Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Posilnenie dôvery vo vedecké štúdie o potravinových výrobkoch: nové pravidlá na zvýšenie transparentnosti a nezávislosti

29-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Dňa 27. marca 2021 sa začalo uplatňovať nariadenie o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci. Návrh Komisie na zavedenie tohto nariadenia bol prijatý v roku 2019 v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov. Nadobudnutie účinnosti nariadenia predstavuje významný krok vpred smerom k modernizácii politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a je skvelým príkladom priameho politického vplyvu európskej iniciatívy občanov.

Nové pravidlá zabezpečia:

  • zlepšenie transparentnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v súvislosti s potravinami,
  • pokrytie širokej škály výrobkov, ktoré občanov veľmi zaujímajú,
  • posilnenie spoľahlivosti, objektívnosti a nezávislosti štúdií predložených Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA),
  • väčšiu úlohu členských štátov v riadení EFSA.

Väčšia transparentnosť:

  • všetky predložené vedecké štúdie a údaje sa budú aktívne zverejňovať už v ranom štádiu procesu hodnotenia rizika na úrovni EÚ,
  • úrad EFSA pred vypracovaním svojho vedeckého výstupu poradí s verejnosťou, ako aj so všetkými ostatnými zapojenými partnermi.

Väčšia nezávislosť:

  • štúdie na podporu budúcej žiadosti o autorizáciu musia dotknutí prevádzkovatelia podnikov a laboratóriá štúdie oznámiť EFSA vo fáze pred predložením žiadosti (opatrenie, aby podniky žiadajúce o autorizáciu, predložili všetky relevantné informácie a nezatajovali štúdie s nepriaznivými výsledkami),
  • v nasledujúcich štyroch rokoch Komisia uskutoční aj vyšetrovacie misie v laboratóriách, počas ktorých bude posudzovať, či laboratóriá uplatňujú príslušné normy pre testy a štúdie predkladané úradu EFSA v rámci postupu podávania žiadostí.

Lepšie riadenie:

  • do riadenia úradu sa zapoja zástupcovia všetkých členských štátov, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, občianskej spoločnosti a záujmových skupín potravinového reťazca, od 1. júla 2022 budú navyše zastúpené v jeho správnej rade,
  • v právnych predpisoch sa stanovuje aktívnejšie zapojenie členských štátov do podpory vedeckej kapacity úradu EFSA tým, že sa do jeho činnosti zapoja špičkoví nezávislí odborníci.

Posledným krokom nariadenia je vypracovanie všeobecného plánu na zabezpečenie jednotného oznamovania rizika počas celého procesu analýzy rizík. Pracuje na ňom Európska komisia, úrad EFSA a členské štáty EÚ.

Pri príležitosti nadchádzajúceho nadobudnutia účinnosti nariadenia o transparentnosti Európska komisia a portugalské predsedníctvo v spolupráci s úradom EFSA usporiadajú v utorok 30. marca 2021 od 10.00 do 12.30 SEČ spoločný virtuálny ceremoniál. Toto podujatie sa bude vysielať naživo tu.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_1386