Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Správne načasovanie aplikácie fungicídov do kukurice

15-06-2015
Ing. Marek Jakubec | Marek.Jakubec@pioneer.com
Pioneer Hi-Bred Slovensko, Dunajská Streda

Úvod

Nedávno začali výrobcovia fungicídov propagovať skorú aplikáciu fungicídov (vo vegetatívnych štádiách 5 -7. listu kukurice, V5-V7) ako spôsob, ktorý by mal poskytnúť ďalšiu ochranu výnosov. Táto skorá aplikácia primárne zameraná na listové choroby kukruice je všeobecne popisovaná skôr ako doplnkové ošetrenie k aplikácii zameranej na fuzariózy stebiel a šúľkov v čase objavenia sa metliny (VT), než náhrada ošetrenia v tomto období. Pretože táto aplikácia vyvoláva ďalšie náklady, pestovatelia sa oprávnene pýtajú, či táto aplikácia môže viesť vďaka lepšej kontrole ochorení a zvýšeniu výnosov k nákladovej efektivite.

Pri zvažovaní potenciálnej hodnoty skorej aplikácie fungicídov je vhodné si pripomenúť, čo už vieme o aplikácii fungicídov v období objavenia sa metliny (VT).

V 442 vzájomných porovnaniach vykonaných počas 3 rokoch  DuPont Pioneer zistil nárast výnosov pri aplikácii fungicídov vo fáze VT v 79 % prípadoch. Priemerný nárast výnosov bol 0,44 t/ha, čo prináša jasný ekonomický benefit pri vysokých výkupných cenách kukurice.  Nárast 0,44 t/ha však môže byť nedostatočný na pokrytie nákladov na fungicídy a ich aplikáciu pri nízkych cenách kukurice, navyše toto priemerné navýšenie nedosiahnu všetci pestovatelia.

Aplikácia fungicídov v skorých obdobiach môže byť menej nákladná a tak pre dosiahnutie profitu vyžaduje nižšie zvýšenie výnosov. Spoločná aplikácia fungicídov s post-emergentnými herbicídmi umožňuje tiež nezvyšovať náklady na aplikáciu. No nižšia spotreba fungicídu pri skorej aplikácii môže rozhodujúcu hodnotu dosiahnutého prínosu znížiť.  Avšak aj pri nižšom ekonomickom prahu musí skorá aplikácia viesť k dostatočným prínosom, aby oprávnila zvýšenie nákladov.

Potenciálna hodnota skorej aplikácie fungicídov

Vegetačné rastové štádiá V5 a V6 sú kritickými štádiami vo vývoji rastlín kukurice. V tomto období sa zakladá počet radov v klase, ktorý pri pôsobení stresu na rastlinu môže byť znížený, čo ovplyvňuje celkové výnosy. Listové ochorenia sú jedným zo stresových faktorov, ktorý môže znížiť výnosy kukurice, avšak spomedzi listových ochorení v skorých vegetačných štádiách majú ekonomický význam len antraknóza kukurice (Colletotrichum graminicola) a huba Aureobasidium zeae. V tomto skorom období sa tiež môže objaviť bakterióza Pseudomonas syringae, jej pôvodca je však baktéria a toto ochorenie tak nemôže byť ošetrené fungicídom.

Antraknóza kukurice je obvykle prvým listových ochorením v priebehu pestovateľskej sezóny. Patogén prezimováva na zvyškoch kukurice, takže infekcia je najčastejšia pri opakovanom pestovaní kukurice po kukurici. Listová antraknóza môže spôsobiť vážne poškodenie už u klíčiacich rastlín kukurice, ktoré môže vo vážnych prípadoch viesť k poškodeniu vzrastu. Akonáhle však rastliny kukurice dosiahnu vegetačné štádium V6, šírenie ochorenia na nové listy obvykle nepokračuje. Aplikácia fungicídu počas štádií V5 až V7 bude na kompletnú ochranu pred týmto ochorením už príliš neskorá a pravdepodobne neposkytne významnú ochranu mimo toto obdobie. Listová fáza antraknózy nie je nevyhnutne predchádzajúcim štádiom hnilobnej antraknózy stoniek, pretože hniloba stoniek je obvykle spôsobená hubovou infekciou vstupujúcou koreňmi.

Obr. 1: Antraknóza kukurice

Obr. 1: Antraknóza kukurice

Infekcia hubou Aureobasidium zeae je najviac rozšírená v severných oblastiach USA a tiež prezimováva na kukuričných zvyškoch. Na území Slovenska jej výskyt nebol doposiaľ popísaný. Pre rozvoj infekcie Aureobasidium zeae je priaznivé studené a vlhké počasie a infekcia je najčastejšie rozšírená v neskorších obdobiach pestovateľskej sezóny. Za priaznivých podmienok sa však príznaky môžu objaviť oveľa skôr, so začiatkom okolo vegetačného štádia V6. Skoré infekcie obvykle neovplyvňujú celkové výnosy (okrem veľmi vážnych prípadov). Na ochranu pred týmito ochoreniami sú len zriedkavo potrebné fungicídy a obvykle by mali byť zvažované len pri pestovaní kukurice po kukurici v bezorebných postupoch alebo postupoch s minimalizovaným obrábaním.

Obr. 2: Aureobasidium zeae

Obr. 2: Aureobasidium zeae

Pri aplikácii fungicídov v štádiách V5 až V7 nie je možné očakávať významnú ochranu proti listovým ochoreniam vyskytujúcim sa v neskorších štádiách pestovateľskej sezóny, ako napr. cerkosporióza alebo helmintosporióza kukurice. Fungicídy obvykle používané na ochranu kukurice sa v rastline šíria len lokálne alebo xylémom, čo umožňuje pohyb fungicídu v rámci ošetreného listu, avšak nie do iných častí rastliny alebo do nových vyklíčených listov. Reziduálne doby fungicídov sú obvykle 14 dní v prípade derivátov triazolov a 7 až 21 dní v prípade derivátov strobilurinu, takže ošetrenie v štádiách V5 až V7 bude mať malý (ak vôbec) účinok v neskorších obdobiach, kedy sú tieto listové ochorenia najaktívnejšie. 

Obr. 3: Cerkosporióza

Obr. 3: Cerkosporióza

Výskumné poznatky k skorej aplikácii fungicídov

Obr. 4: Porasty kukurice vo vegetačných stádiách V6 až V7

Obr. 4: Porasty kukurice vo vegetačných stádiách V6 až V7

Experimentálne údaje o zvyšovaní výnosov kukurice pri skorej aplikácii fungicídov sú obmedzené, avšak doposiaľ neboli veľmi priaznivé.  Dvojročný prieskum na ôsmych univerzitných pracoviskách v USA ukázal priemerné zvýšenie výnosov o 0,5 t/ha pri aplikácii fungicídov v štádiu VT a R2, avšak len o 95 kg/ha pri aplikácii v štádiu V6.  Tieto údaje naznačujú, že zvýšenie výnosov pri skorej aplikácii fungicídov nie je dostatočné na to, aby táto aplikácia mohla nahradiť aplikáciu po objavení metliny.   Doposiaľ vykonané pokusy taktiež nenaznačujú, že by aplikácia fungicídov v štádiu V6 a následná ďalšia aplikácia v štádiu VT poskytli vyššie zvýšenie výnosov ako samotná aplikácia pri metaní (štádium VT). Napríklad v experimente vykonanom v Iowe roku 2009 sa zistili rovnaké zmeny výnosov pri vykonaní oboch ošetrení (v štádiu V6 a následne aj po objavení metliny), ako pri sólo aplikácii len v štádiu VT (graf).

Graf: Zmeny výnosov pri aplikácii fungicídov vo vývojových štádiách V6, VT a opakovanej aplikácii vo vývojových štádiách V6+VT v experimentálnom pestovaní v Iowe roku 2009.

Graf: Zmeny výnosov pri aplikácii fungicídov vo vývojových štádiách V6, VT a opakovanej aplikácii vo vývojových štádiách V6+VT v experimentálnom pestovaní v Iowe roku 2009.

Závery

  • Listová aplikácia fungicídov môže byť veľmi dôležitou zložkou efektívnej stratégie boja proti ochoreniam kukurice.
  • Ekonomická hodnota fungicídneho ošetrenia závisí od aktuálneho tlaku ochorení, citlivosti pestovanej hybridnej odrody, pestovateľských techník, počasia a koncovej ceny kukurice.
  • Výskumy ukázali, že optimálnym obdobím pre listovú aplikáciu fungicídov u kukurice je buďto štádium VT - vytvorenia metliny (2-3 dni pred objavením blizien) alebo obdobie hnednutia blizien (R2).
  • Aplikácia súčasne s postemergentným herbicídom vo vegetatívnych štádiách V5 až V6 je vhodným, nízkonákladovým spôsobom pre aplikáciu fungicídov, väčšina hubových ochorení sa však vyskytuje až v neskorších obdobiach pestovateľskej sezóny.
  • Doposiaľ vykonané pokusy tak vo všeobecnosti nepreukázali nákladovú efektívnosť skorej aplikácie fungicídov, či už samotnej alebo v spojení s aplikáciou po metaní.
  • Pri rozhodovaní o ošetrení porastu by sa tiež mala brať do úvahy prevencie rezistencie na fungicídy. Vysoké riziko vzniku rezistencie u hubových patogénov majú predovšetkým fungicídy odvodené od strobilurínu.
  • Listová aplikácia fungicídov je overeným spôsobom účinného boja proti listových ochoreniam kukurice, ktoré pomáha chrániť výnosy kukurice. Viacero pokusných štúdií preukázalo významné zvýšenie výnosov pri aplikácii fungicídov v obdobiach VT a tvorby hnedých blizien R2. Obdobie medzi metaním (VT) a štádiom R2 je obvykle presne tým obdobím, ktoré predchádza vývoju viacerých dôležitých listových ochorení.

Informácie o prínose skorej aplikácie fungicídov u kukurice sú stále do istej miery obmedzené, avšak doposiaľ získané experimentálne údaje naznačujú, že tento postup nebude prinášať pravdepodobne udržateľný ekonomický prospech. 

Príznaky väčšiny dôležitých listových ochorení sa nezačínajú vyvíjať skorej ako po vývojových štádiách V5 až V7. Z tohto dôvodu sa po pridaní skorej aplikácie pred aplikáciou po metaní (štádium VT) neočakáva vo väčšine prípadov významne vyššia ochrana rastlín pre týmito ochoreniami. Spoločnosť DuPont Pioneer vykonáva naďalej ďalšie, ktorých cieľom je overiť pôsobenie skorého fungicídneho ošetrenia na výnosy kukurice.

Pri rozhodovaní o ošetrení porastu by sa tiež mala brať do úvahy prevencie rezistencie na fungicídy. Fungicídy odvodené od strobilurínu, aj keď sú veľmi účinné pri ochrane pred množstvom hubových ochorení kukurice, predstavujú vysoké riziko z hľadiska rozvoja rezistencie hubových patogénov.  Rezistencia na strobilurin bola už dokumentovaná u rôznych druhov ochorení iných plodín, najnovšie napr. u cerkosporiózy sóje (Cercospora sojina). Je pravdepodobne len otázkou času, kedy sa táto rezistencia objaví aj u patogénov kukurice. Široké a neuvážené používanie fungicídov zvyšuje selekčný tlak na hubové patogénny a môže tak urýchliť vývoj rezistencie.