Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Vyhliadky EÚ v poľnohospodárstve na roky 2020 - 30- II

11-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa správy EK o výhľade poľnohospodárstva Európskej únie na roky 2020 – 30:

 • čelilo v roku 2020 odvetvie poľnohospodárstva výzvam vyplývajúcim z krízy Covid-19:
  • logistické problémy,
  • nedostatok pracovných,
  • radikálne zmeny v dopyte, atď.;
 • odvetvie preukázalo svoju odolnosť a prispôsobilo sa rôznym výzvam s podporou Európskej komisie a členských štátov EÚ;
 • boli posilnené niektoré už existujúce trendy:
  • zvýšenie dopytu po miestnych potravinách,
  • krátke dodávateľské reťazce,      
  • predaj  v rámci elektronického obchodu;
 • zdravie, pôvod, životné prostredie a zmena podnebia patria medzi hlavné oblasti ovplyvňujúce voľbu spotrebiteľa.

Správa obsahuje:

 • rôzne scenáre obnovy po kríze Covid-19, vrátane pomalej obnovy a ekologickej obnovy, v rámci oboch:
  • šoky v oblasti dodávok a dopytu vedú k nižším cenám mäsa a obilia,
  • ceny masla, syrov a hydiny sú ovplyvnené menej,
  • trhové dopady sú väčšinou ovplyvňované makroekonomickým šokom, najmä poklesom HDP v roku 2020;
 • analýzu neistoty v dôsledku pandémie Covid-19, ide najmä o nejasnosti týkajúce sa vývoja výhľadov:
  • Covid-19 bude mať pravdepodobne dlhodobé následky pre poľnohospodárske trhy,
  • rozsah dopadov však bude závisieť od smerovania hospodárskej obnovy a konkrétneho trhu;
 • scenár, v ktorom by sa chov hmyzu využíval na znižovanie potravinového odpadu:
  • odpadom by sa kŕmil hmyz,
  • larvy by sa používali ako krmivo v akvakultúre ,
  • využitie potravinového odpadu by sa zvýšilo z 15% v roku 2020 na 50% v roku 2030,
  • chov hmyzu by mohol výrazne prispieť k obehovému hospodárstvu opätovným zavedením živín z potravinového odpadu späť do potravinového reťazca,
  • zníženie nákladov na krmivo a podpora živočíšnej výroby by však mala za následok mierne zvýšenie emisií skleníkových plynov;
 • prognózy týkajúce sa poľnohospodárskeho príjmu a pracovnej sily na roky 2020 – 2030:
  • príjmy poľnohospodárskych podnikov v EÚ sa zvýšia s rastom výroby a cien,
  • náklady by však mali rásť podobným tempom a obmedziť tak zvýšenie nominálneho príjmu na 1% ročne,
  • počet pracovných síl v poľnohospodárstve bude klesať pomalšie, a to na úrovni 1% ročne (v dôsledku technologického pokroku v oblasti strojov a zariadení);
 • prognózy environmentálnych a klimatických ukazovateľov so zameraním na emisie skleníkových plynov a odstraňovanie CO2 z atmosféry:
  • do roku 2030 sa emisie skleníkových plynov podľa súčasného politického rámca v podstate nezmenia oproti súčasnej úrovni,
  • emisie zvierat a plodín sa môžu ďalej zmierňovať
   • zavedením správnych poľnohospodárskych postupov a technológií,
   • ďalšou sekvestráciou uhlíka a predchádzaním stratám uhlíka (čo Komisia podporuje vo svojich reformách SPP a iniciatívach „zelenej dohody“);
 • prognózy pre rôzne poľnohospodárske trhy v nasledujúcom desaťročí:
  • plodiny na ornej pôde,
  • trhy s mäsom a mliečnymi výrobkami,
  • špecializované plodiny: víno, ovocie a zelenina, olivový olej.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-2020-30-agri-food-sector-shown-resilience-still-covid-19-recovery-have-long-term-impacts-2020-dec-16_en