Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

06-05-2019
www.mpsr.sk

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami s účinnosťou od 1. 5. 2019 (Zákon č. 91/2019 Z. z., dostupný: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/91/ZZ_2019_91_20190501.pdf).  Cieľom novej právnej úpravy je:  

  • zlepšiť podmienky pre prvovýrobcov a spracovateľov potravín,
  • vyvážiť zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami,

a to formou:

  • skrátenia lehoty splatnosti faktúr,
  • elimináciou dodatočných poplatkov,
  • možnosťou podávať anonymné podnety,
  • lepšej kontroly a prísnejších sankcií,
  • zákazom ďalších vyše 40 neprimeraných obchodných podmienok.

Zákon skracuje splatnosti faktúr pre dodávateľov potravín zo 45 dní na 30 dní od dodania a pri vybraných potravinách, najmä rýchloobrátkových tovaroch ako pekárenské a mliečne výrobky, dokonca na 15 dní. Cieľom je zvýšenie likvidity a zlepšenie cashflow dodávateľov potravín. Rieši aj sankcie za nedodržanie lehôt splatnosti. Ak k úhrade kúpnej ceny dôjde do 15 dní od uplynutia lehoty splatnosti, kontrolovaný subjekt môže dostať pokutu vo výške 10 % kúpnej ceny. Ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní po uplynutí lehoty splatnosti, kontrolovaný subjekt môže dostať pokutu vo výške do 20 % kúpnej ceny.

Zákon eliminuje rôzne dodatočné poplatky, ako napríklad, poplatky za letáky, platby za zaradenie do registra dodávateľov, zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie potravín predávaných odberateľom a pod.

Novinkou je aj  možnosť predkladať podnety na neprimerané obchodné podmienky anonymne. Doteraz sa poškodený subjekt zdráhal vo väčšine prípadov takéto konanie ministerstvu oznámiť. Často je na porušiteľovi ekonomicky závislý a obával sa vylistovania zo zoznamu dodávateľov. Doterajšia právna úprava postihovala len dohodnutie nekalých obchodných praktík. Nový zákon však už postihuje všetky štádiá konania porušiteľa, teda požadovanie, dohodnutie aj uplatnenie.

Zákon zefektívňuje aj proces kontroly a sprísňuje sankcie. Oproti doterajšej právnej úprave sa zvyšuje horná hranica pokuty za uplatňovanie neprimeraných podmienok. Podľa závažnosti sa rozlišujú tri skupiny neprimeraných podmienok. Pri menej závažných neprimeraných podmienkach môže ministerstvo pôdohospodárstva uložiť pokutu do výšky 100 000 eur, pri závažných neprimeraných podmienkach do výšky 300 000 eur a pri najzávažnejších neprimeraných podmienkach do výšky 500 000 eur.

Nový zákon v § 3 špecifikuje viac ako 40 neprimeraných obchodných podmienok a zároveň definuje prípady, kedy nejde o neprimeranú podmienku.

Ďalej zákon hovorí aj o tom, že minimálne polovica potravín a poľnohospodárskych výrobkov uvedených v reklamných letákoch či časopisoch musí byť slovenského pôvodu.

Obchodníci zneužívali svoju dominantnú silu, čo malo negatívne dôsledky nielen pre poľnohospodárov a potravinárov, ale aj pre spotrebiteľov a potravinovú suverenitu a sebestačnosť Slovenska.  Zákon by mal uľahčiť situáciu výrobcom potravín, ktorí budú môcť vďaka tomu investovať do nových technológií, zaplatiť ľudí a dodávať kvalitné suroviny. Potrebu riešiť problematiku nekalých obchodných praktík prijatím opatrení na celoeurópskej úrovni potvrdili všetky členské štáty EÚ.