Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Sejačky na presnú sejbu jarných plodín

17-04-2019
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | jozef.dudak@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Rozhodujúcou pracovnou operáciou, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania prakticky všetkých poľných plodín, je sejba. Kvalitná sejba (výsev) v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Najmä pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien v pôde vo vodorovnej i zvislej rovine.

Pri sejbe však nezáleží len na priestorovom rozmiestnení semien, veľkú úlohu hrá tiež kvalita vytvoreného osivového lôžka (veľkosť, hĺbka, stav utuženia dna brázdy, ...), správne zahrnutie semien pôdou a prípadne ešte následné utuženie pozemku (valcovanie). Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité aj zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien - správna a rovnomerná hĺbka výsevu.

Pestovatelia od sejačiek využívaných pri zakladaní porastov poľných plodín takisto požadujú určité vlastnosti, napr. aby zabezpečili dodržanie merného výsevku na celom pozemku, aby bola dodržaná rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku, aby boli podľa možnosti univerzálne pre použitie na výsev rôznych druhov semien (samozrejme okrem jednoúčelových strojov), aby nedochádzalo k poškodzovaniu semien, aby mali jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku, aby sa ľahko obsluhovali, boli výkonné a pod.

Presná sejba je vo svojej podstate zvláštnym spôsobom riadkového výsevu jednotlivých semien na konečnú vzdialenosť do širokých riadkov (200 - 1000 mm). Ide o tzv. prerušovaný výsev, pri ktorom sa vzdialenosti semien uložených v riadku nachádzajú v rozmedzí 30 až 350 mm. Presná sejba sa používa u poľných plodín (repa, kukurica, ...) a hlavne potom pri výseve zelenín. Cieľom je dokonalé rozmiestnenie semien bez nutnosti následnej redukcie počtu jedincov (prerezávanie) a úspora často veľmi drahého hybridného osiva.

Dokonalejším variantom presného riadkového výsevu je presný pásikový výsev, pri ktorom je na jednotku dĺžky (1 m) pásiku vysiaty presný počet semien. Najdokonalejším variantom presného výsevu je však výsev do dvojriadkov alebo trojriadkov, kedy sú semená ukladané do pôdy tak, že výsledným efektom je dosiahnutie absolútne dokonalých priestorových podmienok pre rast rastlín.

Rozdelenie sejačiek na presný výsev

Podľa spôsobu použitia ich môžeme rozdeliť na sejačky univerzálne, ktoré umožňujú výsev mnohých druhov semien rôznych veľkostí a tvarov a špeciálne, ktoré sú vhodné pre výsev niekoľkých málo druhov semien s podobnými vlastnosťami.

Sejačky na presný výsev (t.j. na presné uloženie osiva do zvolenej vzdialenosti v riadku) môžeme podľa typu výsevného ústrojenstva rozdeliť na mechanické a pneumatické. Pri mechanických sejačkách je osivo naberané do kalibrovaných naberacích jednotiek, ktoré ho potom unášajú do výpadovej polohy. K „mechanickým“ sejačkám patria stroje s výsevným ústrojenstvám kotúčovým, pásikovýmlyžičkovým.

Pneumatické sejačky môžu mať výsevné ústrojenstvo pracujúce na princípe pretlaku, alebo podtlaku. Pretlakové kotúčové výsevné ústrojenstvo sa skladá podobne ako mechanické ústrojenstvo z kotúča, na ktorého obvode sú jamky, do ktorých sa naberá osivo. Jamky sú však väčšie ako jedno semeno, preto sa naberie viac kusov. Prebytočné semená vyfúkne prúd vzduchu vychádzajúci z dýzy, ktorá ústi nad kotúčom, a v jamke zostane iba jedno semeno. Tento systém sa používa hlavne pri výseve veľkých semien (kukurica, fazuľa, ...). Podtlakové kotúčové výsevné ústrojenstvo sa skladá z dierovaného kotúča, ktorý je opatrený otvormi zodpovedajúcimi veľkosti pre dané osivo. Kotúč sa pri práci otáča a v naberacej a dopravnej časti výsevnej jednotky je z jednej jeho strany odsávaný vzduch. Na druhej strane pritláča atmosférický tlak semeno k otvoru.

Pneumatický princíp práce a najmä princíp prisávania nie je tak citlivý na veľkosť a tvar osiva, pneumatické stroje sú preto spravidla univerzálnejšie, mechanické sejačky sa často konštruujú ako prakticky „jednoplodinové“ - pre výsev napr. cukrovky.

Využívanie presných sejačiek

V osemdesiatych rokoch boli aj u nás vo veľkej prevahe stroje pneumatické, využívali sa postupne pri sejbe cukrovky aj kukurice. Dnes sa predávajú viac stroje mechanické a staršie stroje pneumatické sa využívajú jednoúčelovo buď len pre repu, alebo sú nastálo prestavané pre kukuricu. Mechanické stroje pre výsev cukrovej repy sú jednoduchšie a lacnejšie, ľahšie, stačí im ľahký traktor, dokonca aj pre 18 riadkové verzie. Stroje pre sejbu kukurice musia byť oveľa masívnejšie, musia zabezpečiť hĺbku výsevu okolo 5 cm, majú väčšie energetické nároky, sejba kukurice sa dnes často so sejbou repy prekrýva - tieto rozdielne požiadavky sú príčinou dnešnej preferencie mechanických sejačiek pri cukrovke.

Pri sejačkách je vždy podstatná funkcia výsevnej pätky, zatláčacích a zahrňovacích orgánov a pojazdovej rýchlosti. Výsevná pätka vytvára v pôde výsevné lôžko ako ryhu, vo vlhkej zemine privádzajúce k semenu kapilárnu vodu. Dôležité je, aby pätka bola ostrá a vytvárala ryhu úzku - pri tupej pätke sa nedostatočne utuží lôžko a pri širšej ryhe dochádza k „odguľovaniu“ semien, rozmiestnenie rastlín je nepravidelné a nezodpovedá nastavenej výsevnej vzdialenosti. U všetkých sejačiek sa s rastúcou rýchlosťou zhoršuje presnosť výsevu a spravidla aj vzchádzavosť. Toto zhoršenie ešte stupňuje opotrebovaná výsevná pätka. Opotrebované výsevné pätky (po zasiatí 200 - 300 ha ) je nutné meniť, alebo renovovať.

Pri nákupe sejačky je dnes veľmi dôležitým kritériom možnosť jednoducho zakladať koľajové riadky (t.j. vynechávať riadky pre prejazd postrekovača). Koľajové riadky predstavujú dnes dôležitý krok pre tzv. exaktné technológie pestovania.

Požiadavky na presné sejačky

Sejačky na presný výsev musia spĺňať podmienky kvality sejby v zmysle normy ISO 7256/1, kde predovšetkým ide o dosahovanie čo najväčšieho zastúpenia jednozrnkových uložení semien, maximálne obmedzenie dvojákov, vynechávok a minimálne poškodenie osiva, čo najväčšiu vyrovnanosť rozmiestnenia semien a následne rastlín v riadku a dodržiavanie hĺbky sejby, ktorá je vhodná pre klíčenie a vývoj rastlín.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému sú na sejacie stroje kladené nasledovné požiadavky:

 • dodržanie merného výsevku na celom pozemku,
 • rovnaká vzdialenosť riadkov aj na nerovnom pozemku,
 • dodržanie hĺbky výsevu,
 • univerzálnosť použitia pre rôzne druhy semien (okrem jednoúčelových strojov),
 • nepoškodzovanie semien,
 • množstvo semien vysievaných jednotlivými výsevnými jednotkami (mechanizmami) musia byť rovnaké,
 • jednoduché a spoľahlivé nastavenie výsevku,
 • ľahko regulovateľná hĺbka sejby podľa nárokov osiva a pôdnych podmienok,
 • konštrukcia výsevnej skrine (zásobníka) musí umožniť ľahké a rýchle plnenie osivom,
 • veľkosť skrine má byť úmerná veľkosti záberu stroja.

Na základe požiadaviek praxe sejačky pre „profesionálne“ využívanie by mali navyše spĺňať tieto požiadavky:

 • vysoká výkonnosť z dôvodu krátkych agrotechnických lehôt a rešpektovanie "faktora včasnosti",
 • vysoká prevádzková spoľahlivosť, ľahké čistenie a údržba, dostupnosť kvalitného servisného zázemia,
 • vybavenie počítadlom osiatej plochy,
 • samočinné ovládanie značkovačov,
 • jednoduchá prestavba do prepravnej polohy (u strojov s veľkým pracovným záberom).

Trendy pri vývoji presných sejačiek

Z uvedených požiadaviek vychádzajú aj jednotliví výrobcovia sejačiek, ktorí sa ich snažia pri konštruovaní svojich výrobkov v plnom rozsahu rešpektovať. Aktuálny vývoj či už univerzálnych sejačiek, alebo sejačiek pre presný výsev preto jednoznačne smeruje k zvyšovaniu výkonnosti sejby a k nárastu precíznosti (presnosti) rozdeľovania osiva. Ponúkaná sejacia technika sa vyznačuje tým, že okrem zvyšovania pracovného záberu sejačiek sú zdokonaľované aj systémy rozdeľovania a dopravy osiva rovnomerne po celej šírke záberu a ich elektronická výbava umožňuje rešpektovanie požiadaviek presného poľnohospodárstva na prípadnú plynulú zmenu výsevku počas práce súpravy.

U niektorých výrobcov sejačiek je badateľný trend prechodu z mechanického pohonu výsevných jednotiek na pohon elektrický so súčasne zabudovanou integrovanou opticko-elektronickou kontrolou výsevu. Elektrický pohon si už získal obľubu aj u užívateľov. Každý si totiž ľahko spočíta, že stroj, kde si môže veľmi presne nastaviť výsevok, vypínať jednotlivé sekcie v klinovitých alebo členitých okrajoch polí a zakladať koľajové riadky s minimálnym znížením počtu jedincov, sa mu oplatí. K týmto vlastnostiam možno priradiť ešte aj zvýšenú výkonnosť sejby vďaka možnej vyššej pracovnej rýchlosti a zlepšenie presnosti sejby vďaka eliminovaniu preklzu kolies pohonu výsevného ústrojenstva.

Vývoj techniky pre oblasť presnej sejby sa tiež orientuje na riešenia umožňujúce sejbu do mulču, prevažne vybavením sejačiek dvojkotúčovými diskovými výsevnými pätkami. Pre zaručenie optimálneho prispôsobenia rôznym podmienkam pri sejbe do mulču, nastavuje sa prítlak na radličky hydraulicky alebo zmenou predpätia prítlačných pružín. Tým sa dosahuje rovnomerná pracovná hĺbka pri všetkých pracovných podmienkach. Výrobcovia ponúkajú viac flexibilných systémov, ktoré môžu byť použité pre kukuricu, slnečnicu, fazuľu, bôb ale tiež pre cukrovú repu. Najčastejšie pneumaticky pracujúce výsevné ústrojenstvá umožňujú výmenou kotúčov s otvormi a rozstupom výsevných pätiek prispôsobenie rôznemu osivu. Hydraulické prestavovanie šírky riadkov v rozsahu medzi 45 až 80 cm z kabíny traktora je ponúkané pre šesťriadkové sejačky na presný výsev. Za pomoci dvojitých teleskopických rámov sa dajú posúvať výsevné jednotky. Ako pri riadkovej sejbe, tak aj pri presnej sejbe, majú stále väčší význam bezstupňové pohony výsevných ústrojenstiev, predovšetkým vo vzťahu k presnému poľnohospodárstvu.

Záver

Vývoj v oblasti sejačiek pokračuje smerom k zvyšovaniu efektívnosti a presnosti ukladania osiva a jeho pozdĺžneho a priečneho rozdelenia. Rozširujú sa aj elektronické riadiace a regulačné mechanizmy, podporované inteligentným softvérom. Ten by mal spolu s automatizáciou operácií umožňovať zvýšenie produktivity aj komfortu práce.

V poslednej dobe vystupuje do popredia precízne siatie s variabilným výsevkom, presná sejba aj u obilnín a cielené ukladanie hnojiva zároveň so sejbou. Predpokladá sa, že nové typy sejačiek sa môžu pomerne rýchlo uviesť do praxe. Predstavujú vhodné zariadenia na zachovanie intenzity rastlinnej výroby a úrod na rovnakej, alebo ešte aj vyššej úrovni pri súčasnej redukcii nákladov. Snahou každého pestovateľa je docieliť homogénneho vývoja porastov. Cestou, ako to dosiahnuť v podmienkach s nevyrovnanými pôdami, môže byť precízna, teda lokálna variabilná sejba. Za cenu určitých investícií do technického vybavenia by mala byť výsledkom homogénna úroveň dosahovaných úrod.