Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Politika EÚ v oblasti agropotravinárstva podporuje konkurencieschopnosť odvetvia

12-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila „Hodnotenie vplyvu politiky EÚ na podporu poľnohospodárstva na vnútorných trhoch a trhoch tretích krajín“. Predchádzala mu externá štúdia a verejné konzultácie.

V hodnotení sa Komisia zamerala na preskúmanie účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnoty EÚ opatrení v oblasti politiky vykonávaných v rokoch 2016 až 2019. Bude využité na celkové zhodnotenie politiky plánovanej na rok 2021, ktorej cieľom je zvýšiť jej príspevok k udržateľnej výrobe a spotrebe v súlade s cieľmi stratégie Komisie „Z farmy na stôl“.

Z hodnotenia vyplývajú nasledovné zistenia:

 • politika EÚ v oblasti propagácie agropotravín je pri podpore jej cieľov účinná a efektívna;
 • ciele politiky sú
  • relevantné pre potreby zúčastnených strán,
  • reagujú na výzvy trhu,
  • majú jasnú pridanú hodnotu EÚ,
  • je potrebné ich lepšie zosúladiť s vyvíjajúcimi sa spoločenskými potrebami a politickými prioritami;
 • činnosti financované v rámci propagačnej politiky účinne prispievajú k zvyšovaniu predaja a spotreby výrobkov EÚ propagovaných na cieľových trhoch;
 • celková podpora osvetových a propagačných činností je účinná a má zavedené správne nástroje na splnenie cieľov tejto politiky;
 • politika sa implementovala efektívne, avšak boli zaznamenané určité rozdiely v závislosti od typu programu, pričom priame riadenie sa realizovalo vo všeobecnosti efektívnejšie;
 • politika EÚ v oblasti propagácie agropotravín je najrelevantnejšia pre činnosti mimo EÚ, pretože financované činnosti zvyšujú povedomie a zlepšujú vnímanie kvality výrobkov EÚ;
 • politika je vnútorne súdržná;
 • v rámci politiky neboli zistené žiadne väčšie nezrovnalosti s ostatnými politikami EÚ, vrátane politík v oblasti zdravia, podnebia, životného prostredia a rozvoja (hodnotenie nepokrývalo súlad s politikami, ktoré sa začali v poslednej dobe, najmä so stratégiami „Z farmy na stôl“ a „Biodiverzita“);
 • politika propagácie môže hrať v rámci zeleného prechodu väčšiu úlohu, napríklad zosúladením jej strategických priorít s ostatnými príslušnými oblasťami EÚ;
 • oblasti, v ktorých je čo zlepšovať:
  • zlepšenie výmeny poznatkov a skúseností medzi príjemcami,
  • ďalšie skúmanie väzieb medzi propagačnými programami a vlastnými iniciatívami Komisie,
  • zlepšenie súladu s ostatnými politikami EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-promotion-policy-boosts-competitiveness-sector-2021-jan-04_en