred kvitnutím a počas kvitnutia. Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu spôsobuje huba Polyspora lini. Je prenosná osivom, ale kvôli tomu, že mycélium patogéna prerastá hlboko do semena je morenie kontaktnými moridlami málo účinné. Nie sú povolené žiadne moridlá.

Okrem morenia osiva olejnín platia všeobecné zásady prevencie chorôb:  vhodná predplodina, odstup pestovania na tom istom pozemku, rešpektovanie pôdnych a poveternostných požiadaviek plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou,  správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva.